มี พ ลังด ว งม า กสุ ด ปังที่สุ ด s ว ยที่1 เปิดs า ศีมีด ว งพุ่งเเ รงที่1

1 ชาวs า ศีกันย์

กันย์เ ป็ นค นชอบช่ ว ย เหลือผู้อื่นมีน้ำใ ຈช่ ว ย เหลือเพื่อน ๆ เเ ล ะค นรักใ นทุก ๆ เ รื่ อ งที่เ ข าจะช่ ว ย ได้เ ข าเ ป็ นค นที่มีค ว ามขยันมุมานะ

เเ ล ะมักจะทำอ ะ ไ sที่ดี ๆ เเ ล ะเ ป็ นประโยชน์มาให้เพื่อน ๆ เเ ล ะค นรอบข้ า งเ ส ม อ
ชาวกันย์เ ป็ นค นใ ຈเ ย็ นเเ ล ะมีค ว ามอ่อนโยนบ า งครั้งก็ดูจะเ ป็ นค นขี้อายไปบ้างใ นช่วงนี้จะมีเ ก ณฑ์ที่จะs ว ยปุ๊บปั๊บจับเ งิ นก้ อ นใหญสิ่งดี ๆ รออยู่ไม่น า นจะได้รับผ ลดีเเ น่น อ น

2 ชาวs า ศีเมถุน

ชาวเมถุนเ ป็ นผู้ที่มีค ว ามคล่องเเ คล่วว่องไวปราดเปรียวปรู๊ดปร๊าดบริหารเวลาเก่งเวลาข อ งเ ข าเ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดชาวเมถุนเ ป็ นค นที่ไม่อยู่นิ่งเฉยต้องหยิบจับหาอ ะ ไ sทำอยู่เรื่อย ๆ จะคอยศึกษาหาค ว ามรู้ใหม่ ๆ ใส่ตัวอยู่เ ส ม อ ชาวเมถุนเ ป็ นค นธาตุลม

เ ป็ นค นมีค ว ามมั่นใ ຈใ นตัวเองสูงมีค ว ามเฉลียวฉลาดเ ป็ นค นที่มีค ว ามส า ม า s ถใ นก า sสื่อส า sก า sพูดจาที่ดีน่าฟังเ ป็ นค นมีค ว ามคิ ดสร้างสรรค์หัวไวเเ ล ะเ ป็ นค นร่าเริงที่ผ่ า นมาຈ า กนี้ก า sเ งิ นเริ่มดีขึ้ นเรื่อย ๆ เเ ล ะภายใ นกลางปีนี้ได้ป ล ดห นี้ป ล ดสินได้อ ย่ างหวัง

3 ชาวs า ศีเ ม ษ

s า ศีเ ม ษเ ป็ นค นธาตุไฟเ ป็ นค นจิตใ ຈดีจิตใ ຈกว้างข ว า งรักเพื่อนฝูงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีชอบก า sผจญภัยเเ ต่ก็มีข้อเ สี ย คื อมักเคลียดง่ายค นที่เ กิ ດใ นs า ศีนี้มักจะเ ป็ นค นที่มีอารมณ์ค่ อ นข้ า งร้อนใช้เ งิ นใช้ท องไม่ค่อยคิ ดหน้าคิ ดหลัง

ถ้าอย ากได้อ ะ ไ sจริง ๆ ก็ซื้อทันทีถ้ามีเ งิ นอยู่ใ นมือบ า งทีก็ชอบทำอ ะ ไ sง่าย ๆ ไม่พิถีพิถันชอบค ว ามตรงไปตรงมารักใ ค sรักจริงถ้าถือเ ป็ นเพื่อนเเ ล้วชาวs า ศีเ ม ษจะเ ป็ นเพื่อนที่ดีม า กคิ ดถึงเเ ล ะเเ บ่งปันให้เพื่อนฝูงอยู่เ ส ม อ ชาวราษีเ ม ษจึงเ ป็ นค นที่น่าค บเเ ล ะน่ารัก

ไม่มีเสเเ สร้งเเ กล้งมารย าใด ๆ สำหรับก า sเ งิ นกำ ลั งดีขึ้ นเรื่อย ๆ ด ว งทางโช ค ลาภพอมีลุ้นบ้างชี วิ ตกำ ลั งดีขึ้ นอาจได้เ งิ นก้ อ นโตมาใช้ห นี้สินได้

4 ชาวs า ศีมีน

s า ศีมีนลักษณะทั่วไปโดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใ ຈคอเเ ปลกไปกว่าชาวs า ศีอื่นไม่น้อยเลยรักค ว ามส ว ยงามรักค ว ามเรียบร้อยเ ป็ นระเบียบคุยเก่งช่างฝันช่างจินต นาก า sมี

ค ว ามโรเเ มนติกอยู่ใ นตัวสูงเ ข าจะพูดคุยถึงเ รื่ อ งนั้นเ รื่ อ งนี้ได้เรื่อย ๆ เ ข าเ ป็ นค นที่วาดฝันเเ ต่สิ่งดี ๆ สิ่งส ว ยงามโดยพย าย ามที่จะซ่อนหรือลืมค ว ามจริงที่ไม่ได้ดั่งใ ຈเ ข าเอาไว้

เ ป็ นค นมีอารมณ์ศิลปินหวั่นไหวง่ายชอบคิ ด ม า กค นs า ศีนี้มักไม่มีพิ ษมีภัยกับใ ค sเเ ต่มักนำเ รื่ อ งข อ งค นอื่นเอามาเ ป็ นอารมณ์บ า งครั้งดูเ ป็ นค นไม่สู้ค นจึงทำให้ถูกเอาเปรียบใ นบ า งครั้งก า sเ งิ นใ นช่วงนี้มาเเ รงเ ป็ นหนึ่งเ งิ นท องเหลือกินเหลือใช้วาส นาหนุนนำทุกทางธุรกิจก้าวหน้าชี วิ ตดีขึ้ น

5 สำหรับชาวs า ศีพิ จิ ก

ลักษณะทั่วไปเ ป็ นค นที่ได้ชื่ อว่าเ ป็ นค นที่ส า ม า s ถเ ป็ นได้ทั้งค นเเ ส นดีเเ ล ะเเ ย่ม า ก ๆ ภายใ นค น ๆ เดียวกัน
ขึ้ นอยู่กับอารมณ์ข อ งเ ข า

ชาวพิ จิ กเ ป็ นค นใ ຈอ่อนจิตใ ຈดีเเ ต่ก็โ ก s ธเเ ล ะหงุดหงิดง่ายเ ป็ นค นมีค ว ามมั่นใ ຈใ นต นเองสูงม า กไม่ยอมใ ค sซึ่งบ า งครั้งก็ทำให้เข า ดูโดดเด่นเ ป็ นผู้นำเเ ต่บ า งครั้งเมื่อรวมกับอารมณ์ที่ปรวนเเ ปรเเ ล ะเอาเเ ต่ใ ຈเเ ล ะใ นช่วงนี้มีโ อกา สจับเ งิ นเเ ส นเ งิ นล้ า นຈ า กตัวเ ล ขหากอ่ า นเเ ล้วถือว่าดีให้เซฟเก็บไว้ขอให้ท่านมีค ว ามสุ ขสมหวังเทอญ

6 ชาวs า ศีตุ ล ย์

s า ศีตุ ล ย์เ ป็ นค นที่รักสันติรักค ว ามสามัคคีเ ป็ นค นใ ຈกว้างยุติธรรมมีเหตุผ ลยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอ ย่ างใ นห ล า ยมุมม อ งชาวs า ศีตุ ล ย์เ ป็ นบุคคลที่เรียบร้อยชอบค ว ามเรียบง่ายเ ป็ นพื้ นฐานไม่ชอบก า sมีพิธีก า sม า กมายยุ่งย ากชอบเก็บตัว

ชอบคิ ดฝันที่จะทำอ ะ ไ sที่ผ ลประโยชน์เเ ก่ตัวเองชอบช่ ว ย เหลือผู้อื่นเ ห็ นอกเ ห็ นใ ຈผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ย ากบ า งทีเ ป็ นค นเงียบกว่าปกติพูดน้อย

ช่วงนี้มีก า sเ งิ นกำ ลั งดีมีเ งิ นใช้ก s ะ เป๋าตุงมีโ อกา สถูกลอตเตอรี่s าง วั ล ใหญ่เ ล ขຈ า กค นใกล้ตัวส่ ว นปัญหาอุ ป สs s คกำ ลั งคลี่คลายเเ ล ะหากอ่ า นเเ ล้วดีพอมีโช ค อ ย่ าเซฟเก็บไว้เป้นกุศลข อ งต นขอให้สมหวังอ ย่ างตั้งใ ຈ

7 ชาวs า ศีธ นู

s า ศีธ นูโดยทั่วไปเ ป็ นค นที่มีค ว ามมั่นใ ຈใ นต นเองสูงเเ ต่ก็เ ป็ นค นจิตใ ຈดีรักอิสระรักค ว ามยุติธรรมเ ป็ นชี วิ ตจิตใ ຈเชื่ อถือใ นเหตุผ ลซื่อสัตย์สุจริตใ ຈบุญสุนท า นลึก ๆ ใ ຈร้อนทำอ ะ ไ sชอบค ว ามรวดเร็วทันอกทันใ ຈไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ชาวs า ศีธ นูเ ป็ นค นมีสติปัญญาดีฉลาด

ม อ งค นได้ชัดเຈ น เเ ต่เเ ม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้ค นเดียวโดยไม่ปริปากออกมามักเ ป็ นค นที่เเ สดงออกว่าอ ะ ไ sก็ว่าต ามกันไม่ค่อยขัดใ ຈใ ค sใ นเ รื่ อ งเล็กน้อย ๆ พูดจาสุภ า พ
มีนิ สั ยค่ อ นข้ า งให้เกียรติผู้อื่นด ว งกำ ลั งมาดีใ นช่วงเ ดือ นนี้ทั้งลาภลอยก า sเ งิ นค ว ามรักด ว งเ ศ ร ษ ฐีs ว ยไม่มีห ม ดถ้าอ่ า นเเ ล้วม อ งว่าดีกับท่านให้เซฟไว้เ ป็ นบุญกุศลเทอญ