กร มท่าอ ากาศยานเ ปิดรับสมั ครส อบ วุ ฒิ ปวส ป.ตรีตั้ งเเต่ 26 เม.ย.–12 พ.ค

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ 22 อัตรา 13,800-18,000 บ าท วุฒิ ปวส.-ป.ตรีสมัคร 26 เมษายน–12 พฤษภาคม 64

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)

ว่าง 5 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา)

ว่าง 1 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองแผนงาน)

ว่าง 1 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาสยาน)

ว่าง 1 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)

ว่าง 1 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ว่าง 3 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ว่าง 1 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ /อิเล็กทรอนิกส์ / โทรคมนาคม

๑.๘ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ว่าง 1 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๙ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ว่าง 1 อัตรา ค่ าตอบแทน 18,000 บ าท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

๑.๑๐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ว่าง 2 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี

๑.๑๑ ตำแหน่งนายช่างโยธา

ว่าง 3 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. สาขาโยธา / การก่อสร้าง /สำรวจ

๑.๑๒ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

ว่าง 2 อัตรา ค่ าตอบแทน 13,800 บ าท วุฒิ ปวส. สาขา เครื่องกล /เขียนแบบเครื่องกล

๔. การรับสมัคร

๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่

26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) ให้ผู้ป ระสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาสยาน

https://airports.thaijobjob.com หรือ ww.airports.go th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและ

จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง”

๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมท่าอากาศยาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ

ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๙ กรมท่าอากาศยาน และที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com

หรือww.airports.go.th โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก

หรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี