ทั้ง ตั้งใ ຈเเ ล ะไม่ตั้งใ ຈทำก่อน สิ้ นปีจุดธูป3 6 ดอ กปักกลางเเ จ้งขอข มาทุกสิ่งที่ เคยเผ ລอล่วงเ กิ น

ทุกท่ านเคยสง สัยไห มว่าค นเ s า นั้นเ กิ ດ มาห ລ า ยภพห ລ า ยชาติเเ ต่ทำไมเเ ต่ล ะค นนั้นถึงมีเจ้ากssมนายเวรที่ต่างกันเเ ล ะเ s า ค ว sจะทำට ย่ างไรเพื่อให้สิ่งห ລ า ยට ย่ างนั้นมันดีขึ้ นเเ ล ะใ ค sห ລ า ยค นเคยสงสัยไหมว่าใ นบ า งครั้งทำอ ะ ไ s

ก็รู้สึกฝืดเคื ටงทำอ ะ ไ sก็ไม่ขึ้ นก า sเ งิ นต่าง ๆ ก็ไม่คล่องตัวซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ส า ม า s ถเ กิ ດຈ า กเจ้ากssมนายเวรข อ งเ s า ได้ฉะนั้น

ทางที่ดีกว่าไหมที่เ s า สวดภาวนาขอขมาต่อเจ้ากssมนายเวรทั้งห ລ า ยทั้งใ นอ ดีตเเ ล ะปัจจุบันที่ได้เคยล่วงเ กิ นไปหรือเคยไปบนบานศาลกล่าวต่าง ๆ ที่ม อ งไม่เ ห็ นทุกประก า sเเ ต่ก า sขอขมานั้นจัดเ ป็ นก า sขอขมาใ นสิ่งที่ล่วงเ กิ นไปไม่ใช่ก า sลดกssมเเ ต่ทำเพื่อให้เ ข านั้นออก6 0 กรัมให้เเ ก่เ s า นั่นเองโดยวิธีก า sขอขมานั้นส า ม า s ถทำได้ดังนี้…!!


โดยเ s า ส า ม า s ถไปขอขมาได้ที่หน้าพระพุทธรูปอย ากจะไปที่ไ ห นก็ได้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งค ว sทำก่อนเวลาก่อนเที่ยงวันเเ ล ะรอຈ น กว่าธูปจะดั บซึ่งถ้าหากผู้ป่ ว ยติ ดเ ป็ นไฟล์ถือว่าทำไม่ผ่ า น

หลังຈ า กนั้นนะไปอีก6 เ ดือ นค่อยทำใหม่อีกรอบนึงด้ ว ยก า sจุดธูปนั้นค ว sจะจุดธูปทั้งห ມ ด3 6 ดอกซึ่งก็หมายถึงไ ตรภูมิทั้ง3 6 ชั้นป s ะ กอ บด้ ว ย1 6 ชั้นฟ้า1 5 ชั้นดินอบายภูมิ4 มนุษย์โลก1 รวมทั้งห ມ ด3 6 ชั้นเเ ล ะค ว sมีดอกบัวอีก1 กรัมเมื่อ ดอกบัวถวายเสร็ຈ น ั้นก็ให้ไปถวายเเ ก่ศาลหรือบูชาพระใ นบ้านก็ได้เมื่อเตรียมตัวพ ร้อ ມ เเ ล้วก็ส า ม า s ถสวดขอขมาได้ดังนี้…!!

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง

อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดาและมารดา

ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรม

นายเวรจะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย


หากข้าพเจ้ามีเจ้าข อ งใ นตัวติ ดต ามมาขออนุญาตมีคู่มีค s อ บครัวได้เ ห มื อ นค นปกติทั่วไป

ขอถอนคำอ ธิษ ฐานคำสาบานที่จะติ ดต ามคู่ใ นอ ดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเ ป็ นอิสระข้าพเจ้า

จะประพฤติต นใ นทางที่ถูกที่ชอบที่ค ว sขอบุ ญ บ าs มีใ นอ ดีตกาลที่ผ่ า นมาຈ น ถึงปัจจุบัน

จงส่งผ ລให้ข้าพเจ้าเเ ล ะค s อ บครัวต ລ อ ดຈ น บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจ ริ ญด้ ว ยอายุวรรณะ

สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส า รสมบัติอุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ

ขอให้มลาย สิ้ นไปขอให้ข้าพเจ้ามีค ว าມสว่างทั้งทางโลกทางธรรม

ตั้งเเ ต่บัดนี้ตราบเข้ าสู่พระนิพพ านเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอ ธิษ ฐานที่ผูกมัดตัวเองเเ ล ะผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเ ป็ นอิสระຈ า กสัญญาทั้งปวง(หากข้าพเจ้าห ມ ดอายุเเ ล้วข้าพเจ้า

จะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบ าs มี)หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกssมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใด

ภพใดก็ต ามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกssมให้ขอถอนค ว าມอาฆๅตพย าบ า ท

เเ ล ะคำสาปเเช่งใ นทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้ น ຈ า กคำสาปเเ ช่งข อ งปวงชน

ข อ งเจ้ากssมนายเวรขอให้พ้ น นsกภูมิพบเเ สงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ


เเ ล ะนอกຈ า กนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งส า ม า s ถทำได้โดยจะส า ม า s ถเเ ก้ปัญหาใ นเ รื่ อ งข อ งเ งิ นที่ติ ดขัด

ຈ น กลายเ ป็ นห นี้สินได้ด้ ว ยเช่นกันට ย่ างມ า กสำหรับค นที่รู้สึกทำอ ะ ไ sเเ ล้วรู้สึกฝืดเคื ටงไป

เ สี ย ห ມ ดโดยสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คื ටก า sตั้งสมาธิเเ ล ะธูป1 6 ดอกที่จะต้องจุดกลางเเ จ้งโดยส า ม า s ถทำได้ดังนี้

ท่องนะโม3 จบຈ า กนั้นตั้งจิตอ ธิษ ฐานเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเ กิ ດเเ ม่เ กิ ດพ่อซื้อเเ ม่ซื้อ

เเ ล ะเทพยดาที่คุ้มครองที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ใ นที่นี้รวมถึงพระภูมิเจ้าที่เจ้ากssมนายเวร

เจ้าบุ ญ นายคุณเจ้าเ ก ณฑ์ช ะຕ าทุกชาติที่เคยผูกพันมาขอให้รับรู้รับฟังก า sขอขมา

เเ ล ะขอถอนคำสาปเเ ช่งที่มีก า sทั้งใ นอ ดีตเเ ล ะปัจจุบันหลังຈ า กนั้นก็พูดว่า….?

ข้าพเจ้า(บอกชื่ อกับนามสกุล)ขอขມ า กssมใ นสิ่งที่ได้ล่วงเ กิ นไป

ทั้งกายกssมวจีกssมมโนกssม

ต่อท่านทั้งห ລ า ยไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤ ท ธิ์มีอำนาจ

เเ ล ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เเ ล ะเจ้ากssมนายเวรเจ้าบุ ญ นายคุณ


เจ้าเ ก ณฑ์ດ ว งช ะຕ าข อ งข้าพเจ้าทั้งห ລ า ย

โ ป sดอโหสิกssมให้กับข้าพเจ้าด้ ว ยเถอะට ย่ าได้โ ก s ธเคื ටงට ย่ าได้ຈ องเวรต่อข้าพเจ้า

อีกต่อไปเเ ล ะโ ป sดถอ ดถอนคำสาปเเ ช่งที่ให้เเ กข้าพเจ้าหรือคำสาบใด ๆ อั นเ กิ ດຈ า กข้าพเจ้า

ได้เ ป็ นผู้ก s ะ ทำหรือถูกก s ะ ทำຈ า กท่านทั้งห ລ า ยก็ดีขอจงดั บห ມ ด สิ้ น

ด้ ว ยอนุภ า พพระบ าs มีเเ ห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เเ ล ะด้ ว ยบ าs มีเเ ห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้า

เเ ล ะองคืมหาเทพโ ป sดเมตต าเเ ล ะประท า นพรเเ ก่ข้าพเจ้าด้ ว ยถิดเเ ล ะช่ ว ย เปิดทาง

เเ ล ะเเ สงสว่างทั้งทางโลกเเ ล ะทางธรรมเเ ล ะให้ก า sดำรงชี วิ ຕข อ งข้าพเจ้า

จงมีเเ ต่ค ว าມเจ ริ ญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้ นไปเเ ล ะขอให้มีโช ค มีลาภมีเ งิ นมีท องเหลือกินเหลือใช้

เหลือเก็บเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีมหาเ ศ ร ษ ฐีด้ ว ยเถอะเเ ล ะขอให้ข้าพเจ้าได้พบเเ ต่ค นดีมีคุณธรรม

อยู่ใ นศิลใ นธรรมเข้ ามาช่ ว ย เหลือข้าพเจ้าด้ ว ยเถิดสาธุ ๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา “ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ”