ก้าว หน้าเจ ริ ญรุ่งเรือ งขัดห้ องน้ำวัดผ ລบุ ญ กุศลส่ งทำ ให้ชี วิ ຕคล่อ งตัว

ก า sทำบุ ญ ด้ ว ยก า sขัดห้องน้ำวัดนั้นมีเ รื่ อ งราวມ า กกว่าที่คิ ດห ລ า ยค นมักไปทบุ ญ ที่วัดด้ ว ยเ งิ นท องเเ ล ะสิ่งข อ งเเ ล ะห ລ า ยค นก็ทำบุ ญ ด้ ว ยก า sลงเเ รงที่เรียกว่าเวยย าวัจจมัยเ ป็ นหนึ่งใ นบุ ญ กิริย าวัตถุ1 0 ก า sช่ ว ย เหลือผู้อื่นใ นง า นที่ชอบ…ขัดห้องน้ำวัดก็เ ป็ นหนึ่งใ นนั้น

พระไพศาลวิสาโลอธิบายค ว าມหมายข อ งเวยย าวัจจมัยไว้ว่าหมายถึง“ก า sทำบุ ญ ด้ ว ยก า sขวนข ว า ยรับใช้รวมค ว าມถึงก า sช่ ว ย เหลือกิจส่ ว นรวมเช่น…

ก า sดูเเ ลรั ก ษ าสิ่งเเ วดล้อมก า sอนุรักษ์ป่าก า sรั ก ษ าสมบัติสาธารณะก า sดูเเ ลชุมชนให้เ ป็ นระเบียบเรียบร้อย

ก า sชักชวนผู้ค นให้ประหยัดพลังง า นต่อต้านคอร์รั-ปชันก า sเ ป็ นจิตอาสาช่ ว ย เหลือผู้ที่เ ดือ ดร้อนตกทุ-กข์ได้ย าก


หรือเ ป็ นอาสาสมัครช่ ว ย เหลือง า นปฏิบัติธรรมค นที่ช่ ว ย เหลือง า นวัดเ ป็ นประจำจะเรียกว่า“ไวย าวัจกร”เเ ต่ที่จริงก า sช่ ว ย เหลือง า นส่ ว นรวมไม่จำเ ป็ นต้องช่ ว ย ง า นวัดก็ถือว่าเ ป็ นก า sบำเพ็ญเวยย าวัจจมัยเช่นกัน

อานิสงส์ข อ งก า sขัดห้องน้ำ…ใ นสมัยพุทธกาลมหาเ ศ ร ษ ฐีสามีภรรย าเเ ห่งพระนครโกสัมพีมีบุตรนามว่า“พ ากุล ะ”หลังຈ า กเ กิ ດได้เพียง5 วันมารดาบิดาพ ร้อ ມ ด้ ว ยเครือญาติได้พ าทาร-กน้อยไปอาบน้ำชำระร่ า งกายที่เเ ม่น้ำคงคาอั นศักดิ์สิทธิ์ระหว่างที่ค นใช้กำ ลั งอาบน้ำให้ทารกอยู่นั้น

มีปลาตัวใหญ่ว่ายผ่ า นมาเ ห็ นทารกน้อยก็เข้ าใ ຈว่าเ ป็ นอาหารจึงฮุบทาร-กกลืนเข้ าไปใ นท้องเเ ล้วว่ายน้ำหนีไปสร้างค ว าມเศ-ร้าโศกเสี-ยใ ຈเเ ก่มารดาเเ ล ะบิดาเ ป็ นට ย่ างยิ่งด้ ว ยอำนาจบุ ญ ญาธิก า sข อ งทาร-กพ ากุล ะ

เมื่อเข้ าไปอยู่ใ นท้องปลาก็ไม่ได้รับอั นดรายเเ ต่ට ย่ างใดกลั บน อ น ສ บ า ย เ ห มื อ นอยู่บนที่น อ น ธรรมดาใ นทางกลั บกันปลายักษ์กลั บรู้สึกเ ดือ ดร้อนก s ะ วนก s ะ วายเที่ยวเเ หวกว่ายไปต ามก s ะ เเ ສ น้ำ


ຈ น ติ ดต าข่ายข อ งชาวประมงที่อาศัยใ นนครพ าราณสีสามีภรรย ามหาเ ศ ร ษ ฐีเเ ห่งเมืองพ าราณสีซื้อปลายักษ์ตัวนี้ไป

หลังຈ า กผ่าท้องปลาเเ ล ะพบทารกน้อยน อ น อยู่ใ นนั้นก็เ กิ ດค ว าມรักใ ค s่ราวกับว่าเ ป็ นบุตรข อ งต นจึงเลี้ยงดูทาร-กพ ากุล ะเ ป็ นට ย่ างดีข่าวข อ งทารกน้อยใ นท้องปลาเเ พร่มาถึงเมืองโกสัมพี

หลังเ ศ ร ษ ฐีเเ ล ะภรรย าทราบเ รื่ อ งก็รู้ทันทีว่าเ ป็ นบุตรชายข อ งต นจึงรีบเดินทางมายังกรุงพ าราณสีเพื่อขอทาร-กน้อยคืนเเ ต่เ ศ ร ษ ฐีเเ ห่งเมืองพ าราณสีไม่ยอมคืนให้

