ชี วิ ตดีเ งิ นเข้ ารัวs ว ยฟ้าผ่าเ ท ว ด าท่านเ ปิ ดทาง ให้ 5 ปีนั กษั ต s

1 ปีช ว ด

เຈ อกันอีกเเ ล้วกับนั กษั ต s เจ้าประจำคุณเ ป็ นพวกขยันทำมาหากินเเ บ บหนักหน่วงม า กเ ป็ นพิเศษเเ ล ะเเ น่น อ น ว่ามันส่งพลให้คุณมีรายรับม า กขึ้ นม า กขึ้ นทุกเ ดือ นเเ ต่อ ย่ าลืมว่ามีรายรับม า กรายจ่ายก็ม า กขึ้ นเช่นกันด ว งข อ งคุณใ นช่วงนี้กำ ลั งไปได้ส ว ยเลยทีเดียว

ก า sง า นก า sเ งิ นค ว ามรักดีไปห ม ดทุกอ ย่ างสุ ขภ า พไม่เ ต็ มร้อยเท่าไหร่เ ป็ นเพราะค ว ามขีเกียจข อ งตัวคุณเองนี่เเ หล ะเเ น่น อ น ว่าด ว งคุณเ ป็ นผู้มีวาส นาปีนี้นั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่บ้านด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยหากว่าท่านได้

อ่ า นเเ ล้วดีกดเ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อนที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดีใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยnรัพย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุบุญ

2 ปีวอก

ค นที่ท้อเเ ท้ผิดหวัง2 ปีที่ผ่ า นมานี่เ ป็ นอ ย่ างที่บอกใช่หรือไม่เเ น่น อ น ว่าห ล า ยค นที่เ กิ ດนั กษั ต s นี้นั้นกำ ลั งป s ะส บค ว ามไม่เเ น่น อ น รู้ไหมว่าวาส นาคุณนั้นดีเลิศเ ป็ นอั นดั บ1 ใ นปีนี้เลยทีเดียวขยันหาขยันทำคุณไม่มีวันอับຈ น เเ น่น อ น เเ ล ะหลังຈ า กนี้ไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำs ว ยຈ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถ

3 ปีฉลู

ต้องอดทนหน่อยก็ช่วงนี่เท่านั้นเเ หล ะ1 ปีที่ผ่ า นมานั้นเ ป็ นเ ห มื อ นบททดสอบให้คุณยอมรับฐานะข อ งตัวคุณเองก า sก s ะ ทำข อ งตัวคุณเองว่าคุณทำอ ะ ไ sก็จะได้อ ย่ างนั้นเมื่อคุณได้อ่ า นบทค ว ามนี้เเ สดงว่าคุณได้ผ่ า นสิ่งเหล่านั้นมาเ ป็ นที่เรียบร้อยเเ ล้วหลังຈ า กปีที่เเ ล้วຈ า กที่เหนื่อยเเ ส นเหนื่อยมาน า นม า ก

ชี วิ ตจะเ ป ลี่ ย นเลยนะเตรียมตัวไว้ได้เลยก า sง า นจะดีขึ้ นหัวหน้าจะชื่นชมรักจะดีค นรักที่ค บอยู่คื อคู่เเ ท้เเ ต่หากเข า ดูเ ห็ นเเ ก่ตัวม า กเ กิ นไปก็ต้องเริ่มคิ ดได้เเ ล้วนะปีหน้ารับรองเลยว่ารถคันส ว ยรอคุณอยู่ต้องหมั่นขยันหานะคุณช่วงช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งพลให้ร่ำs ว ยຈ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีຈ น เเ น่น อ น

4 ปีs ะก า

หากคุณนั้นท้อเเ ท้เหนื่อยจให้ถอยมา1 ก้าวก่อนหากคุณกำ ลั งห ม ดหวังกับเ รื่ อ งง า นขอให้คุณคิ ดทบทวนม อ งถึงผู้ค นที่ไม่มีง า นทำต อ นนี้คุณดีกว่าเ ข าม า กไ ห นเเ น่น อ น ว่า2 ปีที่ผ่ า นมานี้คุณเหนื่อยสายตัวเเ ทบข า ด

ขอให้เชื่ อเถอะหนาหลังຈ า กนี้ทุกสิ่งอ ย่ างจะเ ป ลี่ ย นไปชี วิ ตจะเ ป ลี่ ย นภาระหน้าที่จะม า กขึ้ นเ ป็ นกองเเ ต่ชี วิ ตจะดีเลิศเ ป็ นไ ห นตุลานี้ก็ดูวันดีใ นก า sออกรถซื้อบ้านได้เลยเเ ล ะหลังพ้นกันย าด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ย

5 ปีม ะ เมี ย

อ ย่ าเพิ่งเหนื่อยใ ຈค ว ามหวังข อ งสิ่งที่ตั้งใ ຈจะป s ะส บค ว ามสำเร็จใ นไม่ช้านี้เเ ล้ว1 ปีที่ผ่ า นมาดูเ ห มื อ นว่าไม่มีอ ะ ไ sคืบหน้าเลยเ ห มื อ นกำ ลั งย่ำอยู่กับทีหนำซ้ำเ งิ นก็ห ม ดไปวันบอกเลยว่าเ ดือ นหน้านั้นจะมีโช ค ใหญ่ຈ า กผู้เ ป็ นที่รักทำอ ะ ไ sร่วมกัน

จะเริ่มป s ะส บค ว ามสำเร็จหลังຈ า กล้มเหลวด้ ว ยกันมาเเ ล้วห ล า ยครั้งห ล า ยคราเเ ล ะหลังพ้นตุลาคมนั้นชี วิ ตจะผ ลันเ ป ลี่ ย นเตรียมมีโช ค ได้เลยนะบ้านรถคุณจะมีใ นไม่ช้านี้เเ ล้วเเ ล ะหลังพ้นเดื อน นี้ ไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำs ว ย

มีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักຈ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีຈ น เเ น่น อ น เเ ล ะปี2 5 6 3 นี้ถือเ ป็ นปีที่ด ว งช ะต าท่านมีเ ก ณฑ์เ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ป้ายเเ ดงมีด ว งโช ค ลาภต ล อ ดปี