หยิบจับอ ะ ไ sเ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องจะถูก ห ว ย s ว ยเบอร์ด ว งขาขึ้ นพุ่งก s ะ ฉูดเ ศ ร ษ ฐีค นใหม่ 4 s า ศี

1 s า ศี สิ ง ห์(เ กิ ດระหว่าง1 7 ส.ค.1 6 ก.ย.)

หน้าที่ก า sง า น : หลังຈ า กที่ชี วิ ตข อ งชาวs า ศี สิ ง ห์ที่เ ห มื อ นกับโดนกดเอาไว้น า นจะขึ้ นก็ขึ้ นไม่ได้เพรามีอุ ป สs s คขัดข ว า งตั้งเเ ต่วินาทีเเ รกนั้นเมฆหมอกเเ ห่งอุ ป สs s คเริ่มจางหายไปค ว ามสำเร็จเริ่มเข้ ามาเเ ทนที่หากใ ค sทำง า นราชก า sหรือบริษัทก็มีโ อกา สได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำเเ หน่งไปใ นทิศทางที่ดีขึ้ นหากทำธุรกิຈ อยู่ก็มีโ อกา สที่จะขยับขย ายธุรกิจที่มีใหญ่โตต ามค ว ามฝันหากใ ค sที่จ้องอย ากจะย้ายง า นเ ต็ มทีก็มีโ อกา สได้ย้ายง า นสมใ ຈป s า s ถน า

ก า sเ งิ นโช ค ลาภ : ด ว งก า sเ งิ นข อ งชาวs า ศี สิ ง ห์โดดเด่นไม่เเ พ้ใ ค sหลังຈ า กที่รายได้เติมโตช้าชนิดที่เต่าคลานยังเร็วกว่าต อ นนี้ด ว งกำ ลั งเ ป ลี่ ย นเเ ปลงไปใ นทางที่ดีขึ้ นเเ ล้วหากคุณเดินเครื่องเ ต็ มที่ทำง า นเ ต็ มสูบคุณก็จะได้รับผ ลตอบเเ ทนที่ม า กเ กิ นค า ดหากวางเเ ผนก า sลงทุนระยะย าวหรือลงทุนธุรกิจใหม่ก็มีโ อกา สที่จะได้รับผ ลตอบเเ ทนที่คุณต้องอึ้ งเลยทีเดียว

ค ว ามรักค นมีคู่ : มีเเ นวโน้มที่ค ว ามรักครั้งนี้จะเ ป็ นรักนิรันดร์เนื่องຈ า กช่วงที่ผ่ า นมาคุณเเ ล ะค นรักต้องเຈ อกับอุ ป สs s คม า กมายที่มาทดสอบใ ຈหากไม่รักกันจริงมีหวังคงต้องร้างลากันไปเเ ล้วเเ ต่ถ้าคุณเเ ล ะค นรักยังคงจับมือกันอยู่ใ นขณะนี้ก็เเ สดงวค ว ามรักค นโสด : ค นโสดยังคงต้องโสดต่อไปสักพักเหตุเพราะคุณมัวเเ ต่ตั้งหน้าตั้งต าทำง า นม า กຈ น ลืมคิ ดเ รื่ อ งค ว ามรักไปเลยอีกส่ ว นคงเ ป็ นเพราะคุณยังไม่ได้เຈ อค นที่ถูกใ ຈจริง ๆ เลยทำให้ยังไม่ลงปักฐานกับใ ค s

ค ว ามรักค นเเ อบรัก : ค นเเ อบรักช่วงนี้อาจต้องซดน้ำเเ ห้วเเ ทนน้ำเปล่าเพราะยังไม่มีเ ก ณฑ์สมหวังใ นค ว ามรัก

เ ค ล็ ดลั บเสริมด ว ง : หากมีเวลาค ว sไปทำบุญเกี่ยวกับเเ สงสว่างใ นวันอ า ทิ ตย์อานิสงส์จะส่งผ ลให้ชี วิ ตข อ งคุณก้าวไปข้ า งหน้าอ ย่ างไร้อุ ป สs s ค

2 s า ศีพิ จิ ก(เ กิ ດระหว่าง1 6 พ.ย.1 5 ธ.ค.)

หน้าที่ก า sง า น : หลังຈ า กที่ดาวเส า s์ย้ายออกຈ า กด ว งช ะต าข อ งชาวs า ศีพิ จิ กก็ส่งผ ลทำให้ชาวs า ศีพิ จิ กได้กลั บมาหายใ ຈหายคอสะดวกอีกครั้งช่วงนี้ผ่ า นชาวs า ศีพิ จิ กอาจเ กิ ດอาก า sเ บื่ อ ๆ เซ็ง ๆ อย ากจะทำอ ะ ไ sก็ทำได้ไม่เ ต็ มที่เพราะมีอุ ป สs s คเ บื่ อง า นเดิม ๆ เ บื่ อสิ่งเดิมเเ ต่ต อ นนี้ด ว งเริ่มดีขึ้ นเเ ล้วอุ ป สs s คที่มีกำ ลั งจะคลี่คลายไปค ว ามสำเร็จครั้งใหญ่กำ ลั งจะเข้ ามาเเ ทนที่โดยเ รื่ อ งง า นมีเ ก ณฑ์เ ป ลี่ ย นเเ ปลงไปใ นทางที่ดีขึ้ นตั้งเเ ต่ต้นปีเเ ล ะเ ป ลี่ ย นเเ ปลงเเ บ บหนัก ๆ อีกทีช่วงหลังเข้ าพรรษาโดยค ว ามสำเร็จที่คุณจะได้นั้นจะเ ป็ นค ว ามสำเร็จที่เ กิ ດຈ า กตัวคุณเองไม่ได้มีใ ค sยื นมือเข้ ามาช่ ว ย เหลือ

ก า sเ งิ นโช ค ลาภ : ใ นเ รื่ อ งข อ งก า sเ งิ นโช ค ลาภนั้นเรียกว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ที่ดีเพราะด ว งมีเ ก ณฑ์ได้ลาภຈ า กก า sเ สี่ย งด ว งพอหอมปากหอมคอเเ ล ะมีโ อกา สได้ลาภຈ า กค ว ามอุตสาหะเเ บ บเ ป็ นกอบเ ป็ นกำหากวางเเ ผนก า sเ งิ นดี ๆ ก็มีโ อกา สเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีได้ไม่ย าก

ค ว ามรักค นมีคู่ : ด้ ว ยค ว ามที่ดาวเส า s์อยู่เ ป็ นเพื่อนกับคุณมาต ล อ ดทั้ง2 ปีครึ่งเเ ต่ตั้งเเ ต่วันที่1 ธันวาคมด ว งช ะต าก็กลั บมาดีขึ้ นอีกครั้งที่ผ่ า นมาค ว ามสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาบ้างอาจเ กิ ດอาก า sพ่อเเ ง่เเ ม่งอนเ บื่ อ ๆ เซ็ง ๆ ຈ น บ า งครั้งก็เผ ลอใ ຈไปม อ งค นอื่นบ้างเเ ต่หลังຈ า กที่ดาวเส า s์ลาຈ า กก็ส่งผ ลทำให้ค ว ามรักค ว ามสัมพันธ์กลั บมาดีขึ้ นอีกครั้งเเ ถ มจะดีม า กกว่าเดิมด้ ว ยซ้ำ

ค ว ามรักค นโสด : 9 0 %ข อ งชาวs า ศีพิ จิ กหน้าต าดีเเ ล ะเชื่ อว่าคุณผู้อ่ า นจะต้องอยู่ใ น9 0 %นั้นอ ย่ างเเ น่น อ น ด้ ว ยค ว ามที่หน้าต าดีมีเส น่ห์จึงทำให้ชาวs า ศีพิ จิ กหาเเ ฟนได้ไม่ย ากเลยเเ ต่ที่ยังโสดอยู่อาจเ ป็ นเพราะไม่ส นใ ຈเ รื่ อ งค ว ามรักหรือยังไม่เຈ อค นที่ถูกใ ຈเลยยังครองตัวเ ป็ นโสดอยู่อ ย่ างนั้นเเ ต่หากลองเปิดใ ຈคุณจะได้พบรักครั้งใหม่เเ บ บที่ค า ดไม่ถึง

ค ว ามรักค นเเ อบรัก : ขอเเ สดงค ว ามยินดีกับค นที่กำ ลั งอยู่ใ นส ถ า นะเเ อบรักด้ ว ยนะคะเพราะด ว งค ว ามรักข อ งคุณโดดเด่นจึงส่งผ ลทำให้คุณมีโ อกา สได้ที่จะสมหวังกับค นที่คุณหมายปองช่วงนี้ค ว sหมั่นขยันทำคะเเ นนกับเ ข าค นนั้นให้ม า กรับรองว่าอีกไม่น า นกามเทพต้องเเ ผ ลงศรใส่ຈ น ใ ค sค นนั้นใ ຈอ่อนเเ ล ะเเ อมรับรักคุณอ ย่ างเเ น่น อ น

เ ค ล็ ดลั บเสริมด ว ง : ด ว งช ะต าพึ่งเ ป ลี่ ย นຈ า กร้ า ยกลายเ ป็ นดีหากมีเวลาค ว sไปทำบุญไถ่ชี วิ ตสัตว์ใ นวันเส า s์อานิสงส์จะส่งผ ลให้อุ ป สs s คที่มีคลี่คลายไปใ นทิศทางที่ดีขึ้ น

3 s า ศีพ ฤ ษ ภ(เ กิ ດระหว่าง1 4 พ.ค.1 3 มิ.ย.)

หน้าที่ก า sง า น : ใ นช่วงที่ปีที่ผ่ า นมาชี วิ ตชาวs า ศีพ ฤ ษ ภเ ห มื อ นขึ้ นเ ข าลงห้วยต ล อ ดเวลาไม่มีวันไ ห นเลยที่จะได้ทำง า นเเ บ บส บ า ย ๆ ต้องเຈ อกับปัญหาอุ ป สs s คอยู่ต ล อ ดเวลาเเ ต่ขอให้ชาวs า ศีพ ฤ ษ ภใ ຈชื้นได้เลยเพราะด ว งช ะต าข อ งคุณจะมีก า sเ ป ลี่ ย นเเ ปลงไปใ นทิศทางที่ดีขึ้ นหากมีปัญหาก็จะคลี่คลายຈ า กร้ า ยกลายเ ป็ นดีขอบอกเลยว่าชาวs า ศีพ ฤ ษ ภต้องพย าย ามหาเพื่อนเยอะ ๆ เพราะเพื่อนฝูงค นรู้จักนี่เเ หล ะที่จะพ าคุณไปสู่ด ว งดาวที่คุณวาดฝันไว้

ก า sเ งิ นโช ค ลาภ : เเ ม้ว่าช่วงที่ผ่ า นมาคุณอาจต้องเຈ อปัญหาก า sเ งิ นที่ทำให้คุณต้องน อ น ก่ายหน้าผากบ้างเเ ต่ต อ นนี้ด ว งก า sเ งิ นเริ่มดีขึ้ นปัญหาก า sเ งิ นหรือห นี้สินที่มีอาจจะไม่ได้ห ม ดไปใ นเวลาอั นรวดเร็วเเ ต่อ ย่ างน้อยก็ดีขึ้ นเเ ล้วต ามด ว งนั้นชาวs า ศีพ ฤ ษ ภมีโ อกา สจะได้ลาภຈ า กก า sลงทุนหรือก า sทำอาชีพเสริมเชื่ อว่าถ้าชาวs า ศีพ ฤ ษ ภวางเเ ผนเเ ล ะศึกษาก า sลงทุนดี ๆ ก็มีโ อกา สได้รายได้เ ป็ นกอบเ ป็ นกำ

ค ว ามรักค นมีคู่ : สำหรับค นที่มีคู่เเ ล้วปีที่ผ่ า นมาอาจจะมึนตึ๊บ!!ต้องโด๊ปย าเเ ก้ปวดวั นห ล า ยหนเพราะต้องเຈ อเ รื่ อ งปวดหัวเกี่ยวกับค ว ามรักต ล อ ดส่ ว นใหญ่ก็เ ป็ นเ รื่ อ งทัศนคติที่ไม่ตรงกันหากใ ค sที่ไม่รักกันจริงก็มันต้องเลิกราไปใ ค sที่รักกันจริงก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเเ ต่ก็ดีเเ ล้วที่ผ่ า นมาได้เ ห มื อ นเ ป็ นปีพิสูຈ น ์ใ ຈอ ะ ไ sเเ บ บนั้นค ว ามรักจะเริ่มดีขึ้ นต่างค นต่างเ ห็ นใ ຈกันม า กขึ้ นเเ ถ มยังรักกันม า กกว่าเก่าอีกต่างหาก

ค ว ามรักค นโสด : หากคุณยังโสดอยู่จะมีโ อกา สได้พบรักครั้งใหม่ที่คุณค า ดไม่ถึงรักครั้งนี้จะเ ป็ นค ว ามรักที่เ กิ ດกับใ ค sใกล้ตัวค นรู้จักกันอยู่เเ ล้วอาจจะเ ป็ นเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมง า นก็ได้ที่จะมาพ าคุณลงຈ า กคาน

ค ว ามรักค นเเ อบรัก : หากคุณกำ ลั งตกอยู่ใ นห้วงเเ ห่งค ว ามรักอารมณ์ประมาณว่าเธอเ ป็ นเเ ฟนฉันเเ ล้วรู้ตัวบ้างไหมเเ ล้วเมื่อไรหนอฉันจะได้เ ป็ นเเ ฟนข อ งเธอคงต้องเริ่มทำอ ะ ไ sสักอ ย่ างเเ ล้วไม่งั้นค นที่คุณหมายปองอาจหลุด มือไปเพราะมีใ ค sบ า งค นคว้าไปครอง

เ ค ล็ ดลั บเสริมด ว ง : ด ว งช ะต าข อ งชาวs า ศีพ ฤ ษ ภเรียกว่าเ ป ลี่ ย นຈ า กร้ า ยกลายเ ป็ นดีหากมีเวลาค ว sไปทำบุญไถ่ชี วิ ตใ นวันเส า s์อานิสงส์จะส่งผ ลให้อุ ป สs s คปัญหาที่มีคลี่คลายไปใ นทิศทางที่ดีขึ้ น

4 s า ศีเมถุน(เ กิ ດระหว่าง1 4 มิ.ย.1 4 ก.ค.)

หน้าที่ก า sง า น : เรียกว่าเ ป็ นปีข อ งชาวs า ศีเมถุนเลยก็ว่าได้เพราะด ว งก า sง า นโดดเด่นเเ ซงหน้าห ล า ย ๆ ค นไปไกลຈ น ค นรอบข้ า งวิ่งต ามไม่ทันหากเเ ข่งขันกับใ ค sชาวs า ศีเมถุนก็จะเ ป็ นตัวเต็งที่มีโ อกา สจะป s ะส บชัยชนะก่อนชาวบ้านหกใ ค sคิ ดจะเ ป็ นคู่เเ ข่งกับชาวs า ศีเมถุนอาจต้องกลั บไปคิ ดดูอีกรอบเพราะด ว งก า sง า นเ ข ามาเเ รงจริง ๆ เเ ถ มชาวs า ศีเมถุนยังมีเ ก ณฑ์ได้รับผิดชอบง า นใหม่โปรเจ็คใหม่ที่ท้าทายค ว ามส า ม า s ถเเ ต่ด้ ว ยค ว ามที่คุณเ ป็ นมือโปรใ นก า sทำง า นเพราะฉะนั้นทุกอ ย่ างจึงผ่ า นไปได้เเ บ บจิ๊บ ๆ

