เช็คสิทธิ์ มาตรา 40 รับเงินเยียวย า 5,000 บาท

หลังจากประกาศการประกาศล็อคดาวน์ รัฐช่วยเหลือ เฉพาะ ม.33 แต่สำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว รัฐเลยออกมาตราการช่วยเหลือ

โดยให้สมัคร ม.40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ด้วยเลขบัตรจำตัวประชาชน 13 หลักที่อยู่หน้าบัตร เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขคลิกบนเว็บไซต์ www.sso.go.th ทราบสิทธิประโยชน์แบบม้วนเดียวจบ

หลังจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจ่ายเงินเยียว ย า 5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซี่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์ ผู้ทำอาชีพอิสระและผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง

ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 27 ในพื้นที่ 10 จังหวัด 9 กลุ่มสาขาอาชีพ สามารถ ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 40 ได้ดังนี้

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 มีขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th
2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก ในกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถกรอกเลขที่บัตรประชาชน สามารถใช้งานได้ทันที่
3. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน

 

รายละเอียดในเว็บไซต์ เช็คอะไรได้บ้าง
ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพย าบาล

ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร

 

ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
ขอเบิกสิทธิประโนชน์กรณีชราภาพ
เลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน
ประวัติการทำรายการ
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ หากจะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าว ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก่อน ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้เท่านั้น เมื่อสมัครแล้ว จ่ายเงินสมทบ และผูกบัญชีพร้อมเพย์ จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา ทันที