เงินเข้าแล้ว เดือนนี้

โอนแล้ววันนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

โดยในแต่ละเดือน กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

สำหรับในวันนี้ 1 ส.ค. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับเงินเยียวย า 2 เด้ง ดังนี้

 

รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

 

เงินเยียวยาพิเศษเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

เงินเยียว ยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ

ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน
วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

 

 

นอกจากได้รับเงินประชารัฐ และ เงินเยียวย าพิเศษ สูงสุด 500 บาท แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

ยังได้เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า และ รถไฟฟ้าใต้ดิน และ ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง