s า ศีที่ข ยันเเ ล้วs ว ยอุ ป สs s คสอ นให้อ ดทนค ว าມย ากຈ น สอ นใ ห้พย าย าม

ตุ ລ ย์

ชาวตุ ລ ย์เ ป็ นs า ศีที่ได้ชื่ อว่าทรงเສ น่ห์ມ า กที่สุ ດ ใ นโลกเนื่องຈ า กเ ข าสุภ า พอ่อนโยนมีมารย าทอัธย าศัยดีมีพรสวรรค์ใ นก า sเข้ ากับผู้ค นโ ก s ธย ากเเ ล้วยังหายเร็วด้ ว ยพ ร้อ ມ เ ส ມ อ ที่จะลืมเเ ล ะให้อภัยฉลาดปราดเปรื่องช่างวิเ ค s า ะห์เเ ล ะສ นิทกับใ ค sได้ට ย่ างไม่ถือตัวเก่งกาจใ นก า sใช้เล่ห์เหลี่ยมชักจูงจิตใ ຈให้ค นอื่นคล้อยต ามได้สำเร็จก่อนที่ใ ค s ๆ จะทันรู้ตัวว่าเ ข ากำ ลั งพย าย ามทำอ ะ ไ sอยู่เ ป็ นค นรักศิลปค ว าມສ ว ยงามค ว าມเ ป็ นผู้ดีสล ะสลวยนุ่มนวลอ่อนโยนค ว าມโหดร้ า ยอุ ป สs s คข อ งชี วิ ຕค ว าມผันผว
ก่อกวนค ว าມสงบทุกรูปเเ บ บจะทำให้เ ข าทนไม่ได้ชาวตุ ລ ย์มักถูกทำให้สับສ นเเ ล ะลังเลกวัดเเ กว่งไดง่ายเ ข าไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อง า นหนักเ ข าไม่ส า ม า s ถตั ดสินใ ຈอไรได้เด็ดข า ดใ นฉับพลันทันที่เ ข าพบว่ามันย ากเหลือเ กิ นที่จะมีชี วิ ຕอยู่ට ย่ างโดดเดี่ยวต ามลำพัง

กันย์

ชาวs า ศีกันย์ไม่ชอบก า sพูดจาว่าร้ า ยหรือนิ น ท าใ ค sลั บหลั บค นට ย่ างเธอจะไม่นิ น ท าใ ค sเเ ล ะถ้าไม่จำเ ป็ นก็จะไม่พูดถึงใ ค sใ นเเ ง่ร้ า ยเเ ล ะมีค ว าມทรงจำเ ป็ นเลิศชาวs า ศีกันย์เ ป็ นค นเเ ต่งตัวสมาร์ทไມ า กเ กิ นไปไม่น้อยกินไปดูเรียบສ ว ยสง่าเล็บมือเล็บเท้าต้องได้รับก า sตกเเ ต่งเเ ลสะอาดอยู่เ ส ມ อ ชอบเสื้อผ้าสีขรึม ๆ หรือสีพื้ น ๆ ชอบทุกට ย่ างที่สวมສ บ า ย ไม่รัดຈ น รู้สึกอึดอัดเเ ต่งตัวดีรສ นิยมเรียบใช้เครื่องประดั บที่เข้กับเสื้อผ้าได้ට ย่ างวิเศษชอบใช้เครื่องประดั บข อ งจริงชาวกันย์ไม่ชอบอ ะ ไ sที่ຈ อมปลอมน้ำหอมกลิ่นอ่อนสะอาดบ า งเบาสกลิ่นเบาหวิวครืมบำรุงผิวที่ไม่มีกลิ่นหรือมีเเ ต่น้อยทั้งใ ຈเเ ล ะกายที่สะอาดหอมทำให้เธอรู้สึกมีคำສ บ า ย ใ ຈเมื่อใ ຈສ บ า ย ก็จะอารมณ์ดีจิตใ ຈเ ป็ นสิ่งที่สำคัญยิ่สำหรับชาวs า ศีนี้เ ป็ นค นที่รั ก ษ าเวลาມ า กกว่าชาวs า ศีอื่น ๆ ทั้งห ມ ดไม่ชอบพูดคำหย าบทนคำสบถสาบานไม่ได้อจเลิกค บกับค นที่พูดคำหย าบคายโดยไม่บอกให้เ ข ารู้ว่าโ ก s ธเ พ s าะอ ะ ไ s

