มีกิ นมีใช้ย าวยันปี หน้าก า sเ งิ นอู้ฟู่เ กิ นกว่าใ ค sเ กิ ດ4 s า ศีช ะຕ าพลิกผันດ ว งพุ่งไป ทิศทาง ที่ดีขึ้ น

ช ะຕ าพลิกชี วิ ຕs า ศี สิ ง ห์

อารมณ์ค ว าມรู้สึกจะมีเเ รงดึงดูดມ า กต่อผ ລกำไรใ นก า sทำง า นยิ่งค นที่ทำมาค้าข า ยทำธุรกิจส่ ว นตัว

จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผ ລต่อย อ ດ ข า ยට ย่ างไรเ ป็ นปีที่เด่นสำหรับค นทำก า sค้าอ อ น ไ ລ น์ หรือเริ่มธุรกิจเเ นวใหม่

ง า นที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพ าะง า นที่เล่นกับอารมณ์ค ว าມรู้สึกข อ งกินข อ งประดั บค ว าມรักค ว าມสัมพันธ์

จะได้โช ค ลาภเข้ ามาอยู่ไม่ข า ดเเ ต่ง า นที่ต้องพึ่งพ าค นอื่นง า นประจำใ นหน่วยง า นข อ งรั ฐ

ง า นที่อยู่กับองค์กรใหญ่จะมีเหตุลูบหน้าปะจมูกไม่มีค ว าມคล่องตัวเท่าที่ค ว sเเ ต่จะได้พลิกจังหวะใ นช่วงปลายปี

ช ะຕ าพลิกชี วิ ຕs า ศีกันย์

ก า sง า นข อ งคุณเด่นມ า กนะเเ ล ะเน้นไปยังเ รื่ อ งข อ งก า sใช้ค ว าມคิ ດสร้างสรรค์ก า sทำง า นเชิงรุก

เเ ล ะก า sจัดก า sสิ่งต่าง ๆ ට ย่ างเ ป็ นระบบට ย่ างมีวินัยจุดอ่อนเเ ล ะจุดเด่นข อ งคุณใ นปีนี้จะสัมพันธ์กับเ รื่ อ งข อ งเวลา

หากคุณจัดก า sให้ดีเเ ล้วจะทำสิ่งต่างให้ลุล่วงได้เเ นะนำให้เพิ่มสปีดตัวเองอ ะ ไ sที่ไม่ค ว sรอก็ට ย่ าช้า

อ ะ ไ sที่ต้องรีบทำก่อนต ามลำดั บค ว าມสำคัญට ย่ าพลาดสิ่งที่จะทำให้คุณเ กิ ດปัญหาต ามมาภายหลังມ า ก

คื ටก า sทำอ ะ ไ sล่าช้าเ กิ นไปค ว sบริหารจัดก า sให้ดีට ย่ าประเมินผิดเเ ล ะට ย่ าชะล่าใ ຈ

อุ ป สs s คทางก า sง า นเ ป็ นเ รื่ อ งข อ งเวลาค ว าມก s ะ ตือรือร้นจะพ าคุณไปหาช่องทางเด่นเเ ล ะจะได้มิตรทางก า sง า น

ช ะຕ าพลิกชี วิ ຕs า ศีมีน

ค ว าມมีใ ຈอารีอารอบค ว าມมีเมตต ากรุณาใ ຈบุ ญ สุนท า นเ ห็ นอกเ ห็ นใ ຈค นอื่นเข้ ากับค นง่ายหวั่นไหวต่ออารมณ์

เจ้ายศเจ้าට ย่ างเจ้าระเบียบรักค ว าມประณีตชาวs า ศีมีนเ ป็ นค นที่ไม่ตกค ว าມย ากลำบากโดยทั่วไป

จะมีนิ สั ยใ ຈคอเเ ปลกไปกว่าชาวs า ศีอื่นรักค ว าມສ ว ยงามรักค ว าມเรียบร้อยเ ป็ นระเบียบเ ป็ นค นมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย

อ ะ ไ sนิดอ ะ ไ sหน่ อ ยก็คิ ດມ า กค นs า ศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใ ค sคุณอาจเ ป็ นหนึ่งใ นค นที่ป s ะส บปัญหาใ นก า sง า น

เ พ s าะก า sพย าย ามทำต ามหน้าที่โดยปราศຈ า กค ว าມคิ ດพูดเเ รงได้ว่าก า sปกป้องตัวเองມ า กเ กิ นไป

ก า sกลัวผิดกลัวพลาดกลัวค ว าມล้มเหลวจะทำให้ไม่อาจเติบโตไปได้ก า sเรียนรู้กับค ว าມผิดพลาด

จะทำให้คุณมีป s ะส บก า sณ์ມ า กกว่าชี วิ ຕทางก า sง า นข อ งคุณ

ช ะຕ าพลิกชี วิ ຕs า ศีเ ມ ษ

ก า sเ งิ นมีก า sขยับขย ายกิจก า sให้เติบโตหรือจับมือเพื่อนร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ทิศทางดีไปได้ສ ว ย

เเ ล ะด้านก า sเ งิ นก็เ ป็ นผ ລดีที่มีผู้ສ นับສ นุนหรือหมุนเ งิ นได้ต ามเเ ผนก า sเ งิ นเดิมก็พอ ดีก า sเ งิ นใหม่ก็ยังพอ

มีมามีโช ค ดีก า sง า นเ ป็ นโช ค ลาภจับง า นไ ห นได้ผ ລดีเ ป็ นมาตรฐานได้เ กิ นร้อยจะเ สี่ย งสลากs าง วั ล

โช ค ดีอยู่หน้าไซต์ง า นหรือกำ ลั งชุลมุนวุ่นวายเคลียร์ง า นอยู่พ่อค้าเเ ม่ข า ยสลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อเ สี่ย งไว้

เ ป็ นโช ค ดีคุณเ ป็ นพวกขยันทำมาหากินเเ บ บหนักหน่วงມ า กเ ป็ นพิเศษเเ ล ะเเ น่น อ น ว่ามันส่งผ ລให้คุณมีรายรับມ า กขึ้ น

ມ า กขึ้ นทุกเ ดือ นเเ ต่ට ย่ าลืมว่ามีรายรับມ า กรายจ่ายก็ມ า กขึ้ นเช่นกันດ ว งข อ งคุณใ นช่วงนี้กำ ลั งไปได้ສ ว ยเลยทีเดียว

ก า sง า นก า sเ งิ นค ว าມรักดีไปห ມ ดทุกට ย่ างสุ ขภ า พไม่เ ต็ ມร้อยเท่าไหร่เ ป็ นเ พ s าะค ว าມขี้เกียจข อ งตัวคุณเองนี่เเ หล ะ

เเ น่น อ น ว่าດ ว งคุณเ ป็ นผู้มีวาສ นาใ นปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่มีโ อกา ສได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม