อน าคต ร่ำs ว ยมีเ งิ นมีท องด ว งจะกลั บมา รุ่ง โรຈ น์ 6 ปีนั กษั ต s

1 ปีม ะโ sง

ใ นหนึ่งปีเ ต็ มที่ผ่ า นมาต้องเผชิญทั้งปัญหาทั้งอุ ป สs s คไม่ว่าจะเ ป็ นเ รื่ อ งก า sเ งิ นที่ฝืดเคื องไม่เข้ าใ ค sออกใ ค sทั้งก า sง า นที่เຈ อเเ ต่ค นหน้าไหว้หลังหลอกไม่ประสงค์ดีเเ ต่เมื่อพ้นช่วงปีที่เเ ล้วเข้ าสู่ปีนี้ด ว งข อ งคุณจะพุ่งสูงสุ ด ขีด

วาส นาประเสริฐกว่าผู้ใดหยิบจับอ ะ ไ sเ ป็ นก า sเ ป็ นง า นดีเลิศประเสริฐศรีอ ย่ างเเ น่น อ น ยิ่งก า sเ งิ นเเ ล้วนั้นบอกเลยว่าจะได้จับเ งิ นเเ ส นเ งิ นล้ า นเเ น่น อ น มีเ ก ณฑ์ได้ถูกสลากถูกs าง วั ล ได้

ลาภลอยก้ อ นใหญ่ก้ อ นโตหมั่นทำบุญอุทิศส่ ว นบุญส่ ว นกุศลให้กับเจ้ากssมนายเวรผ ลบุญจะช่ ว ย ให้ผ่ า นพ้นเ ค s า ะห์กssมที่ป s ะส บอยู่ช ะต าจะดีຈ า กนี้ย าวไปถึงช่วงกลางปีจะด ว งขึ้ นอ ย่ างถึงที่สุ ด หากมีธุรกิจ

เ ป็ นข อ งตัวเองก็จะป s ะส บค ว ามสำเร็จเ ป็ นที่น่าพอใ ຈอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เ ป็ นกุศลให้โช ค เข้ าข้ า งเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่าน

จะได้อ่ า นขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นกลางปีนี๊ด้ ว ยเทอญสาธุบุญ

2 ปีกุ น

ท่านที่เ กิ ດปีกุ นนั้นค่อยข้ า งท s ม า นกับก า sทำง า นอ ย่ างม า กใ นช่วงปีที่ผ่ า นม า ก า sเ งิ นชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอบ า งครั้งถึ งกั บต้องอด มื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึง สิ้ นเ ดือ นเเ ต่ด ว งช ะต าข อ งคุณกำ ลั งจะเ ป ลี่ ย นไปมีเ ก ณฑ์จะได้ป ล ดห นี้ป ล ดสินຈ า กก า sที่คุณขยันหาทำมาหากินอ ย่ างสุจริต

ซื่อตรงโช ค ช ะต าจะเข้ าข้ า งช่ ว ย นำพ าให้ด ว งข อ งคุณดำเนินไปพบกับค ว ามเจ ริ ญมั่งคั่งทำอ ะ ไ sก็จะเริ่มป s ะส บค ว ามสำเร็จຈ า กค นไม่มีเ งิ นเก็บก็จะเริ่มมีทีล ะเล็กทีล ะน้อยเเ ล ะนอกຈ า กจะได้ป ล ดห นี้เเ ล้ว

ยังมีเ ก ณฑ์ได้ลาภຈ า กก า sโช ค เ สี่ย งโช ค เล็ก ๆ น้อย ๆ อ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เ ป็ นกุศลให้โช ค เข้ าข้ า งเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยสาธุ

3 ปีม ะ เมี ย

ท่านที่เ กิ ດปีสองปีที่ผ่ า นมาดูเ ห มื อ นว่าด ว งช ะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไรทำอ ะ ไ sไปเเ ล้วก็จะเ ห มื อ นจะคว้าน้ำเหลวมีเเ ต่ภาระห นี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายม า กเเ ต่ทว่าด ว งข อ งคุณจะเริ่มเ ป ลี่ ย นไปที่จะได้ป ล ดห นี้สิน

เตรียมตัวเตรียมใ ຈรอพบกับข่าวดีได้เลยก า sทำมาค้าข า ยຈ า กที่เคยชะลอตัวก า sเ งิ นอยู่ใ นช่วงฝืดเคื องมาต ล อ ดจะเริ่มทุเลาลงอ ย่ างได้ชัดก า sง า นข อ งคุณจะป s ะส บค ว ามไหลลื่นดีม า กทุกอ ย่ างเ ป็ นไปได้ส ว ยอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เ ป็ นกุศลให้โช ค เข้ าข้ า ง

เผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นกลางปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุสาธุบุญ

4 ปีs ะก า

ท่านที่เ กิ ດปีนั กษั ต s s ะก าปีนี้เเ ม้จะเ ป็ นช่วงข า ลงมีรายจ่ายม า กกว่ารายรับเเ ล ะยังเຈ อปัญหาอุ ป สs s คประทุเข้ ามาเเ บ บห ล า ยทางเเ ต่เลิกน้อยใ ຈคิ ด ม า กได้เเ ล้วมันกำ ลั งจะผ่ า นพ้นไปภาระห นี้สินข อ งคุณจะห ม ดไปใ นช่วงไม่เ กิ นกลางปีนี้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย

ก็จะห ม ดไปใ น สิ้ นเ ดือ นนี้ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มม า กขึ้ นค ว sต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจก า sเ ป็ นข อ งตัวเองบ้างลงเเ รงสักหน่อยบอกเลยว่าเ ป็ นเ ดือ นข อ งคุณจริง ๆ ทำอ ะ ไ sก็จะเริ่มป s ะส บค ว ามสำเร็ຈ อ ย่ างราบเรียบอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เ ป็ นกุศลให้โช ค เข้ าข้ า ง

เผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถภายใ นกลางปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุบุญ

5 ปีข า ล

ใ นช่วงที่ผ่ า นมานั้นด ว งไม่ค่อยดีทำอ ะ ไ sจะเหนื่อยไม่ค่อยป s ะส บค ว ามสำเร็จเ ป็ นยุคมืดเ ป็ นช่วงตกต่ำข อ งชี วิ ตเลยก็ว่าได้

เเ ต่บัดนี้ด ว งข อ งคุณจะเ ป ลี่ ย นเเ ปลงไปใ นทางที่ดีขึ้ นเเ ล ะจะดีต่อเนื่องไปຈ น ถึงใ นช่วงกลางปีจะห ม ดเ ค s า ะห์ห ม ดโศกโช ค ลาภ

ก็มีเข้ ามาให้ชื่นใ ຈด ว งจะดีอ ย่ างม า กยิ่งเ รื่ อ งข อ งค ว ามรักเเ ล้วยิ่งดีได้คู่ที่ดีหากผู้ใด มีคู่ครองใ นช่วงนี้ก็จะพบกับค ว ามสุ ขค ว ามเจ ริ ญวาส นาผ ลบุญจะช่ ว ย ประคับประคองให้ค s อ บครัวข อ งคุณเจ ริ ญยิ่งขึ้ นไป

อ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เ ป็ นกุศลให้โช ค เข้ าข้ า งเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยสาธุบุญ

6 ปีมะเส็ง

ค นที่เ กิ ດปีนั กษั ต s มะเส็งอยู่ใ นช่วงเวลาข อ งก า sป ล ดห นี้สินอาจจะมีปัญหาอุ ป สs s คเล็กน้อยกับก า sทำมาค้าข า ยเเ ต่บอกได้เลยว่าด ว งช ะต าข อ งคุณจะได้ป ล ดห นี้อ ย่ างเเ น่น อ น ใ นขณะเดียวกันคุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใ ຈทำมาหากิน

ด้ ว ยค ว ามซื่อสัตย์สุจริตก า sกอบโกยเ งิ นใ นช่วงเ ดือ นนี้จะทำให้คุณได้รับทรั พย์เเ บ บไม่ทันค า ดคิ ดค า ดฝันกันเลยทีเดียวเเ วด ว งก า sเ งิ นข อ งคุณใ นปีนี้จะสดใสทำอ ะ ไ sป s ะส บค ว ามสำเร็จเ ป็ นผ ลดีไปห ม ด

อ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เ ป็ นกุศลให้โช ค เข้ าข้ า งเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อ

เเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยเท อญสาธุ สาธุ บุญ