เห็นด้วยไหมถ้าเราชนะ 2 พันบาท เปลี่ยนเป็นเงินสด 7 พันบาท

ในยุคที่ เศ ร ษ ฐกิ จ ไม่ดี มีหลายกระแสแนะนำรับบาลว่าเราชนะ 2 พัน

คงไม่พอ โ อ น เงินส ด 7 พัน เข้าบัญชีดีกว่าข่ า วจ า ก ทำเนียบรั ฐบ า ลเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วัน

ที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่ว น

สอบถามทางประชาชนคิดยังไงกับทางเราชนะถ้าเปลี่ยน

จาก 2 พัน บาทเป็น 7 พั น บาทสำหรับคนที่ร อหรือค นที่

ถื อบั ต รคนจนที่ใช้จ่ายผ่านบั ต รประชาชนที่จะมีเ งิ น

เข้าจ า กท า งลั ดโอนทุกวันศุกร์จะเริ่มครั้งแรกในวันที่21 พฤษภาคม 2564

นี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของทางรั ฐ บ า ลส่วนคนที่ได้สิทธิ์แล้วมันก็

คือสิทธิ์ของเราชนะที่ทางภาครัฐเองได้จ่ายผ่านแอ พ พลิเคชั่ นที่มีชื่อว่าเ อ าตังค์จะมีการโนเงินเข้า

ทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือนโดยที่ทางกระทรวงการคลังจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

กระทรวงการคลังได้หารือว่าจะเตรียมยาวๆให้แค่ 2,000บาทต่อคนโดยจะแบ่งให้เป็นรายสัปดาห์และคิดเป็นสัปดาห์ละ 1 พั น บ าท

จะให้แค่ 2 สัปดาห์เองนะครับโดยประชาชนทั่วไปที่รับสามารถจ่ายผ่านแอปเป้าตั ง

โ คร งการ “เราชนะ” จำนนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การ

ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564โครงการ “ม.33 เรารักกัน”จำน ว นกลุ่มเป้าหมาย 9.27ล้าน ค น โ ดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อิ๊ก

สัปดาห์ล ะ 1000 บาทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม18,500 ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564