เห็นด้วยไหม ถ้าเราชนะจะแจกเพิ่มอีก 6 เดือน

สำหรับคนที่้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 7 พันบาท

ซึ่งได้มีเสียงส่วนใหญ่ว่ามีประชาชาชนจำนวนมาก ได้แชร์โพสต์

เกี่ยวกับการขอเราชนะเพิ่มต่อมาได้มี

มีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มเราชนะเป็น 6 เดือน

ดีไหมหลังจากมีกระเเส เข้ามาคอมเม้นในเพจ อนุวัติ จัดให้

จำนวนมากมีความเห็นไปในทิ ศทางเดียวกันว่า

อยากให้เพิ่มเราชนะอีก 6 เดือนโดยทางด้านประชาชนส่วนใหญ่ถึงเรื่อง

อยากให้เพิ่มเราชนะอีก 6เดือนมีผู้เข้าไปคอมเม้นจำนวนมากว่าเห็นด้วย เพราะประชาชนยังต้องการเงินอยู่มาก