SCB เปิดให้ยืมผ่อนสบาย 5หมื่น เริ่มต้นที่ 2,700 บาท/เดือน

Speedy loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆ

โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสด เข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 60 ปี

2. รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ

15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

รายละเอียด ขอสินเชื่อทั่วไป

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 3,000,000 บาท

20,000 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

30,001 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

100,000 3,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อนุมัติไว กับสินเชื่อบุคคล Speedy loan

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน
สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารยืนยันรายได้

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับพนักงานประจำ

สำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25 ต่อปี

เงื่อนไขรวม :

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02 777 7777 หรือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