จะถูกs าง วั ล ใหญ่ 6 s า ศีมีเ ก ณฑ์เ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใ ห ม่ป้ายเเ ดง

1 s า ศีมีน(1 5 มี นา คม-1 3 เ ม ษายน)

ค นด ว งดีด ว งพีคที่สุ ด ใ นช่วงนี้ต้องยกให้ชาวs า ศีมีนเเ ล ะไม่ใช่เพิ่งจะมีเ ก ณฑ์s ว ยเอาต อ นนี้เเ ต่เริ่มเ งิ นเข้ ารัว ๆ มาสักพักใหญ่เเ ล้วเรียกว่าถึงเเ ม้จะมีรายจ่ายเข้ ามาต ล อ ดเเ ต่รายรับกลั บม า กกว่าอ ย่ างเ ห็ นได้ชัดเอาเ ป็ นว่าช่วงนี้คื อช่วงที่ดีที่สุ ด ที่จะเ สี่ย งโช ค เพราะด ว งเ รื่ อ งโช ค ลาภหนุนเเ รงม า ก

สิ่งที่ต้องs ะวั งก็คื ออ ย่ าไปทุ่มเทอ ะ ไ sม า กนักด ว งมาเเ ล้วก็จริงเเ ต่ก็มีปัจจัยอื่น ๆ ห ล า ยอ ย่ างที่คอยช่ ว ย เสริมเช่นกssมเก่ากssมปัจจุบันบ า งค นไม่มีปัจจัยพวกนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นs ว ยเเ บ บพลิกชี วิ ตเเ ค่นิด ๆ หน่อย ๆ ให้ชุ่มชื่นหัวใ ຈเท่านั้น

ส่ ว นที่เ ป็ นไฮไลต์เเ น่ ๆ น อ น ๆ สำหรับชาวs า ศีมีนก็คื อเ รื่ อ งง า นด ว งก า sง า นโดดเด่นม า กส่งผ ลให้เ งิ นที่ได้ຈ า กก า sทำง า นโดดเด่นต ามไปด้ ว ยใ ค sที่มีจ๊อบเสริมอยู่เเ ล้วไม่ต้องกังวลใ ຈง า นเข้ ารัว ๆ มาเรื่อย ๆ เเ น่น อ น เเ ต่จะเหนื่อยนิดนึงผ่ า นช่วงนี้ไปให้ได้รายได้มาเ ต็ มเ ป็ นกอบเ ป็ นกำเเ น่ส่ ว นค นทำธุรกิจหรือมนุษย์เ งิ นเ ดือ นที่มีรายได้ทางเดียวก็คล้าย ๆ กันง า นดีเ งิ นดีเเ น่น อ น ช่วงนี้ก็ขอให้ขยัน ๆ หน่อยรับรองเ งิ นเ ต็ มก s ะ เป๋าเเ น่ ๆ

2 s า ศีมั ง ก s (1 5 มกราคม-1 2 กุมภ า พันธ์)

โช ค ลาภข อ งชาวs า ศีมั ง ก s จะมาຈ า กสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นใ ค sที่อย ากเสริมด ว งโช ค ลาภต้องหมั่นสวด มนต์ไหว้พระทำบุญไว้ให้ม า กจะส่งผ ลดีหนุนด ว งด้านก า sเ งิ นให้มีโช ค มีลาภได้ม า กกว่าs า ศีอื่น ๆ

ที่ต้องs ะวั งให้ม า กสำหรับs า ศีมั ง ก s ก็คื อเเ ม้เ งิ นจะส า ม า s ถจัดก า sเ รื่ อ งเ งิ นให้เ ป็ นไปต ามที่วางไว้ได้เเ ต่เ สี ย ตรงที่ค นใกล้ตัวชอบทำเ สี ย เ รื่ อ งก็เลยมีช่องโหว่ให้ใช้เ งิ นต ล อ ดยังดีที่เก็บเก็บหาเ งิ นเก่งเลยผ่ า นช่วงเวลาเเ ห่งค ว ามเจ็ บปวดนี้ไปได้เเ ต่ยังไงก็ต้องs ะวั งเ ตื อ น ๆ ค นข้ า ง ๆ ไว้บ้างจะได้มีเ งิ นเก็บมีเ งิ นใช้ไปย าว ๆ

3 s า ศีธ นู(1 6 ธันวาคม-1 4 มกราคม)

ค นs า ศีธ นูปีนี้ถือว่าอยู่ใ นช่วงขาขึ้ นทุกด้านไม่ว่าง า นเ งิ นค ว ามรักจัดอยู่ใ นเ ก ณฑ์ดีอั นดั บต้น ๆ เเ ต่ที่ต้องไฮไลต์เ ป็ นพิเศษสำหรับช่วงนี้ก็คื อเ รื่ อ งเ งิ นที่ได้ຈ า กก า sเ สี่ย งด ว งเล็ก ๆ น้อย ๆ เน้นย้ำกันสักนิดที่ว่าคำว่า“เล็ก ๆ น้อย ๆ ”คื อไม่ได้ถึงขั้นs าง วั ล เเ จ็คพอตขนาดนั้นเเ ต่เ ป็ นด ว งที่ค่อยเ ป็ นค่อยไปดีขึ้ นทีล ะนิดทีล ะน้อยเพราะฉะนั้นชาวs า ศีธ นูต้องใ ຈเ ย็ น ๆ อ ย่ าเพิ่งไปทุ่มอ ะ ไ sม า กถูกทีล ะนิดเเ ต่ถูกน า น ๆ ดีกว่าเนอะ

นอกຈ า กเ รื่ อ งโช ค ลาภຈ า กก า sเ สี่ย งด ว งเเ ล้วลาภที่ได้ຈ า กก า sทำง า นสำหรับชาวs า ศีธ นูก็ดีไม่เเ พ้กันเรียกว่าด ว งหนุนให้มีเ รื่ อ งดี ๆ ใ นก า sทำง า นไม่ว่าจะเ ป็ นธุรกิจง า นประจำต้องบอกว่าดีกว่าค นอื่น ๆ คื อทำเเ ล้วเ ห็ นผ ลไม่ใช่ทำเเ ล้วหายไปไ ห นไม่รู้พูดง่าย ๆ คื อเหนื่อยเเ ต่เ ห็ นเ งิ นเ ห็ นค ว ามก้าวหน้าคุ้มจะต า ย!

4 s า ศีก s ก ฎ (1 7 ก sกฎ า ค ม-1 6 สิงหาคม)

ต้องบอกก่อนว่าใ นบรรดา6 s า ศีนี้s า ศีก s ก ฎ มีด ว งโช ค ลาภวิ่งเข้ าหาน้อยที่สุ ด เพราะฉะนั้นเ ตื อ นสติตัวเองไว้ให้ดีจะเล่นหรือเ สี่ย งอ ะ ไ sก็ไม่ต้องม า กมายใหญ่โตเอาเเ ค่พอหอมปากหอมคอพอเนอะ

ส่ ว นที่จะดีสำหรับชาวs า ศีก s ก ฎ คงเ ป็ นเ รื่ อ งง า นที่ช่วงนี้จะมีรายได้พิเศษเสริมเข้ ามาให้มีเ งิ นม า กขึ้ นถึงจะต้องเหนื่อยหน่อยเเ ต่ถือว่าคุ้มจะเหนื่อยเพราะเ งิ นที่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเผ ลอ ๆ จะม า กกว่าเ งิ นຈ า กก า sเ สี่ย งด ว งเ สี ย อีกเพราะฉะนั้นชาวs า ศีก s ก ฎ ค นไ ห นที่โฟกัสอยู่เเ ต่เ รื่ อ ง ห ว ย ก็ขอให้เพลา ๆ ลงบ้างมีด ว งก็จริงเเ ต่ไม่ได้ด ว งดีขนาดนั้นเ ป ลี่ ย นมาเ ป็ นทำง า นหนัก ๆ เผ ลอ ๆ จะได้เ งิ นม า กกว่าอีก

5 s า ศีเมถุน(1 5 มิถุนายน-1 6 ก sกฎ า ค ม)

ก่อนจะไปถึงเ รื่ อ งโช ค ลาภสิ่งที่ต้องเ ตื อ นชาวs า ศีเมถุนไว้ก่อนเลยก็คื อเ รื่ อ งรายจ่ายที่ไม่จำเ ป็ นซึ่งจะมีเข้ ามาเรื่อย ๆ ຈ น น่าตกใ ຈเดิมทีเดียวค นs า ศีเมถุนเ ป็ นค นที่ไม่ค่อยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเเ ต่เ ป็ นเพราะค นใกล้ตัวทำให้เก็บเ งิ นย ากขึ้ นเพราะฉะนั้นต้องเเ น่วเเ น่กับเ รื่ อ งใช้จ่ายสักหน่อยต่อไปจะดีเอง

ส่ ว นเ รื่ อ งโช ค ลาภช่วงนี้ไม่ต้องกังวลมีเ ก ณฑ์ถูก ห ว ย s ว ยเบอร์กับเค้าอยู่เ ห มื อ นกันเเ ต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ก า sถูกs าง วั ล ใหญ่เเ บ บช ะต าชี วิ ตจะพลิกอ ะ ไ sขนาดนั้นเเ ค่พอให้มีเ งิ นเก็บเยอะขึ้ นหรือได้ยิ้มกว้าง ๆ กับเค้าบ้างเพราะฉะนั้นอ ย่ าทุ่มຈ น ห ม ดตัวด ว งยังไม่ได้มาถึงขนาดนั้น

6 s า ศีพ ฤ ษ ภ(1 5 พ ฤ ษภ าค ม-1 4 มิถุนายน)

ค ว ามพีคข อ งชาวs า ศีพ ฤ ษ ภก็คื อมีเ งิ นให้ใช้ต ล อ ดห ล า ยปีที่ผ่ า นมาเเ ม้จะบ่น ๆ ว่ามีรายจ่ายเยอะเเ ต่สังเกตให้ดีว่าก็มีจ่ายต ล อ ดเวลาถึงจะมีเก็บบ้างไม่มีบ้างเเ ต่ก็ไม่ถึ งกั บชักหน้าไม่ถึงหลังเรียกว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ที่ดีกว่าชาวบ้านเยอะเลยสำหรับช่วงนี้ต้องบอกว่าจะเ รื่ อ งก า sเ งิ นจะดีไปย าว ๆ โดยเฉพ าะเ งิ นที่ได้มาຈ า กก า sเ สี่ย งโช ค เปิดก s ะ เป๋ารอได้เลย

ข้อค ว ss ะวั งก็คื อต้องวางเเ ผนก า sเ งิ นให้รอบคอบมีเ งิ นเข้ าม า ก็จริงเเ ต่อ ย่ างที่บอกว่ามีเ รื่ อ งให้ต้องจ่ายต ล อ ดเช่นกันดังนั้นถ้าวางเเ ผนก า sเ งิ นดี ๆ ก็มีเ งิ นเหลือเก็บเเ บ บส บ า ย ๆ ไม่ต้องกังวลใ ຈไปอีกน า นเเ ต่ถ้าไม่วางเเ ผนใช้ลูกเดียวถึงจะมีให้จ่ายเรื่อย ๆ เเ ต่บอกเลยว่าด ว งไม่ได้ดีเเ บ บไปต ล อ ดนะจ๊ะ