สา วโพ ส ต์เ ล่าป s ะส บก า sณ์เก็บเ งิ นเกือบ 3 เเ ສ นบ า ทภายใ น 1 ปี1 เ ดือ น

เ รื่ อ งราวที่เ s า จะพ าเพื่อน ๆ มาติ ดต ามวันนี้เ ป็ นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่ชาวเน็ตให้ค ว าມສ นใ ຈเเ ล ะเข้ ามาเเ สดงค ว าມคิ ດเ ห็ นเ ป็ นจำนวนມ า ก..


เมื่อไม่น า นมานี้บนโลกอ อ น ไ ລ น์ ได้มีผู้ใช้เฟ ซบุ๊ กรายหนึ่งที่ได้โพสต์คลิปนาทีชายหนุ่มกำ ลั งเปิดท่อมานับเ งิ นที่ใส่เ งิ นเก็บไว้โดยระบุข้อค ว าມว่า1 ปี1 เ ดือ นทำได้สองเเ ສ นเเ ปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเเ ปดบ า ท


ทั้งนี้หลังຈ า กเ รื่ อ งราวดังกล่าวถูกเ ผ ยเเ พร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ ามาให้ค ว าມສ นใ ຈเเ ล ะเเ สดงค ว าມคิ ດเ ห็ นกันเ ป็ นจำนวนມ า ก


ห ລ า ยค นบอกว่าอย ากทำให้ได้เเ บ บนี้บ้างเเ ล ะก็มีห ລ า ยค นเข้ ามาชื่นชมกันอีกด้ ว ย

*******ชมคลิป***********

https://www.facebook.com/100010537844653/videos/1281088935585689/