เผยแล้ว ไม่ได้รับ 2,000 บาท

กำหนดการโอนเงินให้หน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด 4หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

ขณะนี้หลายโรงเรียนของโรงเรียนเริ่มมีการจ่ายเงินเยียวย านักเรียนจำนวน 2000 บาท ให้กับผู้ปกครองแล้ว

ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน

นักเรียนและผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย า สามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

 

กำหนดวันโอนเงินไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด 4 หน่วยงาน ดังนี้

สพฐ. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

สช. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

สอศ. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

กศน. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

สังกัด กทม. และ กระทรวงมหาดไทย ไม่ได้นะครับ ไม่ผ่าน ครม.