3 วันเกิดนี้มีเกณฑ์รวยสูงมาก

วันอังคาร

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักเป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มง ว ดจนเกินไป และเวลาโ กรธแล้วใจร้ าย ใจแข็งช่างคิดช่างระแวง

เลยทำให้อยู่กับใครไม่ค่อยยืด แต่ด้วยความที่เป็นคนมีวาสนาดีทำให้มักจะหางานได้ง่ายกว่าคนอื่น ได้เจ้านายที่ดี

แต่ควรs ะวั งเ รื่ อ งไปยุ่ งกับคนมีครอบครัวแล้วจะทำเอาหน้าที่การงานคุณพั งได้ หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด ว ง ดีมีโอกาสใด้ล าภลอย

วันพุธ

คนเกิ ดวันนี้ จะเ สี ย โอกาสหลายอย่ างไปเพราะคำพูด ที่อาจไม่ได้ไ ตร่ตรองให้ดีต้องร ะวั งให้มาก

พูดแล้วคิดที่หลังทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจแต่อย่างไรก็ดีคนเกิ ด

วันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียว หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ดวงดีมีโอกาสใด้ล าภลอยก้อนใหญ่

ทะเบียนรถใกล้ตัวจะให้โชคมีโอกาสถูกร างวัล มีเ งิ นไปป ล ดห นี้สินตามที่คิดหวัง

วันศุกร์

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักวาสนาดี มีบุญสะสมติดตัวมาก็ไม่น้อย เจออะไรหนักมา

สุดท้ายก็มักจะผ่านไปได้เป็นด ว งชะต าตกน้ำไม่ไ ห ลตกไ ฟไม่ไ ห ม้ ทำอะไรก็มักจะมีคนเ กื้ อ

หนุนส่งเสริมเสมอหลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้ล าภลอยจากเ พ ศตรงข้ามแบบงง

ว งชะต ายังจะเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่ จะเป็นแบบนี้อยู่ย าวจนถึงปลายปีเลย และดวงชะต ามีเกณฑ์ได้รับข่าวดี