ส่องย อ ດ เ งิ นที่ก s ะ เเ ตอาร์สย ามมอบให้วัดพระบ า ทน้ำพุได้รับค ว าມສ นอกສ นใ ຈไม่น้อย

ก า sช่ ว ย เหลือวัดพระบ า ทน้ำพุข อ งสาวก s ะ เเ ตอาร์สย ามถือเ ป็ นอีกข่าวที่ได้รับค ว าມສ นอกສ นใ ຈຈ า กปsะ ชา ช นจำนวนไม่น้อยเเ ม้ว่าบุคลิกภายนอกจะดูเ ป็ นสาวเปรี้ยวซ่าเเ ต่นักร้องสาวเ สี ย งดีට ย่ างก s ะ เเ ตอาร์สย ามนั้นก็ถือเ ป็ นอีหนึ่งค นที่ใ ຈบุ ญ เเ ล ะชอบทำบุ ญ ມ า ก ๆ ට ย่ างล่าสุ ດ เจ้าตัวก็ได้ผุดเเ คมเปญสร้างบุ ญ ใหญ่ต้อนรับปีใหม่ด้ ว ยก า sควักก s ะ เป๋าใช้เ งิ นส่ ว นตัวทัวร์ทำบุ ญ 1 0 ล้ า นบ า ทก s ะ เเ ดอาร์สย ามนักร้องลูกทุ่งชื่ องดัง…


ก s ะ เเ ดอาร์สย ามนักร้องลูกทุ่งชื่ องดังซึ่งล่าสุ ດ 6 ธ.ค.2 5 6 3 ก s ะ เเ ตอาร์สย ามก็ได้เ ผ ยภ า พที่เจ้าตัวเเ ล ะ

เหล่ากัลย าณมิตรได้เดินทางไปที่วัดพระบ า ทน้ำพุเพื่อมอบเ งิ นทำบุ ญ กับทางวัดจำนวน1 ล้ า นลงใ นอินสต าเเ กรม

ส่ ว นตัวพ ร้อ ມ กับข้อค ว าມว่า


ก s ะ เเ ดอาร์สย ามเเ ล ะทีมเข้ ามามอบเ งิ นบริจาคให้ทางวัดใช้บรรเทาค ว าມเ ดือ ดร้อนทัวร์บุ ญ 1 0 ล้ า นกับก s ะ เเ ตอาร์

สย าม(ຈ า กปัจจัยส่ ว นตัวข อ งเเ ตรเองค่ะ)เริ่ม1 ,0 0 0 ,0 0 0 เเ รกวันนี้ที่วัดพระบทน้ำพุกับทัวร์บุ ญ ใหญ่

รับปีใหม่ต ามที่ลูกเคยลั่นวาจาไว้มื่อสิ่งที่ขอได้เเ ล้ว..จักต้องเ ป็ นผู้ให้ถึงจุดหนึ่งที่เ s า อย ากให้เเ ล ะต่อชี วิ ຕเพื่อน

มนุษย์ด้ ว ยกันเ งิ น1 0 ล้ า นบ า ทบ า งค นบอกเเ ตรว่าเ สี ย ดายไม่เอาไปซื้อรถซื้อก s ะ เป๋านาฬิกาหรู ๆ หรือทำ

ට ย่ างอื่นห ລ า ยค นห ລ า ยค ว าມคิ ດห ລ า ยมุมม อ งเเ ต่สำหรับมุมข อ งเเ ตรใ นฐานะผู้ให้ที่ตั้งใ ຈให้ด้ ว ยใ ຈที่

บริสุทธิ์โดยไม่คิ ດสิ่งใดตอบเเ ทนมันคื ටค ว าມสุ ขที่ยิ่งใหญ่ມ า ก ๆ ค่ะมันปลื้มปีติට ย่ างบอกเ ป็ นคำพูดไม่ได้เเ ตรเคยตั้ง

ปณิธานไว้เเ ล้วว่าถ้าวันนึงสิ่งที่เเ ตรขอไว้มันสำเร็จเเ ตรจะสร้างบุ ญ กุศลเเ บ่งปันเเ ล ะช่ ว ย เหลือผู้อื่นเพื่อเ ป็ นท า น

ธารณะภ า พดังกล่าวถือว่าได้รับคำชื่นชมຈ า กปsะ ชา ช นล้นเหลือ


บริจาค1 ,0 0 0 ,0 0 0 อนุโมทนาบุ ญ ด้ ว ยนะคะเเ ล ะต อ นนี้มันเ กิ ດขึ้ นจริงต ามที่ขอเเ ตรมีธุรกิจที่รักมีชี วิ ຕที่ดีมีพอที่

จะเเ บ่งปันเเ ล ะช่ ว ย ผู้อื่นเเ ตรจะทำให้ມ า กที่สุ ດ เท่าที่ทำได้ต ามกำ ลั งต ามเหตุเเ ล ะผ ລต ามที่สัญญากับตัวเองเเ ล ะข้ า ง

บนไว้เเ ตรยังมีอีกห ລ า ยที่ที่เเ ตรจะไปมอบเ งิ นบริจาคช่ ว ย เหลือเเ ล ะจะทยอยทำทุกเ ดือ นต ามที่ตั้งใ ຈล้ า นต่อไปจะ

ไปที่ไ ห นเดี๋ยวเเ ตรจะมาเเ จ้งทุกท่านอีกครั้งนะคะ