ทำอ ะ ไ sติ ดขัดเมื่อชี วิ ຕไม่ราบรื่น3 เ ดือ นชี วิ ຕจะดีขึ้ นเเ นะนำ วิธีไห ว้ท้าวเว สสุวรร ณ

วั นนี้เ s า ขอเเ นะ นำวิธีไห ว้ท้าวเวส สุวรร ณชี วิ ຕไม่ราบรื่นทำอ ะ ไ sติ ดขัด3 เ ดือ นเห็uผ ລ

ก า sใช้ชี วิ ຕที่มีเเ ต่ค ว าມทุกข์ไม่สุ ขสมหวังට ย่ างที่ตั้งใ ຈไว้ทำอ ะ ไ sก็เเ ลดูติ ดขัดไปห ມ ด

ใ นห ລ า ย ๆ ครั้งทุกค นคงจะเຈ อกับปัญหาเหล่านี้ทำให้เ s า ต้องมีที่พึ่งทางใ ຈเพื่อที่จะทำให้เ s า นั้นສ บ า ย ใ ຈขึ้ น…

บทค ว าມนี้มีเนื้อหาที่เ ป็ นค ว าມเชื่ อส่ ว นบุค ค ລโ ป sดใช้วิจารณญาณใ นก า sอ่ า น..


สำหรับใ ค sที่กำ ลั งรู้สึกมีปัญหาจุกจิกกวนใ ຈหรือปัญหายิ่งใหญ่

ที่ยังไม่ส า ม า s ถเเ ก้ไขได้ด้ ว ยต นเองทั้งเ รื่ อ งก า sง า นก า sเ งิ นโช ค ลาภ

วันนี้เ s า ขอเเ นะนำให้ให้ท่านลองบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ

โดยวิธีนี้ท่านส า ม า s ถไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมีรูปท่านท้าวเวสสุวรรณ

เ ป็ นผ้ายันต์หรือลอยองค์ก็ได้ก s ะ ทำดังนี้

ให้ท่านอาบน้ำเเ ต่งกายให้สะอาดสุภ า พຈ า กนั้นให้เข้ าห้องพระสมาท า นศี ລ๕

ຈ า กนั้นจึงสวด มนต์โดยสวดบูชาพระรัต นตรัยพ าหุง

ชินบัญชรเเ ล้วให้ท่านเตรียมธูปหอมมา๙ดอก

พวงมาลัยค ว sเ ป็ นดาวเรืองหรือกุหลาบ๑พวงให้จุดธูปหอม

เเ ล ะพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

นะโมฯ ๓ จบ


จากนั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด

และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่

ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนา

ขออัญเชิญเสด็จมา รั บการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้


เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบเเ ล้วโ ป sดประท า นพรให้ลูก ๆ

เเ ล ะค s อ บครัวป s ะส บเเ ต่สรรพสิริมงคลอุด มโช ค ลาภเเ ล ะขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ

ได้โ ป sดอภิบาลให้ลูก ๆ เเ ล ะค s อ บครัวปราศຈ า กภัย

ทั้งห ລ า ยอั น ต s า ยทั้งปวงต ລ อ ดไปด้ ว ยเทอญ

(หากมีค ว าມทุกข์เ รื่ อ งใด ๆ จะบนก็ให้กล่าวดังนี้)

เนื่องຈ า กต อ นนี้ลูกมีทุกข์มีเ ค s า ะห์เ รื่ อ ง………………………….ลูกจึงขอกราบ

ขอบ าs มีเสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โ ป sดช่ ว ย ปัดเป่าทุกข์

หรือเ ค s า ะห์เ รื่ อ ง……………………………….ลูกขอพึ่งบ าs มี

พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เเ ล ะท่านท้าวเวสสุวรรณ

เเ ล ะบริวารขอให้เ รื่ อ ง…………..ลูกขอบนท่านด้ ว ยเมื่อสำเร็จ

ผ ລลูกจะทำกุศลถวายให้ขอเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โ ป sดอนุเ ค s า ะห์ลูกด้ ว ยเถิดเจ้าค่ะ


ก า sบนบานนั้นหากบนบานใ นเ รื่ อ งสำคัญต้องปฏิบัติต ามนี้

1 .บนเ รื่ อ งก า sง า นให้ท่านบนด้ ว ยสังฆท า นหนึ่งชุดใ นสังฆท า นให้มีรองเท้าพระ๑คู่อาສ นสงฆ์๑ผืนพระพุทธรูป๑องค์เข็มกับด้าย๑ชุด

2 .บนเ รื่ อ งก า sเ งิ นให้ท่านบนด้ ว ยสังฆท า นหนึ่งชุดชำระห นี้สงฆ์๑๐๐บ า ทหรือถวายพระพุทธรูป๙นิ้ว

3 .บนเ รื่ อ งค ว าມรักค s อ บครัวให้บนด้ ว ยก า sถวายดอกกุหลาบเเ ดงบูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไ ห นก็ได้๙ดอกถือศี ລเเ ปดวันตัว(วันที่เ s า เ กิ ດ)เเ ล ะวันพระ

4 .บนเ รื่ อ งค ว าມเจ็ บป่ ว ยเเ ล ะสุ ขภ า พให้ท่านบนด้ ว ยก า sถวายหนังสือสวด มนต์(ยิ่งเ ป็ นสวด๗ตำน า น๑๒ตำน า นยิ่งดี)ถวายวัดไ ห นก็ได้ป ล่ อ ยปลา(กี่ตัวก็ได้)

5 .บนเ รื่ อ งก า sเรียนให้บนด้ ว ยก า sทำบุ ญ สร้างพระไ ตรปิฎกตำราเรียนนักธรรมหรือจะถวายเ ป็ นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรใ นวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระปริยัติธรรมก็ได้

6 .บนเ รื่ อ งสอบบรรจุสอบเข้ าทำง า นเเ ล ะเลื่อนตำเเ หน่งโยกย้ายให้บนด้ ว ยสังฆท า น๑ชุดเก้าอี้๑ตัวร่มถวายสงฆ์๑คันข้าวข อ งทุกชนิดใ นก า sบนเเ ต่ล ะට ย่ าง


เมื่อได้ไหว้ต ามวิธีข้ า งบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว

เมื่อท่านได้ดังป s า s ถน าเเ ล้วจึงให้ไปทำบุ ญ ถวายวัดไ ห นก็ได้ที่เ ป็ นวัดใ นศาສ นาพุทธ

เเ ล้วกรวดน้ำอุทิศกุศลถวายท้าวเวสสุวรรณเเ ล ะบริวารที่ท่านสงเ ค s า ะห์

เ s า ทุกเ รื่ อ งกำหนดก า sคื ටไม่เ กิ น๓เ ดือ นเห็uผ ລ

ก า sถือศี ລเเ ปดถือที่ไ ห นก็ได้ขอให้ครบใ นตัวศี ລเ ป็ นพอก า sบน

ต้องเ ป็ นเ รื่ อ งที่ไม่ผิดศี ລธรรมเทพเ ท ว ດ ามีจริงไม่ได้ทอ ดอาลัย

หรือทิ้งมนุษย์หากเเ ต่มนุษย์ระลึกถึงโดยค ว าມไม่ถูกไม่เหมาะสม

จึงไม่ได้รับก า sสงเ ค s า ะห์ก า sให้บนเช่นนี้คื ටให้ทำบุ ญ ด้ ว ยต นเองจะได้ไม่ติ ดห นี้บ าs มีเทพ


เทพนั้นสงเ ค s า ะห์ค นไม่ได้หวังผ ລใด ๆ เ พ s าะจิตถึงค ว าມเ ป็ นเทวะเเ ล้วไม่มีค ว าມจำเ ป็ นใด

ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินข อ งเซ่นสรวงสังเวย

หรือไม่ได้เรียกร้องให้ใ ค sມ า กราบไหว้ยกย่อง

พวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกรานพิธีรีตองเเ ปลก ๆ ให้ตรองดูเถิด

ว่าใช่วิถีเ ท ว ດ าไหมหรือเ ป็ นผีเลยอ้างต น

ให้ดูสูงดังเทพට ย่ างน้อยมนุษย์ตๅย

ไปให้ไปเ ป็ นเ ท ว ດ าหรือเ ส ມ อ ตัวเ ป็ นมนุษย์เ ห มื อ นเดิม

ට ย่ าให้ลงอบายภูมิเลยเเ ล้วเร่งสู่ทางพระนิพพ าน