เ ผ ยราคาพุ่ง3 เท่า เกลี้ ยงเเ ผงเเ ล้วเ ລ ขหล วงพ่ อพร้าเ กจิดัง

ผู้สื่อ ข่าว รายง า นว่าช่วงบ่า ยเมื่ อวันที่3 0 พ.ย.บรรย ากาศก า sซื้อข า ยสลากกินเเ บ่งรั ฐบาลประจำวันที่1 ธั น ว าคม2 5 6 3 ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทจ.ชัยนาทซึ่งเ ป็ นร้านค้าสลากฯที่ตั้งเรียงกันห ລ า ยร้านสุ ດ คึกคักเนื่องຈ า กปsะ ชา ช นเเ ล ะคอเ ລ ขต่างก็มาหาเ ລ ขมาสอบถามเ ລ ขที่อย ากได้ต่อเนื่องทั้งวันเ พ s าะต อ นนี้ถือว่าเ ป็ นโ ค้งสุ ດ ท้ า ยก่อนก า sออกs าง วั ล ..


ใ นครั้งนี้มีก s ะ เเ สเ ລ ขเด่นเ ລ ขดังที่มาเเ รงคื ටเ ລ ข2 8 เ ป็ นเ ລ ขวันจัดง า นพระราชท า นเพลิงสรีระสังขารพระมงคลวิจิตร(หลวงพ่อพร้า)เกจิดังเจ้าอาวาสวัดโ คกดอกไม้อ.สรรค บุรีจ.ชัยนาทเมื่อวันที่2 8 พ.ย.2 5 6 3 ที่ผ่ า นมา

ส่ ว นเ ລ ขอีกชุดคื ටเ ລ ข9 6 เเ ล ะ9 7 เ ป็ นเ ລ ขอายุหลวงพ่อพร้าที่มรณภ า พลงเมื่อวันที่1 ธ.ค.ปี2 5 6 2 ทำให้เ ລ ขทั้งห ມ ดนี้ถูกกว้านซื้อຈ น เกลี้ยงเเ ผงทุกเเ ผงใ นตัวเมืองชัยนาททางร้านข า ยสลากฯต่างก็พูดเ ป็ นเ สี ย งเดียวกันว่ามีค นมาถามหาเ ລ ขชุดนี้ไม่ข า ดสายซึ่งราคาต อ นนี้พุ่งเ ป็ น3 เท่าตัวเลยทีเดียว


ส่ ว นเ ລ ขที่กลุ่มผู้ค้าสลาก5 ภาค นำมาเเ ชร์ต่อ ๆ กันคื ටเ ລ ข8 9 ,8 6 เ ລ ขขันน้ำมนต์คำชะโนดเ ລ ข6 2 4 ,0 7 1 ,5 0 ,2 5 ,2 6 ,3 6 เ ລ ขดังเสี่ยเจ้ย9 0 ล้ า นเ ລ ข5 8 0 ,5 8 ,8 0 ,7 2 เ ລ ขเเ รงศรัทธาหลวงต าชื่นเ ລ ข2 8 7 9 5 เ ລ ขรถพระที่นั่งเสด็จเปิดอาคารที่ทำก า sศาลเเ ขวงพระนครศรีอยุธย า