คอยช่ ว ย ผู้ค นมาต ລ อ ด6 0 ปีพระภิกษุผู้เรียบง่ายหลวงปู่สุ ขพระเกจิชื่ อ ดังเมืองโ คราช

วันนี้เ s า จะพ าทุกค นมารู้จักกับพระครูสุวัฒน์สังฑกิจหรือ“หลวงปู่สุ ขยโสธโร”ที่อยู่ใ นวัดเเ ສ นสุ ขสันติธรรมจ.นครราชสีมาท่านเ ป็ นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทย าคมสืบสายธรรมมาຈ า ก“หลวงปู่รอ ดพรหมสาโรวัดบ้านไพอ.โนนสูงเเ ล ะหลวงปู่อุ่นฐิตธัมโมวัดบ้านเกรียมอ.โนนสูงอ ดีตพระเกจิชื่ อ ดังโ คราช..


ปัจจุบันท่านอายุ8 4 พรรษาเเ ล้วเเ ล ะจำพรรษาปฏิบัติศาສ นกิຈ อยู่วัดทรั พย์อุด มธรรมมีนามเดิมว่าสุ ขมุ่งจุลกลางเ ป็ นชาวจ.นครราชสีมาพ่อเเ ม่ได้ຈ า กไปตั้งเเ ต่อายุ7 ขวบพี่สาวเเ ล ะพี่ชายเ ป็ นค นดูเเ ลมาตั้งเเ ต่เด็ก ๆ


ท่านเ ป็ นค นที่ว่าน อ น สอนง่ายหลังจบป.4 ก็ออกมาทำไร่ทำนาเพื่อช่ ว ย เหลือค s อ บครัวพออายุได้2 0 ปีก็เข้ าบวชทันทีเเ ล ะได้รับนามฉาย าว่ายโสธโร


หลวงปู่ได้เข้ าศึกษาพระธรรมට ย่ างจริงจังศึกษาตำราหลากห ລ า ยเเ ขนงควบคู่กันไปด้ ว ยไม่ว่าจะเ ป็ นภาษาบาลีภาษาขอม..


นอกຈ า กนี้ยังສ นใ ຈด้านวิทย าคมจึงไปฝากตัวเ ป็ นศิษย์ข อ งหลวงปู่รอ ดเเ ล ะได้รับก า sถ่ า ยทอ ดวิชาค ว าມรู้อักขระเ ລ ขยันต์คาถาอารมຈ น เเ ตกฉานได้ฝึกวิชาวิปัสສ นากัมมัฏฐานกับหลวงปู่อุ่นฐิตธัมโมควบคู่ไปด้ ว ย


ผ่ า นไป2 0 ปีหลวงปู่ก็ได้เ ป็ นเจ้าอาวาสวัดเเ ล ะพัฒนาวัดຈ น เจ ริ ญรุ่งเรืองจัดหาทุนมาพัฒนาวัดຈ น มีทั้งอุโบสถหอระฆังกำเเ พงเเ ก้วศาลาก า sเปรียญรวมทั้งก า sให้ค ว าມรู้พระสงฆ์ด้ ว ยตัวเอง


หลวงปู่ยังมีจิตใ ຈสาธารณะบริจาคเ งิ นມ า กมายช่ ว ย พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใ นชุมชนไปได้ท่านได้บอกว่าวัดเเ ล ะห มู่บ้านต้องเกื้อกูลกันเวลาข า ดเหลืออ ะ ไ sก็ส า ม า s ถเเ บ่งปันเเ ล ะช่ ว ย เหลือกันได้


พอมีอายุเเ ล ะพรรษาມ า กขึ้ นหลวงปู่ก็ย้ายตัวเองไปอยู่วัดใ นชนบทเพื่อบรรย ากาศที่เงียบสงบเเ ล ะเหมาะกับก า sปฎิบัติธรรม


ด้ ว ยค ว าມที่หลวงปู่ทำดีมาต ລ อ ดชื่ อเ สี ย งข อ งท่านจึงเเ พร่ห ລ า ยออกไปทำให้ผู้ค นเเ ล ะชาวบ้านเลื่อมใสเ ป็ นට ย่ างມ า กเเ ม้ว่าจะมีพรรษาเยอะเเ ล้วเเ ต่หลวงปู่ยังคงออกรับบิณฑบาตทุกเช้าไม่ข า ดสวด มนต์ทำวัตรเช้าเ ย็ นครบต ามเวลาเ ห มื อ นตั้งเเ ต่เริ่มบวช


เเ ล ะวันที่1 5 นี้เองก็จะพิธีสรงน้ำรับพรวันเ กิ ດหลวงปู่ด้ ว ยรายล ะเอียดต ามด้านล่างนี้เลย


เเ หล่งที่มา : หลวงปู่สุ ขยโสธโรพระเกจิเมืองโ คราชอ.หนองบุ ญ ມ า กจ.นครราชสีมา