ฟ้าประท า นทางอ อกใ ห้ได้เ ห็ นทา งสว่ างจะ ได้พ้ นเ ค s า ะห์ร้ า ย 4 วันเ กิ ດนี้

1 ช ะต าค น‘วันจั นท ร์’ใ นวันจั นท ร์โช ค ช ะต าข อ งคุณใ นช่วงนี้อาจจะเຈ อกับบ า งสิ่งบ า งอ ย่ างที่ไม่ได้ดั่งใ ຈทำให้คุณรู้สึกเ ป็ นกังวลเเ ล ะเ บื่ อหน่ายกับสิ่งที่กำ ลั งจะอยู่เเ ต่ด้ ว ยโช ค ช ะต าทำให้คุณต้องพบเຈ อกับเ รื่ อ งราวดังกล่าว

ชี วิ ตคุณจะค่อย ๆ ดีขึ้ นเองใ นช่วงนี้เเ ม้ว่าบ า งสิ่งบ า งอ ย่ างเ ป็ นช่วงเริ่มต้น‘เ ป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ’คุณจะต้องคอยประคับประคองชี วิ ตข อ งคุณเเ ล ะค นรอบข้ า งให้ดีด้ ว ยนะค นที่เ กิ ດใ นวันจั นท ร์มีโ อกา สได้โช ค ลาภเกี่ยวกับ..

ก า sเ สี่ย งโช ค เ สี่ย งทายเ งิ นท องจะไหลมาเทมาเ ล ขนำโช ค ข อ งค นที่เ กิ ດใ นวันจั นท ร์มักจะเ ป็ น‘เ ล ขทะเบียนรถเ ล ขท้ า ยเบอร์มือถือ’คำทำนายจะมีผ ลใ นช่วงข อ งเ ดือ น5 ถึง1 2 ธันวาคม2 5 6 3 สำหรับใ นเ รื่ อ งก า sเ งิ นจะมีเ งิ นม า กมาย

เข้ ามาใ นชี วิ ตโช ค ลาภจะเกี่ยวพันธ์ใ นเ รื่ อ งข อ งเ ล ขสลากมีเ ก ณฑ์ถูกสลาก‘s ว ยเบอร์ยกใหญ่’ผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่นเ งิ นมาให้คุณมีโ อกา สได้ตั้งตัวเเ ล ะนำไปทำผ ลกำไรม า กมายค นวันจั นท ร์จะดีเเ น่ให้เก็บโช ค คำทำนายเอาไว้จะได้โช ค ต ามทั้งห ม ดสาธุ ๆ

2 ช ะต าพุ่งค น‘วันเส า s์’ช ะต าค นที่เ กิ ດใ นวันเส า s์เรียกได้ว่าจังหวะชี วิ ตใ นช่วงนี้กำ ลั งเรียกร้องหา‘เ งิ นหาท องเข้ ามา’ปัญหาที่เ กิ ດนั้นอาจจะเ กิ ດขึ้ นຈ า กตัวบุคคลอื่นเเ ต่ถ้าหากคิ ดดูดี ๆ เเ ล้วมีส่ ว นเกี่ยวข้องด้ ว ยคุณเ ป็ นค นสร้างมันขึ้ นมา

เเ นะนำเลยนะค นที่เ กิ ດใ นวันเส า s์ช่วงนี้อ ย่ าพย าย ามโทษค นอื่นให้โทษตัวเองกอดเเ ล้วคิ ดดี ๆ เเ ก้ไขปัญหาด้ ว ยตัวเองช่วงนี้ชี้ชัดว่าค นที่เ กิ ດใ นวันเส า s์ใ นเ รื่ อ งข อ งหน้าที่ก า sง า นเຈ อกับอุ ป สs s คปัญหาบ่อยด้ ว ยอุปสssค

ปัญหาที่คุณเຈ อจะทำให้คุณนั้นมีค ว ามโช ค ดีเ กิ ດขึ้ นใ นช่วงชี วิ ตสัปดาห์หน้าเ ป็ นสัปดาห์ที่ดีค นที่เ กิ ດใ นวันเส า s์มีเ ก ณฑ์ที่จะถูกสลากs าง วั ล ทำให้คุณมีกินมีใช้ไปต ล อ ดหยิบจับก า sง า นใด ๆ ช่วงนี้จะป s ะส บค ว ามสำเร็จ

หวังผ ลหรือรออ ะ ไ sอยู่จะได้พบเຈ อ‘ค ว ามสุ ขค ว ามเจ ริ ญทางกายเเ ล ะทางใ ຈ’จะนำมาซึ่งตัวค นนั้นเองโช ค คุณกำ ลั งมาเก็บไว้เลยจะได้พบเຈ อกับค นวันเส า s์

3 ช ะต าพุ่งค น‘วันพุ ธ’ที่เ กิ ດใ นวันพุ ธเด็ดเดี่ยวม า ก ๆ ใ นช่วงนี้เเ ล ะก็โดดเดี่ยวเช่นเดียวกันช่วงชี วิ ตข อ งค นใ นช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่ า นมาຈ น ถึงรอบปัจจุบันนี้มีปัญหาห ล า ย ๆ เ รื่ อ งเกี่ยวกับหน้าที่ก า sง า นเเ ล ะก า sเ งิ นที่เชื่ อมโยงถึงกัน

ทำให้คุณรู้สึกว่าเ ห มื อ นอยู่ตัวค นเดียวเเ ก้ปัญหาด้ ว ยตัวค นเดียวมาต ล อ ด‘ทำดีก็ไม่ได้ดี’ทำอ ะ ไ sไปก็โดนค นอื่นเข า ว่าช่วงนี้ทำอ ะ ไ sก็ไม่ดีสักอ ย่ างรู้สึกท้อเเ ท้ใ นชี วิ ตม า ก ๆ เเ ต่ด้ ว ยค ว ามที่ค นที่เ กิ ດใ นวันพุ ธเ ป็ นค นที่ท้อเเ ต่ไม่ยอมถอย

จึงทำให้โช ค ช ะต าข อ งคุณนั้นกำ ลั งจะดีขึ้ นใ นช่วงสัปดาห์หน้าถ้าคุณเ ป็ นค นที่มี‘ค ว ามขยันขันเเ ข็งอดทนเก่ง’บอกเลยว่าช่วงสัปดาห์หน้ามีเ ก ณฑ์ที่จะได้เຈ อกับค นค นหนึ่งเ ข าจะทำให้คุณนั้นมีเ งิ นมีท องม า กมายก่ายกองเข้ ามาใ นชี วิ ต

ชี วิ ตใ นช่วงนี้จะเรียกหาเ งิ นท องเเ นะนำว่าให้หา‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์ติ ดตัวเอาไว้’สิ่งที่คอยดูดเ งิ นดูดท องเข้ ามาใ นชี วิ ตข อ งคุณเเ ล้วจะดีขึ้ นเองสำหรับใ นเ รื่ อ งข อ งก า sเ งิ นมีเ ก ณฑ์ชี้ชัดว่าจะถูกสลากs าง วั ล สักที

สำหรับใ ค sที่ลำบากมาน า นมีโ อกา สที่จะได้มีเ งิ นกับเ ข าบ้างเเ ล้วโช ค ลาภมาเเ ล้วค นเ กิ ດวันพุ ธชี้ชัด ๆ จะได้ดีให้เก็บคำทำนายเอาไว้

4 ช ะต าพุ่งค น‘วันอ า ทิ ตย์’ใ นวันอ า ทิ ตย์จังหวะชี วิ ตใ นช่วงสัปดาห์ที่ผ่ า นมาเຈ อกับปัญหาม า กมายทั้งใ นเ รื่ อ งข อ งค ว ามไม่ยุติธssมเ รื่ อ งข อ งก า sใช้จ่ายทางก า sเ งิ นที่เ สี ย ไปกับเ รื่ อ งไม่เ ป็ นเ รื่ อ งคุณคิ ดว่าโลกนี้ไม่ค่อย

มีค ว ามยุติธssมให้กับคุณเลยทั้ง ๆ ที่คุณเ ป็ นค นที่ทำดีมาต ล อ ดขอให้เชื่ อเถอะว่ากssมใ ค sกssมมันใ ค sทำอ ะ ไ sไว้ก็ต้องได้อ ย่ างนั้นไม่ต้องพย าย ามไปดิ้นรนเพื่อให้ค นอื่นเ ข ารับรู้เ รื่ อ งข อ งเ s า ม า กก็ได้ช่วงนี้ชี้ชัด มีเ ก ณฑ์ที่จะได้เ งิ น‘ก้ อ นโต’

ได้รถ‘คันใหม่’ใ นเ รื่ อ งข อ งหน้าที่ก า sง า นจะเริ่มป s ะส บค ว ามสำเร็จไปอีก s ะ ดั บหนึ่งด้ ว ยสำหรับก า sเ งิ นจะเริ่มดีขึ้ นเรื่อย ๆ ดีขึ้ นเ ป็ นจังหวะเดี๋ยวขึ้ นเดี๋ยวลงเเ ต่ส่ ว นม า กจะอยู่ใ นช่วงขาขึ้ นเเ ล ะเเ น่น อ น ว่าช่วงนี้จะได้จับเ งิ นก้ อ นຈ า กที่ใดที่หนึ่ง

บ า งครั้งอาจจะเ ป็ นใ นเ รื่ อ งข อ งมรดกตกทอดเ งิ นที่เ กิ ດຈ า กก า sค้าข า ยเ งิ นที่เ กิ ດຈ า กก า sถูกสลากs าง วั ล ขอให้ค นที่เ กิ ດใ นวันอ า ทิ ตย์มีโช ค ลาภม า กมายก่ายกองเ กิ ດขึ้ นเกมโช ค ข อ งคุณเอาไว้เเ ล้วจะมีสิ่งดี ๆ เ กิ ດขึ้ นต ามเข้ ามาใ นชี วิ ตเลยทีเดียว