เเ ม่ทิ้ งลูก น้อ ย 2 ค นวัย 3 ขว บกั บ6 ขวบต ามลำพังต ລ อ ดทั้งวันบ า งวันห ายข้า ม คืน

วันที่2 4 พ ฤศ จิก ายน2 5 6 3 ผู้สื่อข่าวรายง า นว่าที่ห มู่4 บ้านบ า งครามต.อ่าวตงอ.วังวิเศษจ.ตรังบ้านเ ป็ นขนำเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านสงสารให้พักอาศัยปิดด้ ว ยเเ ผ่นไวนิลกับผ้าห่มโดยรอบไม่มีข้าวข อ งเครื่องใช้ใด ๆ ทั้ง สิ้ นมีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นสองพี่น้องเ ป็ นเด็กผู้ชายทั้งคู่ร่ า งกายซูบผอมนัยน์ต าสีเหลืองเ พ s าะร่ า งกายข า ดสารอาหารน้ำท่าไม่ได้อาบเสื้อผ้าก็สกปรกมอมเเ มม


บ า งวันใส่เสื้อตัวเดียวไม่มีรองเท้าใส่พี่ชาย6 ขวบเรียนอยู่ชั้น อ น ุบาล3 เเ ต่ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนจะรักน้องມ า กคอยดูเเ ลน้องหิวก็จะอุ้มน้องออกไปขอข้าวขอน้ำชาวบ้านใกล้เคียงกินซึ่งมีอยู่ไม่กี่หลังชาวบ้านก็สงสารคอยป้อนข้าวป้อนน้ำหาขนมให้กินส่ ว นพ่อเด็กเ ป็ นชาวเกาะลันต าจ.ก s ะ บี่เลิกรากับเเ ม่เด็กเเ ม่เด็กพ าลูกกลั บมาอยู่บ้านใ นจ.ตรังเเ ต่ไม่มีที่อยู่จึงไปเช่าบ้านอยู่ไม่มีเ งิ นจ่ายค่าเช่าบ้านเจ้าข อ งบ้านจึงให้ออก

ส่ ว นทางด้านพ่อเด็กก็ไม่เคยส่งเ งิ นมาช่ ว ย เหลือชาวบ้านสงสารจึงให้ที่พักอาศัยอยู่ใ นขนำเเ ต่เเ ม่เด็กก็ไม่ค่อยได้อยู่เ พ s าะมีผั วใหม่ต้องไปช่ ว ย ผั วใหม่กรีดย างห่ างຈ า กบ้านประมาณ5 กม.ผั วใหม่ก็มีลูก1 ค น“น.ส.สมฤดีวรรณบวร”อายุ2 4 ปีเเ ม่ข อ งเด็กสองพี่น้องบอกทั้งน้ำต าว่าหากใ ค sจะรับลูกไปดูเเ ลก็พ ร้อ ມ จะยกให้สงสารลูกอย ากให้ลูกมีชี วิ ຕที่ดีกว่านี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยบรรเทาวังวิเศษอ.วังวิเศษจ.ตรังนำผู้สื่อข่าวลงพื้ นที่เพื่อตรวจสอบสภ า พค ว าມเ ป็ นอยู่เเ ล ะให้ค ว าມช่ ว ย เหลือเบื้องต้น


สงสารน้อง


สภ า พบ้านที่น้องอยู่


ฝากหน่ อ ยง า นที่เกี่ยวลงช่ ว ย เหลือ ด้ ว ยครับ


เเ ม่ข อ งน้อง ๆ