เปิด ทบทวนสิทธิเราชนะ รับได้เลย 9,000 บาท

มาตรการช่วยเหลือเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ผ่านโครงการ เราชนะ โดย กระทรวงการคลัง

จ่ายเงินเยียวย า ผ่านการลงทะเบียน www.เราชนะ.com ล่ าสุดได้รับสิทธิช่วยเหลือวงเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 9,000 บาท

ในระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยความคืบหน้าล่ าสุด สำหรับกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิเงินเราชนะ กระทรวงการคลังเตรียมให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดของการประกาศยื่นทบทวนสิทธินั้น กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า โครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ สำหรับประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะ

ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนดกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยทาง โครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

วิธีการตรวจสอบสถานะ ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียว ย า

สำหรับการตรวจสอบสถานะ ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวย าจากมาตรการนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่ าวว่า สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิมาตรการ เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 21

พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1122

โดยจากการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ เราชนะ ในวันที 20 พฤษภาคม 2564 พบว่า หน้าเว็บไซต์มีเมนูที่น่าจะรองรับการตรวจสอบสถานะการทบทวนสิทธิ คือ เมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ โดยผู้ลงทะเบียนรับสิทธิสามารถทำตามขั้นตอนในเมนูดังกล่ าว ดังนี้

1.เข้าเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ หรือ คลิกที่นี่

2.กรอกรายละเอียดการตรวจสอบสถานะ ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด

3.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวย า เราชนะ
– มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

– ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

– ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

– ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่ าสุด

– ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่ าสุด

กำหนดเวลาการโอนเงิน สำหรับกลุ่ม ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวย า
สำหรับ ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจาก โครงการ เราชนะ จะได้รับการโอนวงเงินเยียวย า ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 : โอนครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : โอนครั้งที่สองสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท รวมเป็น 9,000 บาท
ทั้งนี้ เงินเยียวย ามาตรการเราชนะ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ได้ที่ ผู้ประกอบการร้านค้า หรือ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564