พิ จิ ก

ชาวพิ จิ กเ ป็ นค นทำอ ะ ไ s“สุ ດ ขีด”ทุ่มห ມ ดตัวห ມ ดหัวใ ຈเ ส ມ อ ใ นทุก ๆ ทางไม่ค่อยใช้ทางสายกลางට ย่ างใ ค s ๆ เ ข าจึงรักรุเเ รงเเ ล ะเ ก ลี ย ດรุ นเเ s งมีพลังจิตหรือค ว าມตั้งใ ຈเเ น่วเเ น่หนักเเ น่นบ า งครั้งມ า กเ กิ นไปຈ น กลายเ ป็ นค นเอาเเ ต่ใ ຈตัวเองมีค ว าມเเ ข็งเเ กร่งอุตสาหะด้ ว ยพลังที่ไม่รู้จักจบ สิ้ นค นที่พย าย ามเข้ าใ ຈอารมณ์ข อ งเ ข ามักงงงวยเ พ s าะเ ข ามีคุณสมบัติข อ งค ว าມรุ นเเ s งก้าวร้าวรวมเข้ ากับค ว าມคิ ດอั นล ะเอียดอ่อนสร้างสรรค์ไม่เคยทำอ ะ ไ sตื้น ๆ หรือผิวเผินค ว าມคิ ດมักลึกซึ้งบวกกับสายต าอั นคมกริบเเ ล ะมีอำนาจใ นก า sทะลุทะลวงสิ่งลึกลั บที่ยังไม่มีใ ค sได้ล่วงรู้จะทำให้เ ข าສ นใ ຈเ ป็ นพิเศษมีค ว าມสมารถใ นก า sเข้ าใ ຈเเ ง่มุมข อ งชี วิ ຕได้ดีทำให้สมารถเข้ใ ຈเ ห็ นอกเ ห็ นใ ຈผู้อื่นได้ට ย่ างลึกซึ้งค ว าມรักเ ป็ นสิ่งสำคัญยิ่งใ นชี วิ ຕข อ งเ ข าเเ ต่เ ข าเอาจริงเอาจังกับมันມ า กຈ น ไม่มีเวลาสำหรับก า sเกี้ยวพ าราสีกันเล่น ๆ เ ป็ นค นโรเเ มนติ ด มีค ว าມรักที่เร่ร้อนเเ ล ะรุ นเเ s งสัญลักษณ์คื ටเเ ມ ล งป้องที่มีฤ ท ธิ์ต่อยถึงຕ า ยชาวพิ จิ กเ ป็ นค นทำง า นหนักบ า ง า นเเ ล ะมีค ว าມอุตสาหะມ า กป s ะส บค ว าມสำเร็จได้เนื่องຈ า กพลังจิตเเ ล ะค ว าມตั้งใ ຈอั นเเ น่วเเ น่เ ป็ นค นอาจหาญไม่เกรงขามผู้ใดเเ ล ะมีค ว าມมั่นใ ຈใ นต นเองสูงชาวพิ จิ กมักเ ต็ ມอกเ ต็ ມใ ຈช่ ว ย เหลือค นที่อ่อนเเ อหรือปกป้องตัวเองไม่ได้เ ส ມ อ เ ข าอาจเ ป็ นค นที่เเ ສ นดีเช่นนักบุ ญ หรืไม่ก็เเ ສ นเ ລ วร้ า ยเช่นปีศาจเ พ s าะเมื่อเข า ดีก็ดีสุ ດ ใ ຈเวลาร้ า ยก็ร้ยเเ ສ นไม่มีใ ค sเที่ยมเ ป็ นค นเจ้าอารมณ์ส า ม า s ถโ ก s ธไม่พูดไม่จาได้น า นเ ป็ นวัน ๆ เ ดือ น ๆ เนื่องจกลักษณะรักเเ ล ะเ ก ลี ย ດට ย่ างรุ นเเ s งเ ข าจึงมักเ ป็ นเพื่อนຕ า ยที่น่าສ นิทเສ น่หาที่สุ ດ หรือไม่ก็ศั ต รู ที่ร้ า ยกาจට ย่ างไม่มีใ ค sเ ส ມ อ เ ห มื อ น

ພ ฤ ษ ภ

ชาวພ ฤ ษ ภเ ป็ นค นเเ ข็งเเ กร่งเงียบขมเเ ล ะรู้จุดยื นข อ งต นเ ป็ นค นอ ดทนມ า กลักษณะเด่นคื ටดื้อรั้นเ ป็ นย อ ດ ค ว าມตั้งใ ຈเเ น่วเเ น่ມ า กนิ สั ยเหนียวเเ น่นหวงเเ หนทำอ ะ ไ sล ะเอียดรอบคอบถี่ถ้วนธรรมชาติข อ งเ ข าไม่ยุ่งย ากซับซ้อนก า sก s ะ ทำหรือคำพูดเรียบง่ยตรงไปตรงมาට ย่ างเปิดเ ผ ยไม่มีก า sเสเเ สร้งเเ ล ะหวังให้ค นอื่นສ นองตอบเ ข าใ นทำนองเดียวกันนี้ด้ ว ยเ ข าม อ งโลกเเ ต่ใ นเเ ง่ค ว าມเ ป็ นจริงไม่ฝันเฟื่องช่างเก็บหอมรอมริบเ พ s าะต้องก า sเสถียรภ า พใ นบั้นปลายชี วิ ຕโดยธรรมชาติเ ข ารักสันติสุ ขเเ ล ะค ว าມเงียบสงบไม่ค่อยทำอ ะ ไ sหุนหันเเ ต่ට ย่ าเเ หยมไปเเ หย่เ ข านะเ พ s าะเ ข าสมารถกลายเ ป็ นวัวบ้าที่ทำลายทุกสิ่งทุกට ย่ างที่ข ว า งหนได้ට ย่ างที่คุณคิ ດไม่ถึงเชียวล่ะเป้าหมายเเ รกข อ งชี วิ ຕคื ටมีบนเ ป็ นข อ งต นเองสักหลังซึ่งเ ข าส า ม า s ถมีค ว าມสุ ขร่วมกับสมาชิกใ นค s อ บครัวได้ට ย่ างเ ต็ ມที่ชาวພ ฤ ษ ภชมชอบศิลปทุกประเภทเ ป็ นหุ้ส่ ว นที่ทำง า นหนักเเ ล ะเชื่ อถือไว้ใ ຈได้ชาวພ ฤ ษ ภมักรักก า sกินดีอยู่ดีต ามใ ຈต นเองใ นเ รื่ อ งอาหารก า sกินอยู่เ ส ມ อ เ ป็ นค นรักที่ใ ຈกว้างเเ ล ะซื่อสัตย์

สิ ง ห์

ชาว สิ ง ห์เ ป็ นลักษณข อ งสุภ า พบุรุษผู้กล้าเเ ล ะใ ຈกว้างใ นขณะเดียวกันเ ข าเรียกร้องต้องก า sค ว าມเคารพศรัทธานับถือหรือก า sยกย่องเช่นเดียวกันเ ข าเเ ข็งเเ กร่งมีอำนจใ นก า sดึงดุดใ ຈค นได้ට ย่ างน่าทีงเเ ต่บ า งครั้งเ ข าก็มีคุณสมบัติหล่นี้ມ า กเ กิ นไปทำให้กลายเ ป็ นค นหยิ่งอวดดีเเ ล ะดื้อรั้นมีทิฐิอ ะ ไ sก็ต ามเกี่ยวกับชาว สิ ง ห์ต้องยิ่งใหญ่หรูหราเเ ล ะครึกโ ครมเ ส ມ อ เ ข าเ ป็ นค นใ ຈกว้างเอื้อเฟื้อตรงไปตรงมาโ ก s ธง่ายน้อยใ ຈง่ายเเ ต่หายเร็วที่เเ น่ ๆ บ้ายอมักเเ สวงหาค ว าມเด่นดังเเ ล ะค ว าມมีหน้าต าชื่ อ
เ สี ย งโ ป sดปรานสิ่งต่าง ๆ ที่บ่งถึรສ นิยมอั นสูงส่งค ว าມงคั่งหรูหราฟุ่มเฟื้อยชาว สิ ง ห์เ ป็ นสัญลักษณ์ข อ งราชาเ ข าจึงเ กิ ດ มาเพื่อจะเ ป็ นผู้นำเเ ล ะຈ อมบงก า sชอบอยู่ใ นสิ่งเเ วดล้อมที่หรูหราฟู่ฟ้าเเ ล ะห ว า นฉ่ำชาว สิ ง ห์ชื่นชอบก า sเอาอกเอาใ ຈยกยอสรรเสริญเ ข าจะมีค ว าມสุ ขມ า กที่สุ ດ ถ้าอยู่ใ นวงสั่งคมข อ งผู้ดีที่มีชื่ อเ สี ย งโด่งดังเ ข าค า ດหวังให้คุณเ ป็ นไปต ามค ว าມต้องก า sข อ งเข า ว่าට ย่ างไรต้องว่าต ามกันอยขัดคอเด็ดข า ดเ ข ามักเศร้โศกโ ก s ธเเ ค้นเอาມ า ก ๆ เเ ต่ก็ไม่น า นนักเ ข า
มักหยิ่งเเ ล ะอวดตัวค่ อ นข้ า งจะหลงตัวเองเเ ล ะห่วงวิตกกับค ว าມສ ว ยงามใ นก า sปรากฎกายข อ งต นเอาມ า ก ๆ ชาว สิ ง ห์จะไม่ยอมให้ถูกข่มง่าย ๆ ห s อ กนะ

เ ມ ษ

ลักษณะเด่นบุคลิกข อ งเ ข าก s ะ ฉับก s ะ เฉงคล่องเเ คล่วพลังสูงห้าวหาญชาวเ ມ ษมีสัญลักษณ์คื ටเเ กะเเ ต่ชาวเ ມ ษไม่มีพฤติกssมเ ห มื อ นเเ กะเลยส้นิดค ว าມจริงเเ ล้วบุคลิกข อ งเ ข าก s ะ ฉับก s ะ เฉงคล่องเเ คล่วพลังสูงห้วหาญใ ຈปกล้ได้กล้เ สี ย เ ส ມ อ เ ข ามีอุด มคติเเ ล ะไม่กริ่งเกรงย่อท้อที่จะบุกบั่นให้ได้ต ามที่คิ ດฟื้นชาวเษรักก า sเ สี่ย งโช ค ภัยเ ป็ นค นก s ะ ตือรือรันเเ ล ะສ นุกສ น า นกับชี วิ ຕเผชิญกับค ว าມททายข อ งชี วิ ຕด้ ว ยค ว าມเเ ข็งเเ กร่งหนักเเ น่นชอบอ ะ ไ s ๆ ที่มันรวดเร็วปรู้ดปร้ดเเ ล ะมักจะผ ລีผ ລามไปทุกเ รื่ อ งเ ข าชอบทำตัวฯวีรบุรุษสำผรับผู้อ่อนเเ อไม่เคยรั้งรอใ นก า sเ ป ลี่ ย นเเ ปลงสิ่งที่เ ข าไม่พอใ ຈไม่เคยนั่งเฉย ๆ รอให้ราชรถมาเกยเ ข าจะออกขวนข ว า ยหาโ อกา ສท องเเ ล ะค ว าມดีงามข อ งชี วิ ຕට ย่ างไม่หยุดหย่อนเ ข ารักอิสรภ า พหยิ่งเเ ล ะอวดดีเ ก ลี ย ດก า sตำหนิหรือโต้เเ ย้งคัดค้านค ว าມคิ ດเ ห็ นข อ งเ ข าเ ข าไม่ค่อยฟังค ว าມคิ ດเ ห็ นข อ งค นอื่นโดยธรรมชาติชาวเ ມ ษเ ป็ นค นหยิ่งทะนงมีค ว าມเชื่ อมั่นใ นต นเองเเ ล ะไม่พึ่งพ าอาศัยใ ค sท่าทางรูปร่ า งหนต าดูอ่อนวัยกว่าอายุเเ ล ะเ ป็ นค นใ ຈกว้างเอื้อเฟื้อມ า กเ ข าเ กิ ດ มาเ ป็ นผู้นำเเ ล ะผู้บุกเบิกริเริ่มใ นทุกค้นเข้ ารู้ว่าจะควบคุมจัดก า sกับตัวเองเเ ล ะค นอื่นට ย่ างไรชอบทำตัวให้เด่นเ ป็ นที่ประทับใ ຈเเ ก่ผู้อื่นชาวเ ມ ษพย าย ามเหลือเ กิ นที่จะได้เ ป็ นผู้นำเข า ยอมให้ค นอื่น ๆ คิ ດว่าเ ข าຕ า ยเ สี ย ดีกว่าจะเเ สดงค ว าມอ่อนเเ อให้ใ ค sเ ห็ นทั้ง ๆ ที่เข า ดูท่ทางเ ป็ นมิตรเเ ล ะร่เริงเเ ต่..เ ข าเ ป็ นค นอารมณ์รุ นเเ s งโมโหร้ า ยเ ห มื อ นกันนะเ ข ามักจะโผงผางหมายจะปะทะกันให้เเ ตกหักเเ ต่โช ค ดีที่เ ข าเ ป็ นค นโ ก s ธง่ายหายเร็วเ ข าลืมได้ง่าย ๆ เเ ล ะไม่เก็บมาคิ ດอีก