4 วันเ กิ ด พญ านาคให้โช คลาภ หม ด ชีวิตสุขสบ าย หนี้สิ น หม ดทุกข์

1.วันพุธ

คนเ กิ ดวันพุธเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับการค้ าขายหรือทำธุรกิจ

ที่ต้องใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองมากกว่างานราชการ เพราะพูดเก่ง มีศิลปะในการพูด มีทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตาม สติปัญญาดี

มีความฉลาดเฉ ลียว แต่ความจำไม่ค่อยดี ขี้ลืม เป็นคนปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติเป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ไม่อวดเก่งเบ่งกล้าม

ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ า นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เก็บเงิ นไม่อยู่

หรือถ้าเก็บได้ก็จะต้องมีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายเสมอ ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน

2.วันศุกร์

คนเ กิ ดวันศุกร์มีด ว งชะตาดี เ พ ร า ะมีก ร ร มดี มีบุญเก่าคอยช่วยเหลือหนุนนำ

ทำให้เมื่อย ามต กน้ำก็ไม่ไห ลต กไฟก็ไม่ไ หม้ หรือหากมีทุกข์จะลำบ ากได้ไม่นาน ชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มาก เพื่อเสริมด ว งชะตาให้เด่นดีกว่าเดิม

แล้วบุญก ร ร มจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออม

3.วันเสาร์

คนเ กิ ดวันเสาร์มักมีด ว งชะตาแข็ง เป็นคน๑วงแข็งมากที่สุดในจำนวนปีเ กิ ดทั้ง 7 วัน

ภยันอันตรายไม่สามารถทำร้ า ยคนวันเสาร์ได้ง่ายนัก หากต้องทุกข์ย าก ต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่ย ากเข็ญ

หรือแม้แต่ต้องอยู่ในดงคนที่ประสงค์ ก็จะสามารถต่อสู้และยืนหยัดอยู่ได้

คนวันเสาร์มักจะผ่านเ รื่ อ งราวเ ล วร้ า ยไปได้ด้วยดี เป็นคนไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร มีความเป็นผู้นำสูง

ใจเด็ด หนักแน่น รักเกียรติถือศักดิ์ศรีของตนเป็นอย่ างยิ่ง เป็นคนตรงไปตรงมา ขยันอดทน

ทำงานเก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ หรือมีอาชีพที่มั่นคง ข้อเสียของคนวันเสาร์ คือ พูดแล้วคิดทีหลัง

4.วันอาทิตย์

คนเ กิ ดวันอาทิตย์เป็นผู้มีวาสนาดี ด ว งชะตาชีวิตเป็นชะตาที่ราบรื่น เป็นคนมีบุญ มียศฐาบรรดาศักดิ์

การงานมั่นคง ฐานะทางการเงิ นดี มีทรั พย์สมบัติมาก

มีบริวารมากมาย แต่มักจะทำคุณคนไม่ขึ้น ทำดีเสมอตัวทำชั่ วโดนด่า แล้วแต่บุญก ร ร ม

แต่คนวันอาทิตย์มักไม่ค่อยตกต่ำ ด ว งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์