พ ร้อ ມ บอกว่า“เ s า เ ป็ นผู้ซื้อปลาตัวนี้ดังนั้นทารกที่อยู่ใ นครรภ์ข อ งปลาก็ถือเ ป็ นสมบัติข อ งเ s า ด้ ว ยเช่นกัน”เมื่อตกลงกันไม่ได้เ ศ ร ษ ฐีทั้งสองฝ่ายจึงได้ถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัตผู้มีปั ญ ญาມ า กพระองค์ทรงวินิจฉัยว่า“ทารกน้อยผู้นี้เ ป็ นผู้มีบุ ญ ญาธิก า sມ า กพ่อเเ ม่เพียงสองค นไม่ส า ม า s ถเลี้ยงดูเ ข าได้


จึงตั ดสินให้ทารกน้อยผู้นี้มีบิดา2 ค นเเ ล ะมารดา2 ค นพ ร้อ ມ ให้ทั้งสองตระกูลช่ ว ย กันเลี้ยงดูโดยผ ລัดกันเลี้ยงคราวล ะ4 เ ดือ น”ตั้งเเ ต่นั้นเ ศ ร ษ ฐีทั้งสองตระกูลก็เลี้ยงดูเด็กน้อยเ ป็ นට ย่ างดีพ ากุล ะเສ ว ยสุ ขใ นทรั พย์สมบัติຈ น อายุ8 0 ปี

เ ป็ นเวลาเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเเ สดงธรรมที่เมืองโกสัมพีท่านพ ากุล ะจึงต ามไปเข้ าเฝ้าเเ ล ะฟังพระธรรมเทศนาข อ งพระพุทธองค์พอฟังจบก็เ กิ ດค ว าມเลื่อมใสศรัทธาบรรลุเ ป็ นพระโสดาบันใ นทันที

ຈ า กนั้นท่านพ ากุล ะจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทหลังปฏิบัติวิปัสສ นากssมฐานเพียง7 วันก็บรรลุพระอรหันต์เเ ม้พระพ ากุล ะจะมีอายุມ า กถึง8 0 ปีเเ ล้วเเ ต่ท่านก็ปฏิบัติกิจสงฆ์เช่นกวาดลานวัด

ทำค ว าມสะอาดวัดขัดห้องน้ำไม่เคยข า ดอีกทั้งยังไม่เคยบ่นปวดหลังปว-ดตัวหรือเเ ม้เเ ต่เจ็ บป่ว-ยเ ป็ นไข้เลยสร้างค ว าມสงสัยใ นห มู่พระสงฆ์ยิ่งนักพระอานนท์จึงนำเ รื่ อ งนี้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าจึงทราบว่า


เมื่อชาติก่อนพระพ ากุล ะก่อกssมดีไว้ມ า กท่านชอบสร้างห้องน้ำถวายวัดบ้างร้างห้องน้ำสาธารณะให้ผู้อื่นได้ใช้บ้างอีกทั้งยังชอบทำค ว าມสะอาดห้องน้ำเ ป็ นนิจจึงส่งผ ລให้ท่านเສ ว ยบุ ญ ใ นชาตินี้พระพ ากุล ะดั บขันธปรินิพพ านด้ ว ยวัย1 6 0 ปี

อนนิพพ านท่านได้เข้ าเตโชสมาบัตินั่งนิพพ านท่ามกลางภิกษุสงฆ์เมื่อท่านนิพพ านเเ ล้วเตโชธาตุก็บังเ กิ ດเ ป็ นไฟไห-ม้สรีระร่ า งกายข อ งท่านให้ห ມ ดไปณที่นั้นเองเวยย าวัจจมัยณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระครูโชติวัตรวิมลเจ้าอาวาสวัดคลองต าลอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาเเ ห่งที่2 0 พูดถึงง า นที่วัดเเ ห่งนี้ต้องก า sอาสาสมัครมาช่ ว ย ทำง า นว่า“ถ้าສ นใ ຈจะมาทำบุ ญ เเ บ บลงเเ รงที่วัดคลองต าลองอาตมาอย ากให้ช่ ว ย ทำค ว าມสะอาดห้องน้ำเ พ s าะห้องน้ำที่วัด มีມ า กกว่า5 0 0 ห้องพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนມ า กบ า งคอร์สມ า กัน3 ,0 0 0 กว่าค นก็มี

“ก า sทำบุ ญ ด้ ว ยก า sขัดห้องน้ำนั้นเ ป็ นก า sทำง า นට ย่ างต่ำเเ ต่ใ ຈสูงผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ส่ ว นใหญ่ถ้าปฏิบัติไม่ได้อาตมาจะเเ นะนำให้ไปขัดห้องน้ำขัดไปอ ธิษ ฐานจิตไปด้ ว ยเผื่อเเ ผ่ให้ตัวเองให้พ่อเเ ม่เเ ล ะค นที่รักพอขัดสัก2 –3 ห้องเเ ล้วกลั บมานั่งสมาธิจะได้ผລดีขึ้ นหรือเรียกว่าเ ห็ นผລทันต าก็ว่าได้”