โครงการใหม่รัฐเเจก 7,000 บาท

จากสถ านก ารณ์การระบา ดของCV ระลอกให ม่ ที่มียอดผู้ติ ดเชื้ อล่ าสุด 1 แสนกว่าคนทำให้รั ฐบ าลต้องออกมาต รการเยี ยวย า

ผลกระท บแก่ประชาช น ล่ าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน น.ส.กุลย า ตันติเตมิทผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลั ง ในฐานะโฆษกกระทร วงการค ลัง เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบมา ตรการ

ลดภ าระค่ าครองชี พและฟื้นฟูเศรษ ฐกิจจากผลกระท บของCV 4 โคร งการ ครอบคลุมประชาช นประมาณ 51 ล้ านคนโดยแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้

1 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3 ประมาณ 13.65 ล้ านคน ช่วยเห ลือค่าซื้อสินค้าจากร้ านธงฟ้าและร้ านค้ าที่เข้าร่วม

โค รงการคนละค รึ่ง 200 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน วงเงิ นรวม 1.63 หมื่นล้ านบ าท น.ส.กุลย ากล่าวว่า 2.โค รงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเห ลือเป็นพิเศ ษ อาทิ ผู้ที่ไม่มีสม าร์ทโฟน

ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงไม่สามารถลงทะเบี ยนด้วยตนเอง และใช้งานแอพพลิเ คชั่นเป๋ าตั งได้ จากโค รงการเร าช นะ 2.5 ล้ าน

คนจะช่วยเห ลือค่ าซื้อสินค้ าจากร้ านธงฟ้า และร้ านค้ าที่เข้าร่วมโค รงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

เป็นเวลา 6 เดือน วงเงิ นรวม 3,000 ล้ านบ าท หากประสงค์รับสิ ทธิตามโคร งการคนละค รึ่ง ระยะที่ 3 หรือโค รงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน

จะต้องลงทะเบี ยนโค รงการที่ต้องการ ผ่ านแอพพลิเ คชั่นเป๋ าตั ง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน และถือเป็นการสละสิท ธิในโค รงการนี้14 มิ.ย. ลงทะเบี ยนคนละค รึ่งเฟ ส 3

น.ส.กุลย า กล่ าวว่า สำหรั บการลงทะเบีย นและการใช้จ่ ายของโค รงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 และโค รงการยิ่งใช้ยิ่งได้คุณสมบั ติผู้มีสิ ทธิคือ มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบั ตรประจำตัวประชาช น ลง

ทะเบีย นเข้าร่วมโค รงการคนละครึ่ งระยะที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน และโคร งการยิ่งใช้ยิ่งได้ ลงทะเบี ยนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน เวลา 06.00-22.00 น.

เหมือนกัน โดยผู้ที่เคยใช้จ่ ายผ่ านจีวอลเล็ต บนแอ พพ์เป๋ าตั งแล้ว ลงทะเบี ยนผ่ านแอพพ์ หรือเว็ บไซต์ www.คนละครึ่ ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ

สำหรับผู้ประกอบการร้ านค้ าลงทะเบีย นเข้าร่วมโค รงการคนละค รึ่ง ระยะที่ 3 หรือโค รงการยิ่งใช้ยิ่งได้

14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00-22.00 น. โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมา ตรการ/โครงการอื่นของรั ฐที่มีแอพพลิเ คชั่นถุงเงิ นแล้ว

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

ลงทะเบี ยนผ่ านแอพพ์ถุงเงิ น ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม สามารถลงทะเบี ยนผ่ านเว็ บไซต์ www.คนละค รึ่ง.comหรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ

หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบีย นของธนาคารกรุงไทยฯ คาดว่าการดำเนินการทั้ง 4 โค รงการจะช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศร ษฐกิจ เติมเม็ดเงิ นเข้าสู่ระบบเศร ษฐกิจ 473,000 ล้ านบ าท

ช่วยลดภ าระค่ าใช้จ่ ายให้ประชาช นเพิ่มร ายได้ให้ผู้ประกอบการร ายย่อยและผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งรักษาระดั บการเติบโตทางเศ รษฐกิจอย่ างต่อเนื่อ งในช่วงค รึ่งหลังของปี 2564