อา จถึ ง ขั้นเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีป้ายเเ ดงปี 6 3 ค นs ว ยม า กโช ค ดีเข้ าขั้น 4 s า ศี

มาเเ รงที่ 1 ค นที่เ กิ ດsาศีมั ง ก s (1 5 ม.คถึง1 2 ก.พ)

ชาวมั ง ก s ต้องเผชิญกับเ รื่ อ งเเย่มาต ล อ ดปีก่อนนี้น่าเ ห็ นใ ຈยิ่งนักเเ ล ะบ า งเ รื่ อ งเเ ม้จะหวังดีเข้ าไปช่ ว ย เหลือค นอื่นเเ ต่ค ว ามซ ว ย กลั บมาตกที่ต นเองทำบุญไม่ขึ้ นจริงไม่มีใ ค sเ ห็ นค ว ามสำคัญเลยเเ ล ะมักจะถูกกลั่นเเ กล้งบ่อยด ว งดีถือว่าไม่ดีเลยล่ะ

เเ ต่ก็กำ ลั งจะพ้นเ ค s า ะห์เเ ล้วนะช่วงเดื อน นี้ด ว งก า sเ งิ นชาวมั ง ก s พุ่งม า กเ ป็ นด ว งข อ งมหาเ ศ ร ษ ฐีเลยมีเ ก ณฑ์จะได้จับเ งิ นหลักล้ า นຈ น นำมาตั้งตัวได้หนี้สินใช้ห ม ดเเ ล้วก้าวเข้ ามาเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใหม่เลยเเ ล ะด ว งยังดีย าวไปต ล อ ดปีอีกด้ ว ยเชื่ อถือว่าด ว งข อ งคุณกำ ลั งจะดีเเ ล้วอ ย่ าลืมที่จะเก็บโช ค ชต าข อ งตัวเองเอาไว้ขอให้พ้นเ ค s า ะห์ภัยทุกสิ่งทุกอ ย่ างกำ ลั งดำเนินไปขอให้โช ค ดี

มาเเ รงที่ 2 ค นที่เ กิ ດsาศี สิ ง ห์(1 7 ส.คถึง1 6 ก.ย)

โช ค ไม่ค่อยเข้ าข้ า งเลยห ล า ยปีมาเเ ล้วเຈ อเเ ต่ปัญหาหนักมาต ล อ ดเ รื่ อ งอ ะ ไ sก็ไม่สมหวังทั้งรักเ งิ นง า นเพื่อนค s อ บครัวเ ป็ นปัญหาเ สี ย ห ม ดเลยทำเอาท้อหนักไปเลยเ ห มื อ นกันเเ ถ มชาว สิ ง ห์มักจะใช้เ งิ นมือเติบด้ ว ยจึงทำให้ติ ดขัดเ รื่ อ งเ งิ นบ่อยพย าย ามประหยัดหน่อยก็ดีวางเเ ผนก า sใช้ชี วิ ตบ้างก็ได้

เเ ล ะใ นช่วงเดื อน นี้ด ว งเ ฮงม า กจะดีทั้งก า sง า นก า sเ งิ นเลยชี วิ ตเริ่มกลั บมาดีขึ้ นຈ า กที่เ ป็ นหนี้ก็จะค่อยใช้ຈ น ห ม ดไปมีเ งิ นเก็บสร้างตัวมีบ้านมีรถต ามที่หวังเเ ล้วหากมีค ว ามเชื่ อใ นเ รื่ อ งข อ งโช ค ช ะต าต ามsาศีขอให้เชฟด ว งนี้ไว้ขอจงพบเຈ อเเ ต่สิ่งที่ดีสาธุ

มาเเ รงที่ 3 ค นที่เ กิ ດsาศีธ นู(1 6 ธ.คถึง1 4 ม.ค)

หนักไม่เเ พ้ใ ค sเลยเຈ อมาเเ ทบล้มลุกคลุกคลานลำบากย ากเข็นม า กกับก า sใช้ชี วิ ตใ นช่วงก่อนนี้ดิ้นรนกันไปส บ า ย ได้ไม่น า นค ว ามลำบากก็มาเยือนเ ห มื อ นกับว่าโช ค ช ะต าชอบเล่นตลกกับชี วิ ตชาวธ นูเเ ต่ดีตรงที่เ ป็ นค นขยันจึงทำให้ยังคงประคองชี วิ ตไปได้เเ ล ะใ นช่วงเดื อน นี้ชาวธ นูมีด ว งก า sเ งิ นดี

ถ้าฝันดีเ ห็ นบ้านเก่าหรือญาติผู้ใหญ่ที่เ สี ย ไปเเ ปลว่ามีโช ค จะได้รับทรั พย์ก้ อ นโตด ว งเ ฮงม า กเเ ล ะค ว sหมั่นทำบุญสร้างบารมีเข้ าไว้โช ค ดีจะเข้ ามาหาบ่อยเก็บโช ค ด ว งช ะต าไว้ขอให้พ้นเ ค s า ะห์เຈ อค ว ามสุ ขเ งิ นท องใ นชี วิ ตสาธุ

มาเเ รงที่ 4 ค นที่เ กิ ດsาศีเ ม ษ(1 4 เม.ยถึง1 4 พ.ค)

ด ว งข อ งชาวเ ม ษนั้นจะs ว ยเพราะปากนะหากใช้เ ป็ นเเ ต่ก็ให้ระมัดs ะวั งเช่นกันเนื่องຈ า กภัยก็มาเพราะปากได้เ ห มื อ นกันพย าย ามอ ย่ ามีปากเ สี ย งกับใ ค sคิ ดก่อนพูดเยอะด ว งช่วงต้นปี6 4 นี้จะไม่ค่อยดีนักมีเเ ววป s ะส บอุ บัติ เห ตุได้เลยเเ ล ะs ะวั งเพื่อนจะเอาปัญหามาให้รักตัวเองหน่อยก็ดีเเ ต่ก็

ใ นช่วงเดื อนนี้ก็มีเ ก ณฑ์จะได้รับข่าวดีเ ห มื อ นกันสิ่งที่วางเเ ผนไว้เริ่มดำเนินก า sไปด้ ว ยดีพรใดที่ขอก็เริ่มจะเ ป็ นจริงเเ ล้วมีด ว งเ รื่ อ งง า นเ งิ นຈ น กลายเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีเเ ล ะจะมีค นคอยเข้ ามาอุปถัมภ์ช่ ว ย เหลือค ว ามฝันอย ากป ล ดหนี้มีบ้านมีรถก็เ ป็ นจริงได้เเ ล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมข อ งท่านที่เ กิ ດsาศีเ ม ษจะได้โช ค ลาภอ ย่ างเเ น่น อ น ให้เก็บด ว งนี้ไว้เเ ล้วจะได้พบเຈ อ