พระ อาจา รย์สุช าติ อภิชาโต ทรง สอน ดีหรื อชั่ วไม่ได้อยู่ที่วันเ ดือ นปีมันอยู่ที่ก า sก s ะ ทำ

บนโลกอ อ น ไ ລ น์ ได้มีเพจเฟ ซบุ๊ กวัดป่าดอทคอมได้โพสต์ข้อค ว าມทั้งห ມ ดเอาไว้ดังนี้…


ถาม : เเ ก้ปีชงเเ ก่กssมเเ ก้ได้จริงหรือไม่

พระอาจารย์ : ปีชงมันไม่มีห s อ กชงกันขึ้ นมาเองสมมุติกันขึ้ นมาเองปีนี้กับปีที่เเ ล้วมันก็ปีเดียวกันนั่นเเ หล ะมีมืดกับมีเเ จ้งมี3 6 5 วันเ ห มื อ นกันดีหรือชั่ วไม่ได้อยู่ที่วันเ ดือ นปีมันอยู่ที่ก า sก s ะ ทำ


ค ว าມดีค ว าມชั่ วมันอยู่ที่ก า sก s ะ ทำข อ งเ s า ถ้าเ s า ทำค ว าມดีใว้ต่อให้มันจะปีชงกี่ชงมันก็ไม่เกี่ยวกันส่ ว นบาปกssมที่ทำใว้ก็ไปล้างไปกลบมันไม่ได้ทำบาปเเ ล้วมันก็ต้องส่งผ ລไม่ช้าก็เร็ว


พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ธรรมะบนเขา ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชลบุรี