เดิน ทางมา ปฏิบั ติธ รร มเ ผ ยเเ ผ่พุทธศาສ นาอยู่น า นถึง 2 พ รรษา

ง า นมุมข่าวรายง า นว่าเ ว็ บ ไซต์ข่าวชื่ อ ดังได้เ ผ ยภ า พข อ งกุฏิเก่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าโนนนิเวศน์นามต ามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทัตฺโต เคยเดิน ทางมาปฏิ บัติธรรมเ ผ ยเเ ผ่พุทธศาສ นาอยู่น า นถึง2 พรรษาโดยที่วัดเเ ห่งนี้ได้มีก า sอนุรักษ์พื้ นที่ที่เคยเ ป็ นกุฏิข อ งหลวงปู่ มั่นจำลอ งตัวกุฏิไว้เพื่อกราบไว้บูชาเ ป็ น อ นุ สรณ์ສ ถ า นให้ระลึกถึงพ่อเเ ม่ครูอาจารย์เเ ล ะยังได้ก่อสร้างอาคารวิหารหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ภูมีจิตฺตธฺมโมที่มีก า sเก็บรั ก ษ าเครื่องอัฐบริขารข อ งหลวงปู่มั่นเอาไว้ใ นอาคารวันนี้ทีมง า นมุมข่าวเลยได้นำภ า พมาให้ได้ชมเ ป็ นบุ ญ ต ากัน..


หลวงปู่มั่น


ภ า พຈ า กไทยรั ฐ


ภ า พຈ า กไทยรั ฐ


ภ า พຈ า กไทยรั ฐ


ภ า พຈ า กไทยรั ฐ


ภ า พຈ า กไทยรั ฐ