ประกาศวันรับเงิน 5,000 บาท

หลายๆคนได้ลงทะเบียนกันไปจำนวนมาก หลังรับประกาศช่วยเหลือ สำหรับ ผู้ที่อยู่ใน 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบตอนนี้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตน

10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

จาก 9 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กิจการก่อสร้าง, กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ,

 

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาขายส่งและการขา ยปลีก การซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน, สาขากิจกรรมวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชกาการ, สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ในได้รับการเยียวยา ชดเชยรายได้จากรัฐบาล เป็นเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติไทย ที่อยู่ในระบบผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท

จำนวน 1 เดือน ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

 

ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทจำนวน 1 เดือนเช่นเดียวกัน

สำหรับแรงงาน ตามมาตรา 33 เดิมกำหนดว่าเหตุสุดวิสัย มีสิทธิ์ได้เงินทดแทนจากการว่างงาน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาท ไม่เกิน 90 วัน เพิ่มเป็นได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท

 

ส่วนนายจ้างจะได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจำนวนลูกจ้าง 200 คน อัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

ด้าน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน) กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวย า นายจ้างและผู้ประกันตนในครั้งนี้ว่า เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล

และตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

 

รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์ ขอให้รีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

สอดคล้องกับแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลได้กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตน ครั้งนี้ว่า

เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล และตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์ โดยคาดว่าจะโอนเงินได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะส่งให้ ครม.อนุมัติ ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564