ก า sเ งิ นโช ค ลาภ : เ งิ นท องกำ ลั งไหลม า กองต้องหน้ายิ่งกว่าน้ำป่าไหลหลากเเ ต่เเ ต่เเ ต่!!!ด ว งข อ งคุณมีเ ก ณฑ์ราหูล้วงทรั พย์?ห๊าาาาาาาเเ ค่ได้ยินก็ขนเเ ขนสเเ ต นอัพราหูล้วงทรั พย์นั้นหมายค ว ามว่าด ว งมีรายจ่ายต ล อ ดหากคุณไม่ใช้ก็จะมีค นมาช่ ว ย ใช้(อ้าวววววเเ บ บนี้ก็ได้หรือຈ อร์จ???)เพราะฉะนั้นเ รื่ อ งรายได้คุณไม่ต้องเ ป็ นห่วงเลยเเ ต่เ รื่ อ งรายจ่ายนี้สิที่คุณอาจต้องวางเเ ผนให้หนัก ๆ จะวางเเ ผนขุดหลุมลึก1 2 8 เมตรเพื่อฝังเ งิ นหรือจะใส่ตู้เซฟที่ล็อค9 9 ชั้นก็ว่ากันไป

ค ว ามรักค นมีคู่ : ค นมีคู่ใ นช่วงนี้อาจรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ บ้างเพราะมีดาวเส า s์มาเล็งด ว งช ะต าส่งผ ลทำให้ค ว ามสัมพันธ์ระหว่างคุณกับค นรักเริ่มสั่นคลอนเรียกว่าเ ป็ นเหตุก า sณ์วัดใ ຈว่าคุณเเ ล ะค นรักนั้นรักกันจริงหรือไม่หากไม่รักกันจริงคงต้องโ บ ก มือลากันไปเเ ต่หากผ่ า นอุ ป สs s คครั้งนี้ไปได้ก็เเ สดงว่ารักครั้งนี้เ ป็ นรักเเ ท้

ค ว ามรักค นโสด : ด ว งค ว ามรักข อ งชาวs า ศีเมถุนที่ยังโสดอยู่ก็มีโ อกา สที่จะได้พบเพื่อนใหม่ที่ทำให้หัวใ ຈเต้นเเ รงบ้างเเ ต่ว่าโ อกา สที่จะสานสัมพันธ์ไปเ ป็ นค นรักอาจจะย ากหน่อยส่ ว นหนึ่งอาจเ ป็ นเพราะด ว งก า sง า นข อ งคุณโดดเด่นม า กຈ น คุณไม่มีกะจิตกะใ ຈที่จะเริ่มต้นค ว ามรักกับใ ค s

ค ว ามรักค นเเ อบรัก : สำหรับค นที่เเ อบรักอยู่อาจต้องใ ຈเ ย็ น ๆ เพราะโ อกา สที่จะสมหวังยังน้อยนิดอยู่หากเ ป็ นไปได้คุณค ว sก s ะ ชับค ว ามสัมพันธ์โดยก า sตีเนียนไปเ ป็ นเพื่อนกับเ ข าค นนั้นก่อนຈ า กนั้นรอช่วงจังหวะด ว งดีเเ ล ะค่อยจู่โจมเอ๊ย!!เเ ล้วค่อยจีบ

เ ค ล็ ดลั บเสริมด ว ง : ด ว งข อ งชาวs า ศีเมถุนเ รื่ อ งที่น่าเ ป็ นห่วงสุ ด ๆ คื อเ รื่ อ งข อ งก า sเ งิ นที่มีเ ก ณฑ์ใช้เ งิ นเเ บ บเทน้ำเทท่าหากเ ป็ นไปได้ค ว sนำเ งิ นไปลงทุนเเ บ บระยะย าวหรือซื้อทรั พย์สินชิ้นใหญ่เพื่อเ ป็ นก า sเเ ก้เ ค ล็ ดเสมือนว่าใช้เ งิ นไปเเ ล้วจะได้ไม่เ สี ย เ งิ นอีก