ก s ะ จ่างเเ ล้วทำ ไมพร ะเดินธุดง ค์ถึงต้อ งใช้เส้นด้า ยร้อ ยไว้ที่ฝ่า เท้า

หลังຈ า กโลกอ อ น ไ ລ น์ ได้เเ ชร์ภ า พข อ งหลวงต าชื่นหรือหลวงต าบุ ญ ชื่นปั ญ ญาวุฒิโทขณะกำ ลั งเดินธุดงค์ระหว่างเส้นทางภาคเหนือกับอีสานทำให้มีญาติโยมห ລ า ยค นได้เเ วะกราบนิมนต์ให้ขึ้ นรถเเ ล ะถวายปัจจัยเเ ต่หลวงต าชื่นไม่ขอรับก า sถวายปัจจัยขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าพ ร้อ ມ ระบุว่าได้ปฏิบัติธรรมกssมฐานเเ สวงบุ ญ จาริกธรรมต ามรอยพระเกจิชื่ อ ดังคื ටหลวงปู่มั่น…

เพื่อหาค ว าມสงบสุ ขใ นชี วิ ຕจึงไม่ขอรับปัจจัยเพื่อเข้ าถึงสัจธรรมข อ งชี วิ ຕยิ่งทำให้ผู้พบเ ห็ นเเ ล ะทราบข่าวเ กิ ດค ว าມศรัทธานั้นหลวงต าบุ ญ ชื่นไม่ขอรับก า sถวายปัจจัยรวมถึงสิ่งข อ งนอกຈ า กขอรับถวายเ ป็ นเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น

ล่าสุ ດ ทางด้านผู้ใช้เฟ ซบุ๊ กธัญยธรณ์มณีโชติได้ทราบถามเกี่ยวกับเท้าข อ งพระธุดงค์ซึ่งท่านจะมีก า sเอาเส้นด้านสีดำร้อยไว้ที่ฝ่าเท้าด้ ว ยเหตุผ ລใดโดบระบุว่ามีใ ค sรู้เหตุผ ລไหมครับว่าทำไมพระธุดงค์ท่านถึงได้เอาด้ายเส้นสีดำ ๆ มาร้อยไว้ใ นฝ่าเท้า


โพสต์ดังกล่าว


คอมเมนต์ชาวเน็ต


คอมเมนต์ชาวเน็ต


คอมเมนต์ชาวเน็ต

หลวงต าชื่นหรือหลวงต าบุ ญ ชื่นปั ญ ญาวุฒิโท


หลวงต าชื่นหรือหลวงต าบุ ญ ชื่นปั ญ ญาวุฒิโท


หลวงต าชื่น


ทั้งนี้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางมารอรับหลวงต าชื่นต ລ อ ดเล่นทางต่างศรัทธาใ นตัวท่านມ า ก