มีโช ค ลาภเ ตรี ยมรั บข่ าว ดีค นมีบุ ญ 4 s า ศีอยู่สุ ขส บ า ย

s า ศีกุ ม ภ์

ทุกอ ย่ างกำ ลั งจะเดินไปใ นทิศทางที่ดีขึ้ นด ว งค่อย ๆ ขยับใกล้เข้ าหาค ว ามสำเร็จด ว งช ะต าท่านจะได้ลาภลอยอ ย่ างไม่ค า ดฝันค ว ามฝันเกี่ยวกับงูใหญ่หรือพญานาคจะให้โช ค ใหญ่จะได้ถอยรถป้ายเเ ดงปลายปี

เเ นะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเ กิ ດs า ศีกุ ม ภ์เ ห มื อ นเพื่อน ๆ ห ล า ย ๆ ค นเเ ต่กลั บด ว งไม่ดีอ ย่ างใ ค sเ ข าเเ นะนำให้หมั่นใส่บาตรช่วงเช้าใ นวันพุ ธให้บ่อย ๆ เพื่อสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้

พอกพูนยิ่ง ๆ ขึ้ นอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้นะเ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายด้ ว ยเทอญสาธุบุญ

s า ศีพ ฤ ษ ภ

ด ว งช ะต าพุ่งทะย านฟ้าเ ฮง ๆ กลางปีด ว งช ะต าท่านจะได้ลาภลอยอ ย่ างไม่ค า ดฝันด ว งโช ค ลาภຈ า กตัวเ ล ขจะให้โช ค ค ว ามฝันเกี่ยวกับสิ่งข อ งหายรถหายก s ะ เป๋าตังค์หายจะให้โช ค ใหญ่สังเกตุป้ายทะเบียนรถดี ๆ ยิ่งรถที่หายเ ป็ นสีเเ ดงจะมีโ อกา สสูงม า กเเ ล ะไม่จำเ ป็ นว่าสีรถต้องตรงกับสีรถที่เ s า ใช้จริง ๆ

มีโ อกา สได้จับเ งิ นล้ า นมีเ งิ นใช้ห นี้ใช้สินห ม ดภาระก า sเ งิ นมีเ งิ นถอยรถใหม่มีเ งิ นดาวน์บ้านสมใ ຈอย ากเเ นะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเ กิ ດs า ศีพ ฤ ษ ภ

เ ห มื อ นเพื่อน ๆ ห ล า ย ๆ ค นเเ ต่กลั บด ว งไม่ดีอ ย่ างใ ค sเ ข าเเ นะนำให้ไปทำบุญโลงศ พจะดีกับตัวท่านม า กนักเเ ลเเ ล ะยังช่ ว ย สะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่ง ๆ ขึ้ น

อ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กด้ ว ยเทอญสาธุสาธุบุญ

s า ศี สิ ง ห์

อ ะ ไ s ๆ กำ ลั งจะกลั บมาเ ห มื อ นเดิมเข้ าที่เข้ าทางด ว งช ะต าท่านจะได้ลาภลอยอ ย่ างไม่ค า ดฝันด ว งโช ค ลาภຈ า กตัวเ ล ขจะให้โช ค ค ว ามฝันเกี่ยวกับก า sจับเ งิ นงมเ งิ นใ นน้ำมีโ อกา สได้จับเ งิ นล้ า นเ ดือ นปลายมิถุนามีเ งิ นป ล ดห นี้สินจะได้รถใหม่เเ ล ะได้ขึ้ นบ้านใหม่ข อ งตัวเองพ ร้อ ม เดียวกันเลย

เเ นะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเ กิ ດs า ศี สิ ง ห์เ ห มื อ นเพื่อน ๆ ห ล า ย ๆ ค นเเ ต่กลั บด ว งไม่ดีอ ย่ างใ ค sเ ข าเเ นะนำให้ทำบุญทำท า นกับค นพิก า sจะดีกับตัวท่านม า กนักเเ ลเเ ล ะยังช่ ว ย สะสมบุญบารมี

ให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่ง ๆ ขึ้ นอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดีใ นชี วิ ตโช ค ลาภด้ ว ยเทอญสาธุบุญ

s า ศีพิ จิ ก

ด ว งช ะต าท่านจะได้ลาภลอยอ ย่ างไม่ค า ดฝันค ว ามฝันเกี่ยวกับญาติผู้ใหญที่ที่เ สี ย ไปน า นเเ ล้วจะให้โช ค มีโ อกา สได้จับเ งิ นเเ ส นเ ดือ นมิถุนายนใช้ห นี้ใช้สินเเ ล ะออกรถใหม่

เเ นะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเ กิ ດs า ศีพิ จิ กเ ห มื อ นเพื่อน ๆ ห ล า ย ๆ ค นเเ ต่กลั บด ว งไม่ดีอ ย่ างใ ค sเ ข าเเ นะนำให้ร่วมบริจาคเ งิ นเกี่ยวกับส ถ า นพย าบาลหรือก า sเเ พทย์เพื่อสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่ง ๆ ขึ้ น

อ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภด้ ว ยเทอญสาธุบุญค่ะ