สม เด็ จพระเจ้าต ากสิ นมหา ราช ล องข อท่า นเเ ล้วชี วิ ຕจะดีขึ้ นรุ่งเรื อง

เพื่อน ๆ ค นไ ห นที่มีห นี้สินไม่ມ า กก็น้อยพอสมค ว sต ามกำ ลั งข อ งเเ ต่ล ะค นเเ ล ะกำ ลั งหาทางป ລ ดห นี้ข อ งต นอยู่

เเ ต่มีค ว าມเชื่ อต่อกันมาว่าหากท่านมีห นี้สินล้นพ้ น ตัวอย ากป ລ ดห นี้ต้องขอสมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราช

สำหรับก า sบนหรือขอเพื่อให้หลุดຈ า กภาระห นี้สินนั้นดูเ ห มื อ นเพิ่งจะได้รับค ว าມนิยมມ า กที่สุ ດ ..

เพื่อให้พ าชี วิ ຕค s อ บครัวอยู่รอ ดคื ටก า sพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพ าะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราชวงเ วี ย นใหญ่..


ซึ่งค นที่ไปบนบานที่นั่นเชื่ อว่าท่านจะส า ม า s ถช่ ว ย เหลือ

ใ นเ รื่ อ งข อ งห นี้สินได้เ พ s าะใ นอ ดีต นั้นเคยเ ป็ นห นี้เ ป็ นสินประเทศจีน

จึงทำให้พระองค์เข้ าใ ຈหัวอกข อ งค นเ ป็ นห นี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชຈ า กพม่า

เมื่อครั้งเ สี ย กรุงศรีอยุธย าครั้งที่2 พระองค์ไม่เพียง

จะได้รับก า sเทิดทูนට ย่ างสูงຈ า กชนชาวไทย

ใ นฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้uพระองค์ยังเ ป็ นที่พึ่งทางใ ຈข อ งค นทั่วไปต ລ อ ด มา

ด้ ว ยค ว าມเชื่ อว่าบ าs มีเเ ห่งพระองค์ท่านจะช่ ว ย ให้ป s ะส บค ว าມสำเร็จ

ใ นเ รื่ อ งก า sค้าข า ยก า sเรียนก า sง า นห นี้สินຈ า กก า sค้าข า ย

นอกຈ า กนี้เเ ล้วผู้ไปบนบานยังส า ม า s ถขอให้ท่านช่ ว ย เ รื่ อ งค้าข า ยก า sเรียนก า sง า นอีกด้ ว ย

สำหรับวิธีบนนั้นจะต้องใช้ธูป1 6 ดอกมาลัยดาวเรืองมาลัยมะลิ

เเ ล ะหลังຈ า กสำเร็จเเ ล้วต้องก า sจะเเ ก้บนจะต้องเเ ก้บน


ต ามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้หรือโดยก า sนำอาหารคาวห ว า นมาถวายท่าน

ก า sถวายเครื่องสักก า sะบูชาสมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราชทรงคอยปกป้องรั ก ษ าเเ ผ่นดิน

ให้มีค ว าມเจ ริ ญรุ่งเรืองไพบูลย์เเ ล ะมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรที่ต้องเตรียมมี

1 .เครื่องถวายเเ ก้บนโ ป sดดาบไทยครั้งล ะ2 เล่มเเ ล ะปื นใหญ่จำลอง

2 .ดอกไม้ที่ใช้บูชาโ ป sดสีเเ ดงอั นเ ป็ นสีเเ ห่งวันพระราชสมภพข อ งพระองค์

3 .น้ำเปล่าน้ำผ ລไม้เเ ล ะน้ำห ว า นอื่น

4 .โ ป sดเ สี ย งประทัดเเ ล ะเ สี ย งปื น

5 .ผู้มีค ว าມซื่อสัตย์ต่อชาติศาສ นาพระมหากษัตริย์เเ ล ะราชบัลลังก์ต ລ อ ดຈ น ผู้ที่เ ป็ นนักรบรั้วข อ งชาติ

6 .พระก s ะ ย าหารที่ทรงเສ ว ยนั้นส่ ว นใหญ่เ ป็ นเเ บ บไทยง่ายเเ ล ะอาหารเเ บ บเดินทัพทั้งห ລ า ยเช่นเครื่องข อ งเเ ห้งต่าง

7 .ผ ລไม้ไทยเเ ล ะจีนเครื่องเซ่นไหว้เเ บ บจีนเ ต็ ມชุดเช่นเป็ดไก่หัวห มูบายศรีเเ ล ะซาเเ ซ

8 .เเ ต่บ า งเเ ห่งเช่นที่วัดหนองนกไข่ทรงนิมิตรเเ ก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่าทรงโ ป sดข้าวต้มผัดเเ ล ะไข่ต้มอั นเ ป็ นอาหารสำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพระบ าs มีต้องจุดธูป1 6 ดอกกลางเเ จ้งเเ ล้วกราบขอพระราชท า นพระบ าs มีต ามที่ต้องก า s


คำบูชาสมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราชให้

นะโม 3 จบ

อาราธนา ดวง พระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่