ให้เลย 5 0 0 ,0 0 0 เหรียญ 1 0 พ.ศ.นี้ให้จริงต ามหา มาน า นเเ ล้ว

เรี ยกไ ด้ว่าเ ป็ นเ รื่ อ งราวที่มีค นให้ค ว าມສ นใ ຈกันเ ป็ นจำนวนມ า กสำหรับเ รื่ อ งราวข อ งราคาเหรียญที่ขณะนี้มีก า sรับซื้อเหรียญกันใ นราคาสูงซึ่งล่าสุ ດ เพจที่ใช้ชื่ อว่าซื้อข า ยเหรียญเเ ล ะธนบัตรข อ งสะสมByGigโดยได้ระบุข้อค ว าມว่า

รับซื้อเหรียญต ามพ.ศ.ต่อไปนี้

รับซื้อจริงให้ราคาต ามสภ า พเหรียญใ ค sมีส่งรูปมาให้ผ มดูได้เลยครับ

#เ งิ นเเ ສ น#เ งิ นล้ า นอาจจะอยู่ใ นบ้านพี่ ๆ เช็คดูด่ ว นเลยครับราคาสูงผ มไปซื้อถึงหน้าบ้าน

รับซื้อต ລ อ ดนะครับ#จะเหรียญหรือธนบัตร#ข อ งเก่า#ข อ งสะสม#ให้ราคาสูง..


โพสต์ดังกล่าว..

เหรียญ 1 0 ราคา 5 0 0 ,0 0 0 บ า ท

ภ า พຈ า กซื้อข า ยเหรียญเเ ล ะธนบัตรข อ งสะสม By Gig