เสนอเเล้วกลุ่มรายได้น้อย เตรียมใช้เน็ตฟรีเช็กได้ที่นี่

น ายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศร ษฐกิจและสังค ม (ดีอีเอส)เปิ ดเผยถึงการประชุมผู้บริหารกระทร วงดิจิทัลเพื่อเศร ษฐกิจและสังค ม (ดีอีเอส) และหัวหน้าหน่ วยงานในสังกัด

ครั้งที่ 2 / 2564 ที่ตนเป็นประธาน โดยน างส าวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทร วงดิจิทัลเพื่อเศร ษฐกิจและสังค มและคณะผู้บริหารกระทร วงดิจิทัลฯ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ร ายงานความคืบหน้าสืบเนื่ องจาก

การประชุม Top Executiveครั้งที่ผ่ านมา โดยหารือประเด็นสำคัญ อาทิ การผลั กดันให้อินเทอ ร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภ คพื้นฐ านเนื่ องจากปัจจุบัน

อินเท อร์เน็ ตมีบ ทบ าทสำคั ญในชีวิ ตประจำวันของทุกคนทั้งการทำงานการศึ กษาการติ ดต่อสื่อสารขณะนี้กระทรวงดีอีเอสอยู่ระห ว่างการเสนอร่ างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเส นอแนวทางผลั กดันให้เน็ต

เป็นเครื่ องมือสำคั ญในการลดความเหลื่ อมล้ำทางเศร ษฐกิจและสังค ม ตลอดจนมีค่ าบริการร าค าถูกหรือไม่คิดค่ าบริการสำหรั บผู้มีร ายได้น้อย รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระท บจากสถ านกา รณ์แพ ร่กระจ ายของ

CV19นอกจากนี้ที่ประชุมรับทร าบความก้าวหน้าเรื่ อง การทำงานระดั บภูมิภาค การใช้ระบบ e-Office ในหน่ว ยงาน เป็นต้น

น ายชัยวุฒิ กล่ าวว่า สังค มยุคปัจจุบันประชาช นมีความจำเป็นต้องใช้งานอินเท อร์เน็ ตในชีวิ ตประจำวันเพื่อเข้าถึงการสื่ อสาร ติ ดตามข้อมู ลข่ าวสารผ่ านโซเชีย ลมีเดีย เว็ บไซต์ต่างๆสามา รถเท่าทันความเปลี่ ยนแป

ลงและความเคลื่อ นไหวของโลกได้อย่ างรวดเร็ว และอินเท อร์เน็ ตยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาช นในช่วงสถ านกา รณ์แพ ร่กระจ าย CV19 เช่น

การลงทะเบี ยนรับสิ ทธิเยี ยวย าจาก รัฐบ าล การซื้อสิ นค้ า การชำระเงิ นผ่ านระบบออนไลน์ ก็ล้วนแต่ต้องมีสัญญ าณอินเท อร์เน็ ตรองรับทั้งสิ้น ทางกระทร วงดิจิทัลฯ จึงพย าย ามผลั กดันให้อินเทอ ร์เน็ ตเป็นสาธ ารณูปโภค

พื้นฐ านที่ประชาช นสาม ารถเข้าถึงได้อย่ างกว้างขว างมากที่สุดนา ยชัยวุฒิ กล่ าวว่า หากดำเนินการสำเร็จ จะถือเป็นการช่วยเห ลือและลดภ าระค่ าใช้จ่ ายให้ประชาช นที่ประส บภ าวะย ากลำบ ากจากสถ านก ารณ์

ตอนนี้ เช่นเดียวกับที่ภ าครั ฐดูแลเรื่ องค่ าไฟ ฟ้าและค่ าน้ำประปา ตามสิ ทธิที่ประชาช นได้รับจากบั ตรสวัสดิการแห่ง รัฐ