4 ราศีดวงช่วงนี้เปิดกระเป๋ารับทรัพย์

รา ศีสิ ง ห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

เดือน นี้มีลุ้นอย่ างแน่นอน ข่าวดีเ รื่ อ ง การงาน การเงิ นนี้มีโอกา ส

ได้ร่ว มหุ้ นได้ลงทุ นให ม่ มีข้อตกลงดี ที่เกิ ดขึ้น ในเ รื่ อ งของคู่สัญญๅ

รา ศีตุ ล 18 ต.ค.-16 พ.ย.

รา ยจ่ๅยเข้ามาค่อนข้างเยอะ ทั้งภายในบ้ าน ภายในครอบครัว และรา ยจ่ๅ ยยังคง

ต่อเนื่องระ วั งบ างคนอาจจะถูก โกงต้องระวั ง บ างคนทำของมีค่ ๅ ตกหล่นสูญหๅ ย

ร าศีมังก ร 15 ม.ค.-12 ก.พ.

เป็นช่วงที่วุ่นวาย เพราะมีดาวมารว มตัวกัน ถึง 5 ดว ง หลังเดือนพฤษภา นี้ จะ

ดีขึ้น จะดีขึ้น เ รื่ อ งของการเงิ นจะดีขึ้นเงิ นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่

บวกมากขึ้น การเงิ นไม่ใช่โช คลาภ แต่เป็นเงิ นที่คุณรอคอยอยู่ จะมีเข้ามา

รา ศีเม ษ 14 เม.ย.-14 พ.ค.

การ เงิ น ร าศีเม ษเป็นร าศีที่ติ ดอันดับที่จะมีโช คในเดือ นพฤษภา นี้

อาจจะ ไม่ได้มีโช ค แต่จะเป็นการเคลี ยร์x นี้สินได้ เ รื่ อ งวุ่นวา ย

การเงิ นทั้งหลายจะลดน้อยล ง คนที่ค้ๅขๅยก็อาจจะได้กำไ เช่นเดียว กัน