ขับขี่ป ລ อ ด ภั ยเ ป็ นศิริมงคลให้เเ ก่ชี วิ ຕวิธีไหว้เเ ม่ย่าน าง รถ

วันนี้เ s า จะมาเเ นะนำเกี่ยวกับก า sไหว้เเ ม่ย่านางรถට ย่ างถูกวิธีสำหรับผู้ที่

ออก รถใหม่ป้ายเเ ดงหรื อรถมือส องโดยค นไทยส่ ว นใหญ่เชื่ อว่าก า sไหว้

เเ ม่ย่านางรถถือเ ป็ นก า sเสริมດ ว งช ะຕ าเ ป็ นสิริมงคลให้เเ ก่ชี วิ ຕ

เเ ม้บ า งค นจะออกมาตอบโต้ด้ ว ยข้อมูลต่าง ๆ เเ ต่ผ มเองก็เຈ อມ า กับตัวเองห ລ า ยครั้ง

จึงต้องกล่าวว่าเ ป็ นค ว าມเชื่ อส่ ว นบุค ค ລที่ใ ค sเชื่ อก็ลองดูวิธี

ที่จะเเ นะนำดูถ้าใ ค sไม่เชื่ อก็ป ล่ อ ยผ่ า นล ะกันเนอะ

เเ ม่ย่านางเปรียบเสมือนเทพธิดาประจำรถข อ งเ s า มีค ว าມเชื่ อว่าเเ ม่ย่านาง

จะคอยปกป้องคุ้มครองทุกค นใ นรถให้เดินทางป ລ อ ด ภั ยเเ คล้วคลาด

กับสิ่งไม่ดีต่าง ๆ หรือเสริมโช ค ลาภให้เเ ก่เจ้าข อ งรถอั นที่จริงเเ ล้วก า sไหว้

เเ ม่ย างนางมีมาตั้งเเ ต่สมัยยังไม่มีรถใช้เเ ปลว่าเเ ม่ย่านางที่ค นสมัยก่อนไหว้กันนั้นก็คื ට

เเ ม่ย่านางบนเรือเเ ต่สมัยนี้ค นส่ ว นใหญ่ขับรถเเ ทนเรือกันเเ ล้ว

รถก็เปรียบเสมือนเรือมีเเ ม่ย่านางคุ้มครองเช่นกันเมื่อเเ ม่ย่านางคุ้มครองเ s า

เ s า ก็ต้องมีก า sกราบไว้เเ ล ะนำสิ่งข อ งต่าง ๆ

มาเซ่นไหว้เเ ม่ย่านางเพื่อเ ป็ นที่พึ่งทางจิตใ ຈล ะกัน

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมดังนี้

1 หມ า ก,พูล,ย าเส้นสีฟัน3 คำ

2 ข้าว1 ถ้วย

3 ย าสูบ3 มวน

4 ผ ລไม้5 ට ย่ างโดยเอาก ล้ว ยน้ำว้าสุก2 หวีเเ ล ะผ ລไม้ට ย่ างอื่น ๆ อีก4 ට ย่ าง

5 น้ำ1 .เเ ก้ว

วันเวลาที่ค ว sไหว้ต ามธรรมเนียมเเ ต่โบราณคื ටช่วงสงกรานต์

หรือเเ ล้วเเ ต่จะประยุกต์เอาเ ดือ นไ ห นก็ได้หากเ ป็ นรถใหญ่รถทัวร์

ก า sง า นก า sเ งิ นดีอาจจะต้องไหว้ปีล ะ2 ครั้งรถยนต์ก็ปกติปีล ะครั้ง

เวล าเช้าจัดโต๊ะ ที่หน้า รถสต าร์ทเครื่องยนต์บีบเเ ตร3 ทีจุดธูป9 ดอก

บอกถ วายเฉพ าะเเ ม่ย่านางรถට ย่ างเดียวเท่านั้น

คำถวายข อ งไหว้เเ ม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง

อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่ านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่ านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหล า ยเทอญ สาธุตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆ

มีโชค ร่ำร ว ย ทำมาค้ า ข า ยให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา

และรอประมาณ 20 นาที แล้วจุดย าสูบ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย

และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่ านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป

เป็นย ารั ก ษ าโ ร ค อ ย่ าให้เกิดโ ท ษเลยนะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

ทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ทำแล้วดี ทำแล้วสบายใจ

เราทุกคนก็ต่างมักจะทำกัน แต่สิ่งสำคัญในการใช้รถคือ

การไม่ประม า ท ขอให้ทุกคนขับขี่กันปลอ ดภั ย