4 ราศีช่วงนี้จะรวยมาก เตรียมเป็นเศรษฐีได้เลย

ร าศีสิงห์

เนื่องจากพระร าหูจรเข้าเรือนกัมมะ (การงาน)

ส่งผลทำให้การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม

ถ้าใครวางแผนอย า กย้ ายงานนั้นมีสิ ทธิ์สูงมากที่จะได้โยกย้ ายสมใจ

หรือถ้าไม่ได้ย้ ายงานแบบออกไปเลย ก็จะเป็นการโยกย้ ายภายใน

ร าศีกันย์

ด วงชะต าในช่วงที่ผ่านมามีปั ญหาเยอะ

มีอุปส รรค ไม่ค่อยสมหวังในเ รื่ อ งที่ปร ารถนาแต่พอพ้นเดือนสิงหาคม

ด วงชะต าก็ดีขึ้นอย่ างมาก อุปสรรคที่เคยมีจะหายไป ความสำเร็จก็เกิ ดได้ง่ายขึ้น

ร าศีตุล

หลังจากที่พระร าหูมีการโยกย้ ายในวันที่ 10 กันย ายน

ชีวิ ตของชาวร าศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะคนที่ทำการค้ าการขายจะมีโอกาสขยับขย ายธุรกิจให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น

แต่จะต้องเหน็ ดเหนื่อยมากเพร าะภาระหนักจะตกอยู่ที่คุณ

ร าศีเมษ

พระร าหูจรเข้าเรือนกดุมภะ (การเงิ น)

หมายความว่าการเงิ นของชาวร าศีเมษจะเปลี่ยนแปลงไป

ฐานะของชาวร าศีเมษมีโอกาสจะขยับไปอีกขั้น

การหาเงิ นหาทองไม่ใช่เ รื่ อ งย ากสำหรับคุณอีกต่อไป หากมีห นี้สินก็มีโอกาสได้ปลดห นี้