4 วันเกิดบุญเก่าหนุนนำ

วันจั นท ร์

ลักษณะนิ สั ยข อ งค นวันนี้เ ป็ นค นที่หัวค่ อ นข้ า งไวเเ ล้วก็หัวร้อนเช่นกันคุณเ ป็ นค นที่ใ จบุญสุนท า นม า กชอบที่จะช่ ว ย ผู้อื่นให้เ ข าพ้นจา กค ว ามทุกข์เ ห็ นค นอื่นมีปัญหาไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้ าไปช่ ว ย เ ส ม อค นที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่าเ ป็ นช่วงมหาโช ค เ ดือ นนี้ย าวไปถึง สิ้ นปีเ ป็ นช่วงที่ดีที่สุ ด หน้าที่ก า รง า นใดจะเริ่มดีขึ้ นเนื่องด้ ว ยค ว ามใ จบุญบารมีนี้จึงส่งผ ลให้ชี วิ ตข อ งคุณนั้นดีขึ้ นเรื่อยใ นปีนี้จะได้ตัวเ ล ขเเ ห่งโช ค นำพ าให้ค นที่เ กิดวันจั นท ร์ได้โช ค ลาภขนาดเเ ท้เก็บโช ค ข อ งคุณไว้เเ ล้วจะมีสิ่งดีเข้ ามาเเ น่น อ น

วันอั ง ค าร

วันอั ง ค า รเ ป็ นค นค่ อ นข้ า งเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอ ย่ างไม่ชอบเ ห็ นอ ะ ไ รที่ไม่ถูก ร ะ เบียบกล้าคิ ดกล้าทำไม่ชอบใช้อำนาจบาตรใหญ่ไม่ชอบให้ใ ค รมาออกคำสั่งลักษณะนิ สั ยเช่นนี้หากเ กิดขึ้ นกับตัวค นที่เ กิดใ นวันอั ง ค ารเรียกได้ว่าจังหวะชี วิ ตช่วงนี้เ ป็ นช่วงมหาเ ฮงเตรียมตัวร ว ยได้เลยมีเ ก ณฑ์ได้รับทรั พย์เ งิ นท องจะไหลมาเทมาจะได้รับค ว ามสุ ขค ว ามเจ ริ ญงอกงามใ นชี วิ ตเตรียมเปิดกร ะ เป๋ารับทรั พย์ได้เลยค นที่เ กิดวันอั ง ค า รกำ ลั งจะถูกสลากร าง วั ล ใหญ่ค นที่เ กิดวันอั ง ค า รโช ค ลาภกำ ลั งจะมาถึง สิ้ นปี

วันพุ ธ

เรียกได้ว่าเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งถึงไ ห นถึงกันไม่ชอบให้ใ ครมาเอาเปรียบเ ป็ นค นที่หัวร้อนได้ง่ายส่ ว นใหญ่เเ ล้วมักจะหัวร้อนกับค นที่พูดจาไม่ค่อยรู้เ รื่ อ งต้องให้พูดเเ ล้วพูดอีกถึงเเ ม้ว่าภายนอกจะดูเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งจะจริงจังพูดจาตรงไปตรงมาเเ ต่ลึกเเ ล้วเ ป็ นค นดีม า กชอบช่ ว ย ผู้อื่นโดยไม่หวังผ ลตอบเเ ทนเ ป็ นค นปากเเ ข็งเวลาจะช่ ว ย ค นอื่นเรียกได้ว่าปากร้ า ยใ จดีต ามคำทำนายใ นรอบเ ดือ นกันย ายนนี้มีเ ก ณฑ์จะถูกสลากกินเเ บ่งอั นยิ่งใหญ่เ งิ นท องกำ ลั งจะไหลมาเทมาบ้านเเ ล ะรถที่เฝ้าฝันก็จะเ ป็ นจริงเเ น่น อ น ว่าวาส นาเเ รงใ นช่วงนี้

วันเส าร์

ค นวันเส าร์เ ป็ นนักคิ ดวางเเ ผนที่ดีมีค ว ามฉลาดหลักเเ หลมอยู่ใ นตัวเเ ต่ไม่ค่อยเอาออกมาใช้หรือพย าย ามโชว์ค ว ามส า ม าร ถข อ งตัวเองสักเท่าไหร่คุณเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งชอบก ร ะ ทำม า กกว่าพูดจาค นที่เ กิดวันเส าร์มีลักษณะเเ บ บนี้เรียกว่าจังหวะชี วิ ตข อ งค นกำ ลั งจะพลิกสิ่งใดที่กำ ลั งม อ งหาหรือต้องก ารพบเจ อจะพบค ว ามสำเร็จที่เเ น่มีกณฑ์ได้โช ค เกี่ยวกับเ งิ นสูงม า กม อ งรถได้รถม อ งบ้านได้บ้านอ ย่ าลืมสวด มนต์ภาวนารับรองโช ค มาเเ น่น อ น