3 วันเกิดนี้เตรียมตัว เป็นเศรษฐีเงินล้าน

ชะตาของ ท่านในปีนั้น ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะมีแต่ความสุขกาสบายใจจะได้ทำบุญกุศลในศาสนาปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดั่งหวังทุกประการ

ถ้าตกฉัตรเงิน ชะตาขอ งท่านในปีนั้นท่านจะมีสุขจะมีโชคลาภเงินทองมากมายจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำ ราชการหรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 3. ถ้าตก คนคอข าด ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะ ได้รับความเดือดร้อน จะได้ รับความร้อนใจต่าง ซึ่ง จ ะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับ ความทุกข์ย ากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสีย ทรัพย์สินเงิ นทองอยู่เสมอ

 

 

ถ้าตกเรือนหลวง ช ะตาของท่านในปีนั้นท่านจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญ ก้าวหน้าใน กิจการทุ กอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้ เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่ คิดร้ า ยจะแพ้ภัยตัวเอง

ถ้าตก ปราสาททอง ช ะตาของท่านในปีนั้น ถ้าเป็น โสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตขอ งท่านจะได้พบ แต่คว ามสุข เจริญก้าวหน้า กิจการ ที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเ ป็นที่พึงใจ จ ะสมความปรารถ นาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำร วย

 

ถ้าตก ราหู ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับควา มร้อนอกร้อนใจ จะเป็น ถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้ ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง จะเกิດเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับควา มวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ และจะเ กิดเจ็ບป่ ว ยขึ้นแก่ท่าน

 

ถ้าตกฉัตรทองชะตาของท่านใ ปีนั้น ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่ง มีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อม ด้ วยลาภยศมิตรสหาย จ ะมีผู้ใหญ่คอย ให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านใ นปีนี้ จะมีแต่ความ สุขความเจริญสบายใจ 8. ถ้าตก เทวดาขี่เต่า ชะตาขอ งท่านในปีนั้น ท่านจะมีความสุขพ อประมาณ การเงินการทองพอมีใช้ มีจ่ าย จะทำอะไรจงคิดให้ร อบคอบ เสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิດผลผิดพลาดขึ้นได้ แ ละจะทำให้เดื อดร้อนใจ

ถ้าตกคนต้องขื่อคาชะตาของท่านในปีนั้น จัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมี ความs ะวั งในญาติ พี่น้อง จะนำความเดือดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้s ะวั งอันตราย เร่งจำศี ลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเคราะห์ อย่าเดิน ทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา

ถ้าตกพ่อหมอชะตาของท่าน ในปีนั้น จะพบ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีควา สุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมา สู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพา นเลย

ถ้าตก แม่มด ชะตาของท่านในปีนั้น ท่า นจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับ ความสุขความเจริญคำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่ค นรักใคร่ จะ มีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้าง