21 มิถุนายน คนละครึ่งเเจกเตรียมรับเงิน7,000 บาท เช็กที่นี่

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ามาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์cง-19คลี่คลายเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อ

และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ พพw.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หลังจากที่รม.อนุมัติ โครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน โดยมีหลักการรัฐสนับสนุน e-Voucher ค่าสินค้า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการ

(ไม่รวมลอตเตอรี เครื่องดื่มแ อลก อ ฮอล์ ย า สูบ น้ำมันและก๊าชสำหรับยานพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน)

ในอัตรา10-15% สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยยอดใช้จ่ายเพื่อคำนวณ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันต่อคน แบ่งเป็น 2 ต่อดังนี้

ต่อที่ 1 ใช้จ่าย 1-40,000 บาทแรก จะรับ e-Voucher10% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

ต่อที่ 2 ใช้จ่าย 40,001-60,000 บาท รับ e-Voucher15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ขณะนี้วิธีการใช้จ่ายผ่านโครงการ จะต้องนำเงินเข้ามาในวอลเล็ต บนแอปเป๋าตัง โดยใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/บริการ ที่จะได้รับ e-Voucher

ช่วงก.ค.-ก.ย. จากนั้นจะ ได้รับ e-Voucher คืนทุกต้นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่ายหรือช่วง ส.ค.-ธ.ค.64

โดยวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับนั้น ก็จะเข้ามาในวอลเล็ต บนแอปเป๋าตังเช่นกัน ซึ่งไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

คุณสมบัติประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชน

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ผู้ต้องการความช่วย

เหลือเป็นพิเศษ/ไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

คุณสมบัติร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าสินค้าทั่วไป การให้บริการ

ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน Vat

ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นั่นเอง