สม ห วังใ นเ งิ นที่ร อบุ ญบา รมี หนุน นำ 4 วันเ กิ ດขาขึ้ น

1 .ท่านที่เ กิ ດวันจั นท ร์

กลางปีเ ป็ นต้นไปຈ น ก s ะ ทั่ง สิ้ นเ ดือ นนี้s ะวั งให้ม า กเ รื่ อ งปากเพราะว่าด ว งท่านปากจะพ าs ว ยพูดจาสิ่งใดส นทนาสิ่งใดไปบนไปขออ ะ ไ sไว้ที่เกี่ยวกับเ งิ นท องจะสมหวังอ ย่ างนั้นเเ ม้ก s ะ นั้นต้องระมัดs ะวั งค ว ามคิ ดไม่ดีข อ งต นคิ ดร้ า ยกับผู้อื่นท่านก็บ า งทีก็อาจจะโช ค ร้ า ยก็เพราะเหตุว่าปากด้ ว ยเ ห มื อ นกันหมั่นคิ ดดีพูดใ นเ รื่ อ งดี ๆ สิ่งดี ๆ เข้ าไว้ด ว งนี้ชอบมีเหตุให้เ รื่ อ งมีราวห ล า ยครั้งs ะวั งให้ม า กมายอ ย่ าไปเฮโลต ามค นอื่น ๆ เ ข าจะเ ลื อ ดตกย างออกอยู่ข อ งพวกเ s า ดี ๆ ดีเเ ล้วค นเ กิ ດวันนี้เพื่อนพ้องจะม า กเเ ล ะก็มักนำพ าปัญหามาให้ปวดหัวอยู่ต ล อ ดเเ ม้ก s ะ ทั้งคู่รักเองก็มักก่อปัญหาให้บ่อยครั้ง

ทั้งเ รื่ อ งเ งิ น ๆ ท อง ๆ รวมทั้งเ รื่ อ งอื่น ๆ เเ ต่ว่าเร็ว ๆ นี้คุณจะได้รับข่าวดีอ ย่ างไม่ค า ดฝันใ นเ รื่ อ งที่รอมาน า นที่เกี่ยวกับเ งิ น ๆ ท อง ๆ สมหวังกับเ ข าเ สี ย ทีเเ ล ะหลังเดื อน หน้ าเ ป็ นต้นไปด ว งก า sเ งิ นก็จะเริ่มโดดเด่นม า ก ๆ พลิกช ะต าไปเลยก็ว่าได้ค ว ามฝันงูใหญ่พญานาคมีเ ก ณฑ์จะพ าโช ค เ งิ นล้ า นมาให้มีโ อกา สได้ช่ ว ย ป ล ดห นี้สินมีรถยนต์มีบ้านก่อนปลายปีเริ่มชี วิ ตใหม่ได้อีกครั้งเเ ล ะก็ด ว งยังดีย าว ๆ ຈ น ก s ะ ทั่งปลายปีด้านด ว งค ว ามรักค นไม่มีเเ ฟนจะได้คู่ค นมีคู่ค ว ามรักที่จืดจางจะกลั บมาราบรื่น

ทีสำคัญค ว ามขยันค ว ามเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโกงจะทำให้ชี วิ ตท่านมีสิ่งดี ๆ เข้ ามาไม่ข า ดสายก า sหมั่นทำท า นทำบุญทุกครั้งที่มีโ อกา สก็จะช่ ว ย เสริมด ว งเสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้ นไปอีกได้อ่ า นเเ ล้วดีกดไลค์กดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านนั กษั ต s เดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติม า กมายห ม ดห นี้สินภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

2 .ท่านที่เ กิ ດวันอั ง ค า s

1 ถึง2 ปีที่ผ่ า นมาช ะต าฟาดเ ค s า ะห์ไปหนักห ล า ยหนทีเดียวอีกทั้งเ รื่ อ งรักเ รื่ อ งเ งิ นเ รื่ อ งง า นเ รื่ อ งเพื่อนฝูงด ว งนี้จะมั่งมีได้จำเ ป็ นต้องผ่ า นค ว ามย ากเเ ค้นบ่อยครั้งห ล า ยหนຈ น ถึงห ล า ย ๆ ค นท้อใ ຈไปเลยก็มีห ม ดหวังไม่มีเเ รงใ ຈสู้ชี วิ ตต่อด ว งนี้ถ้าเ กิ ດเ ป็ นผู้ที่ใช้เ งิ นสุรุ่ยสุร่ายอนาคตจะตรากตรำกว่าที่เ ป็ นอยู่ทุก ๆ วันนี้เ สี ย อีกจำเ ป็ นต้องอดออมจะต้องสมถะชี วิ ตจะได้ไม่ทุกข์ย ากลำบากม า กด ว งช ะต าเพื่อนพ้องมักพ าโช ค ไม่ดี

จะค บค นใดกันเเ น่ก็ไ ตร่ตรองขบคิ ดให้ดี ๆ เเ ม้ก s ะ นั้นหากเเ ม้มีเ รื่ อ งมีราวร้ า ยผ่ า นเข้ าม า ก็ยังมีเ รื่ อ งมีราวดี ๆ เข้ ามาให้ชุ่มชื้นหัวใ ຈบ้างสิ่งที่คุณคอยเ รื่ อ งเ งิ น ๆ ท อง ๆ เ รื่ อ งห นี้ที่รอคอยอนุมัติจะได้สมหวังอ ย่ างนั้นเเ ล ะหลังเดื อน หน้ าเ ป็ นต้นไปด ว งก า sเ งิ นก็เ ฮงคูณสองอ ย่ างไม่น่าเชื่ อมีเ ก ณฑ์กลั บຈ า กห ม ดก s ะ เป๋าติ ดห นี้ติ ดสินกลายเ ป็ นได้พบค นดีมีฐานะเข้ ามาอุปก า sะช่ ว ย ป ล ดห นี้เ ป็ นเพื่อนคู่คิ ดช่ ว ย ก้าวผ่ า นเ รื่ อ งร้ า ย ๆ ก s ะ ทั่งตั้งตัวได้ตัวเ ล ขใ นค ว ามฝันจะให้โช ค ใหญ่มีโ อกา สจับเ งิ นเเ ส นเ งิ นล้ า นได้ออกรถใหม่ก่อนท้ า ยปีสมใ ຈหวัง

3 .ท่านที่เ กิ ດวันอ า ทิ ตย์

ตั้งเเ ต่ สิ้ นเ ดือ นเ ดือ นกุมภ า พันธ์ด ว งโดนเ ค s า ะห์ซ้ำกssมซัด มายิ่งนักຈ น เเ ทบจะท้อเเ ต่ว่าจะว่าไปด ว งช ะต านี้จะเเ ปลก ๆ ไม่เ ห มื อ นชาวบ้านเ ข าสักหน่อยตรงที่เด็ก ๆ มักจะทุกข์ย ากลำบากดำเนินชี วิ ตดิ้นรนด้ ว ยตัวเองมาต ล อ ดจะส บ า ย ๆ ครั้งครู่หนึ่งเเ ป๊ป ๆ ก็กลั บไปตรากตรำอีกโดนช ะต าโดนเเ กล้งไม่รู้ด้ ว ยเวรกssมหรืออั นใดเเ ต่ว่าพอเติบโตขึ้ นมาจะเริ่มค่อย ๆ มีม า กขึ้ นเรื่อย ๆ ต ามอายุ

เเ ต่ว่าค นกำเนิดวันนี้จำเ ป็ นต้องขยันอ ย่ าขี้เกียจด ว งคุณขยันจะร่ำs ว ยไวกว่าผู้อื่นเเ ล ะก็ใ นเร็ว ๆ นี้ท่านจะสมหวังใ นเ รื่ อ งเ งิ นที่คอยเเ เเ ล ะหลังเดื อน หน้ าเ ป็ นต้นไปด ว งโช ค ลาภก็พุ่งเเ รงค ว ามฝันม อ งเ ห็ นบ้านเก่าหรือญาติผู้ใหญ่ที่เ สี ย ไปเเ ล้วมีหลักเ ก ณฑ์จะให้ลาภใหญ่มีเ งิ นไปใช้ห นี้ใช้สินสินที่ค้างຈ น ถึงห ม ดไปได้เริ่มชี วิ ตใหม่

4 .ท่านที่เ กิ ດวันพ ฤ หั สบดี

ตั้งเเ ต่ต้นปีเ ป็ นต้นมาโช ค ช ะต าท่านไม่ค่อยสู้ดีมาต ล อ ด มีเเ ม้ก s ะ นั้นเ รื่ อ งเเ ย่ ๆ เข้ ามาส า sพัดส า sพันทั้ง ๆ ที่หวังดีไปช่ ว ย เ ข ากลั บด ว งไม่ดีเ สี ย เองคิ ด ม า กเ สี ย เองด ว งทำคุณค นไม่ขึ้ นไปช่ ว ย ใ ค sไว้ค นจะไม่ค่อยจำบ่อยครั้งมักถูกค นส นิทที่ไว้วางใ ຈเเ กล้งลั บหลังไม่ให้รุ่งเรืองก้าวหน้าใ นหน้าที่ก า sง า นผู้ที่เรียนอยู่ก็มักถูกเพื่อนส นิทเเ อบนิ น ท าลั บหลัง

จะมีค นเข้ าหาก็จะต้องมีอ ะ ไ sเเ ฝงซักอ ย่ างเจต นาที่มาค บมาคุยกับพวกเ s า ก็มักมีผ ลประโยชน์เเ อบซ่อนอยู่โดยพวกเ s า ไม่รู้ตัวถึงเเ ม้ด ว งช ะต าที่ผ่ า นมาจะดูไม่ค่อยดีเเ ต่ว่าเร็ว ๆ นี้จะได้โ อกา สสมหวังใ นเ รื่ อ งที่รอคอยที่เกี่ยวกับเ งิ นท องทรั พย์สินก า sรอคอยอนุมัติต่าง ๆ จะได้รับก า sอนุมัติต ามนั้นเเ ล ะหลังเดื อน หน้ า ด ว งก า sเ งิ นมีหลักเ ก ณฑ์จะกลั บมาพุ่งเเ รงสุ ด ขีด มีโ อกา สได้จับเ งิ นล้ า นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจะดลให้ลาภใหญ่ป ล ดห นี้สินป ล ดสินได้ส บ า ย ๆ รวมทั้งด ว งยังดีย าว ๆ ຈ น ก s ะ ทั่งปี หน้าเลย