4 วันเกิดดวงมหาเศรษฐี

4 วันเกิดดวงมหาเศรษฐี

วันอาทิตย์

ช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปีทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตั ว และคนที่เป็นพนักงา น บริษัท

หรือรับราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าหากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่งได้รับทรั พย์สายฟ้าแลบจากเ ลขหลักล้านได้ซื้อบ้ านซื้อคอนโดเป็นของตั วเองสมใจหวัง

แต่ให้ร ะวั งนิดนึงด้านอาร มณ์ หากใจร้อนเกินไปเ รื่องใหญ่จะเสียได้ด วงชะตา

ท่านเองก็มีเกณฑ์หลุ ดพ้นจากคนจั ญ ไร คนที่คิดเอ าเปรียบคนเหล่านี้จะแ พ้ภั ยไปเองวางตั วนิ่งไว้

วันเสาร์

ด วงชะตามีเกณฑ์หลุ ดพ้ นจากคนจัญไรคนที่คิดเอ าเปรียบ มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่

การเงิ นของคุณจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง มีโอกาสรับโ ชคลาภจากการเสี่ ยงโช ค

แม้จะมีอุปสรรคบ้ างแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมีโ ชคกับการเสี่ ยง ด วงมาก ถึงขั้นรับเ งินก้อนใหญ่ ได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตในอนาคต

วันอังค าร

ด วงชะตามีเกณฑ์หลุดพ้ นจากคนจั ญไรคนที่คิดเอ าเปรียบคนเหล่านี้จะแ พ้ภั ยไปเองวางตั วนิ่งไวอย่ าปากไว

โช คลาภกำลังเตรี ย มพุ่งชนมีเกณฑ์เป็นเศร ษ ฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปีทั้ง

กับคนที่ทำกิจการส่วนตั ว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้า

วันจันทร์

ด วงท่านดีย าว เลยการหมั่นทำทานทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะช่วยเสริมด วงเสริมบุญบ ารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้น ไปอีกได้

คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตั วเ ลข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่นในมือถือมีโอกาสได้

รับโช คใหญ่เป็นของรางวัลและเงิ นสด มูลค่ าหลายแสนบ าทมีเงิ นจ่ายหนี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบ ายเลย