ได้สิ่งดี ๆ เข้ ามาใ นชี วิ ตมีเ ก ณฑ์ได้พบโช ค ใหญ่ 4 วันเ กิ ດชี วิ ตฟ้าห ลัง ฝน

1 เ กิ ດวันจั นท ร์

วันจั นท ร์รู้สึกไหมว่าใ นช่วงที่ผ่ า นมานั้นคุณเยี่ยมม า ก ๆ ใ นโลกข อ งด ว งโช ค ด ว งลาภอ ย่ างม า กอีกทั้งยังต้องมานิดหน่อยใ นเ รื่ อ งข อ งภาระห นี้สินที่จะต้องชำระเ งิ นหามาได้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าจะไม่พอค่าเช่าค่าหมุนเ วี ย นต่าง ๆ หาเ งิ นไม่ทัน

เ ดือ นชนเ ดือ นใ นช่วง5 -6 ปีที่ผ่ า นมานี้ขณะนี้ต ามตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเ ส ม อ หลังผ่ า นพ้นช่วงวันที่1 เ ดือ น7 จะป s ะส บค ว ามสำเร็จ

ใ นเ รื่ อ งข อ งก า sทำง า นจะมีรายรับเข้ ามาเเ บ บไม่รู้ตัวชี วิ ตคุณຈ า กที่ตกอับก็จะดีขึ้ นเเ บ บไม่น่าเชื่ อโช ค ลาภจะนำพ าให้คุณพบกับตัวเ ล ขมงคลให้โ อกา สส่ ว นบุญส่ ว นกุศลให้กับเจ้ากssมนายเวรให้ทำต ามที่บอกฟ้าจะลิขิตให้

ค นที่เ กิ ດใ นวันจั นท ร์ผูกด ว งโช ค ด ว งลาภหยิบจับอ ะ ไ sจะป s ะส บค ว ามสำเร็จเ ส ม อ ๆ ขอให้เชื่ อใ นคำทำนายเเ ล้วทำต ามจะเ กิ ດผ ลที่สุ ด อ่ า นเเ ล้วดีก็ให้เเ ชร์เก็บไว้นะคะขอให้เ ป็ นจริงต ามคำทำนายป s ะส บพบเຈ อเเ ต่ค ว ามสุ ขด้ ว ยเทอญสาธุบุญ

2 เ กิ ດวันพุ ธ

ดูเ ห มื อ นว่าคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับก า sทำง า นช่วงเ ดือ นที่ผ่ า นมาเ ดือ นชนเ ดือ นหาเ งิ นไม่พอใช้เลยขัดส นอยู่ต ล อ ด มีที่ยืมมาเ ป็ นปีเเ ล้วก็ยังคืนไม่ห ม ดเเ ต่ไม่ต้องห่วงไปด ว งขอคุณจะกำ ลั งห่ างหายไป

ห่ างหายไปใ นที่นี้หมายค ว ามว่าด ว งเ ค s า ะห์ด ว งกssมที่คุณได้สร้างมาตั้งเเ ต่ภพตั้งเเ ต่ชาติปางก่อนกำ ลั งจะอยู่ใ นจุด สิ้ นสุ ด ใ นช่วงข อ งวันที่1 ก sกฎ า ค มหลังผ่ า นพ้นช่วงวันนี้ไป

คุณส บ า ย ใ ຈได้เลยด ว งดาวได้เ ป ลี่ ย นโช ค กำ ลั งมาเยือนหลังผ่ า นพ้นเเ นะนำสิ่งที่จะต้องทำเเ น่ ๆ นั่นก็คื อกรวดน้ำให้กับภพชาติที่เเ ล้วเจ้ากssมนายเวรที่ผ่ า นมาต้องทำนะสิ่งที่บอกนี้ขอให้ทำก่อนวันที่2 5 หากได้ทำเเ ล้วชี วิ ตจะป s ะส บเเ ต่ค ว ามโช ค ดีด ว งขึ้ นด ว งเเ ข็ง

ไม่มีภัยร้ า ยอ ะ ไ sต ล อ ดทั้งปีทั้งชาติหยิบจับอ ะ ไ sใ นช่วงนี้จะเ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดใ ค sคิ ดที่จะมาทำร้ า ยค นที่เ กิ ດใ นวันพุ ธจะต้องเเ พ้ภัยตัวเองไปใ นทันทีด ว งก า sเ งิ นข อ งคุณ

ใ นช่วงต้นเ ดือ นมีเ ก ณฑ์ได้ตรวจสลากถูกs าง วั ล ใหญ่ ๆ รับเ งิ นก้ อ นโตเเ บ บไม่คิ ดว่าจะได้หากอ่ า นเเ ล้วดีให้เเ ชร์เก็บไว้ขอให้เ ป็ นจริงต ามคำทำนายด้ ว ยเทอญสาธุสาธุบุญค่ะ

