เราชนะโอนเพิ่ม 1,000 บาท กลุ่มนี้ได้กันหรือยัง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ

จากผลกระทบจากการระบาดของโ ร ค ติ ดเชื้ อไ วรั สโ คโ ร น า 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ V D O Con ference

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ทๅงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

ได้รายงๅนความคืบหน้ามาตรการด้านเศรษฐกิจที่ดำเนินการไปแล้ว หนึ่งในนั้นคือ โครงการเราชนะ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ระบุว่า

มีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 33.1 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ รวม 257,997 ล้านบาท ดังนี้

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย 97,367 ล้านบาท

กลุ่มผู้มีแอปเป๋าตัง จำนวน 8.4 ล้านคน และ กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบเป๋าตัง จำนวน 8.6 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย 141,254 ล้านบาท

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 2.4 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย 19,376 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีการใช้จ่ายครบวงเงินสิทธิเดิมแล้ว 17.6 ล้านคน

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ มีทั้งหมด 1.3 ล้านกิจการ มูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ รวม 257,997 ล้านบาท ดังนี้

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าการใช้จ่าย 49,194 ล้านบาท

ร้านธงฟ้า มูลค่าการใช้จ่าย 88,850 ล้านบาท

ร้าน OTOP มูลค่าการใช้จ่าย 10,685 ล้านบาท

ร้านค้าทั่วไปและอื่น ๆ มูลค่าการใช้จ่าย 104,156 ล้านบาท

ร้านค้าบริการ มูลค่าการใช้จ่าย 4,944 ล้านบาท

ขนส่งสาธารณะ 168 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องไตรมาส 3

ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ได้รับวัคซีนแล้ว จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ-กลาง ตามเสนอ เพื่อเสนอต่อ ศบค. และคณะรัฐมนตรีต่อไป