เริ่มแล้ววันนี้ ทบทวนสิทธิ

“ทบทวนสิทธิ” รับเงินเยียวย า ในวันที่ 1 กันย ายน 2564

“ประกันสังคม” ก็จะเปิดระบบให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 กลุ่มที่มีคุณสมบัติครบ แต่เช็คสิทธิแล้วพบว่าตนเอง

“ไม่ได้รับสิทธิ” ให้สามารถยื่น “ทบทวนสิทธิ” ได้ในวันที่ 1 กันยายน 2564

วันแรก! และสามารถยื่นได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็ม และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564

1. เช็คคุณสมบัติผู้ประกันตน

ก่อนอื่น ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่ต้องการรับสิทธิเงินเยียวยาจากประกันสังคม จะต้องเช็คตัวเองให้ดีว่ามีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่? ดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33 : มีสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มอาชีพ/ประเภทกิจการ ต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญราชการ

ผู้ประกันตน ม.39 – ม.40 : มีสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่ม

อาชีพ/ประเภทกิจการ

ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญราชการ โดยจะต้องจ่ายเงินสมทบและเป็นผู้ประกันตนอย่างสมบูรณ์ ก่อนวันที่ 24 ส.ค. 2564

2. เปิดวิธียื่น “ทบทวนสิทธิ” รับเงินเยียวย า

หลังจากที่ “ประกันสังคม” ทยอยโอนเงินเยียวย า ตามกำหนดไทม์ไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัด พบว่าผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเกณฑ์กำหนด

ส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่พบว่าตนเองก็มีคุณสมบัติครบ แต่ระบบแจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” กรณีแบบนี้ ให้ผู้ประกันเตรียมยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 1-30 ก.ย. 2564

 

โดยมีวิธี “ทบทวนสิทธิ” ดังนี้

โทรติดต่อหมายเลข 1506
ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่
เตรียม “บัตรประชาชน” เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตน

3. เงื่อนไขต้องรู้! ก่อนยื่น “ทบทวนสิทธิ”

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขสำคัญ ในการขอยื่นทบทวนสิทธิที่ต้องรู้ ดังนี้

ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวย าในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น
ต้องเช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” เท่านั้น ถึงจะยื่นทบทวนสิทธิได้
หากระบบแสดงข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์