การเงินรุ่ งเรื อ ง เลื่อนขั้นต่ำแ หน่ ง ช ะ ต าผู้ให ญ่รวมถึงเจ้ าน า ยอุปถั ม ภ์

ผู้ ให ญ่อุปถัมภ์ ร า ศีพฤษภ

รา ศีพฤษภ ดว งการงานเดือนพฤศจิกายนนี้ เทียบกับเดือนตุลาคมแล้ว ถือว่าดว งเดือนพฤศจิกายนนี้

ช า วรา ศีพฤษภงานบรรเจิด รุ่งโรจน์ มีงานใหม่ที่ถู ก ใ จ ได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง กล้าคิดกล้าทำ ตั้งเป้าหมาย ลุย ทำได้ทุกอย่าง

มี เ ท ค นิคที่แนะนำเพิ่มคือ ควรติดต่อคนมากๆ จะมีโช ค ทำตัวโดดเด่นสดใสจะก้าวหน้า

แ ต่ มี คำ เ ตื อนคือควรควบคุมอัตตาให้พอเหมาะเพื่อโช คที่ยั่งยืน

ผู้ ให ญ่อุปถัมภ์ รา ศีกร ก ฎ

รา ศีกรกฎ ดว งการงานของชาวรา ศีนี้ดูดีต่อเนื่องอีกเดือน เดือนนี้จะมีพลังสูงในการทำงา น เก่งทั้งการบริห า ร

แ ล ะ ม นุษยสัมพันธ์ดี มีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่งสูงขึ้น และแน่นอนว่าทำงานหนักได้ผลตอบแทนดี มีผู้หญิงช่วยเหลืออุปถัมภ์

ผู้ ให ญ่อุปถัมภ์ รา ศีตุลย์

รา ศีตุลย์ ดว งการงานของชาวรา ศีตุลย์นี้ จะได้รับความรับผิ ด ชอบสูง ทำงานด้วยเหตุผล มีโอกาสปรับขึ้นเป็นผู้บริหาร

ห รื อเ ป็ นเ จ้ าของกิจการ ได้รับเลือกชนะการแข่งขันช่วงชิงตำแหน่ง ได้ลูกน้องบริวารและต้องดูแล

ช่ ว ง นี้ มี ค ว า มก้าวหน้า อาจได้งานใหญ่ มีชื่อเ สี ย ง ร่ำร วย ควรมีเมตตา ไม่ถือตัวจะเป็นที่นับถือ

ผู้ ให ญ่อุปถัมภ์ รา ศีกันย์

รา ศีกันย์ ดว งการงานเดือนพฤศจิกายนได้ผลดีของงานหนัก รู้สึกภาคภูมิใจ และทำให้มีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น

ตำแห น่ ง ดีขึ้น อาจมีการโยกย้ายระยะใกล้ มองหาผู้จ้างที่มีศักยภาพ หรือโอกาส

ท า ง ธุ ร กิ จ ที่ สูงขึ้น ติดตามหาแล้วจะมีโอกาสก้าวหน้าขึ้น

ผู้ ให ญ่อุปถัมภ์ รา ศีธนู

รา ศีธนู ดว งการงานของชาวรา ศีธนูจัดว่าไม่น้อยหน้าใคร เพราะการงานที่วางระบบดีแล้วจะเดินไปได้ดี

ยั ง ไ ม่ ค วรไปปรับเปลี่ยนอะไร ถ้าเดินตามแผนงานจะสัมฤทธิผลดี ผู้คนกำลังดูและประเมินความสามารถของคุณ

ทำเต็ ม ที่ จ ะ ส่ง ผ ล ดีถึงอนาคตย า วไป บางคนได้โปรโมตตำแหน่งสูงขึ้น ถ้าเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจมีความมั่นคง รับโครงการใหญ่ มูลค่าสูง

ผู้ ให ญ่อุปถัมภ์ รา ศีกุมภ์

รา ศีกุมภ์ ดว งการงานชาวรา ศีกุมภ์ ที่ใครทำธุรกิจเริ่มจะไปได้ดีเพราะความสามารถของคุณ ทั้งมีความมั่นคงและทำกำไ ร

เ ร่ งใช้ศักยภาพเต็มที่ คนทำงานมีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่งมาพร้อมบริวารหน้าที่ความรับผิ ด ชอบ

ผู้ บ ริ ห า ร กำ ลั งพิสูจน์ความสามารถของคุณ โครงการที่ทำกำลังจะเสร็จสิ้นและงานต่อไปรออยู่