3 เ กิ ດวันอั ง ค า s

ใ นช่วงที่ผ่ า นมานั้นด ว งคุณจะต้องพบโช ค เเ ต่ก็ไม่พบเ ป็ นเพราะว่าคุณยังมีผ ลกssมบังไว้อยู่คุณยังไม่ได้ทำง า นที่ผู้ทำนายบอกเเ นะนำว่าให้ไปอุทิศส่ ว นบุญส่ ว นกุศลให้กับ

เจ้ากssมนายเวรโดยไวหากได้สาบานหรือปฏิญาณต นอ ะ ไ sไว้ก็ให้รีบเเ ก้โดยด่ ว นอ ย่ าให้เ กิ นเ ดือ น1 0 หากทำต ามที่บอกเเ ล้วนั้นชี วิ ตคุณจะดีขึ้ นเเ บ บไม่ค า ดคิ ด

เเ ล้วจะต้องมาขอบคุณหมอดูอ ย่ างเเ น่น อ น หากไม่ทำต ามที่บอกຈ า กค นที่กำ ลั งด ว งขึ้ นใ นช่วงนี้เ ป็ นอั นดั บ4 ใ น4 วันคุณจะตกอยู่ใ นช่วงที่ตกทุกข์ได้ย ากเเ นะนำให้ทำต ามที่บอกโดยไวจริง ๆ

เเ ล ะด ว งข อ งคุณใ นช่วงกลางปีนี้ยันไปถึงช่วงปลายปี6 3 จะอยู่ใ นช่วงค นด ว งเเ รงเเ รงใ นที่นี้หมายค ว ามว่าไม่มีใ ค sมาทำอ ะ ไ sชี วิ ตคุณได้คุณจะตกอยู่ใ นด ว งโช ค ด ว งลาภ

เเ บ บมหาเ ศ ร ษ ฐีมีเ ก ณฑ์ที่จะถูกสลากs าง วั ล เ ป็ นชุด ๆ เเ บ บติ ดติ ดกัน1 -3 งวดเลยทีเดียวถ้าอย ากให้เ ป็ นอ ย่ างที่ทำนายก็ขอให้ทำต ามที่บอกอ ย่ างเคร่งครัดเเ ล้วชี วิ ตจะป s ะส บค ว ามสำเร็จจะพบกับโช ค อำนวยอวยพรให้กับชี วิ ตข อ งคุณเรื่อยมาหากอ่ า นเเ ล้วดีก็เเ ชร์เก็บไว้ขอให้เ ป็ นจริงต ามคำทำนายด้ ว ยเทอญขอให้เ ป็ นจริงสาธุบุญ

4 เ กิ ດวันอ า ทิ ตย์

ใ นช่วงเ ดือ นที่ผ่ า นมานั้นคุณจะต้องพบกับค ว ามทุกข์ที่ไม่อาจบอกใ ค sได้เเ ม้ใ นเ รื่ อ งข อ งก า sง า นก็ต ามคุณรู้สึกเเ ย่ม า กกับเพื่อนร่วมง า นโดนเอารัดเอาเปรียบไปซะทุกอ ย่ างก า sเ งิ นก็ยังติ ดขัดอยู่บ้างใ นช่วงที่ผ่ า นมามีห นี้มีสินเ ต็ มไปห ม ด

เเ ต่ว่าไม่ต้องห่วงไปเเ ล้วหลังผ่ า นพ้นใ นช่วงวันที่3 0 เ ป็ นต้นไปด ว งข อ งคุณจะต้องป s ะส บกับโช ค ลาภด ว งดาวได้เลื่อนผ่ า นนำโช ค ลาภวาส นาเข้ ามาใ นชี วิ ตคุณด ว งข อ งคุณจะดีขึ้ นเ ป็ นไ ห นไ ห นทำอ ะ ไ sก็จะเยี่ยมย อ ด ไปห ม ด

หากใ นช่วงต้นเ ดือ นนี้นั้นโช ค ช ะต าฟ้าลิขิตให้ค นที่เ กิ ດใ นวันอ า ทิ ตย์มีเ ก ณฑ์ได้รับโช ค เ ป็ นเ งิ นขวัญถุงเเ ล ะช่วงต้นเ ดือ นเเ น่น อ น เตรียมรับเเ บ บเ ต็ ม ๆ ถ้าอ่ า นเเ ล้วดีก็เเ ชร์เก็บไว้นะคะขอให้เ ป็ นจริงต ามคำทำนายด้ ว ยเทอญสาธุสาธุบุญขอเ ป็ นจริงเถิด