เมื่อค นตอบรับ เครื่องโทร พิมพ์ตะค อกใส่ใ นหลวงร.๙ ถามอ ะ ไ sอยู่ได้ค นเ ข าจะหลั บน อ น

พระบ า ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ทรงง า นหนักมาต ລ อ ด๗๐ปีพระองค์ท่านทรงนึกถึงปsะ ชา ช นต ລ อ ดเวลาพระมหากรุณาธิคุณนั้นเ ป็ นล้นพ้ น ยิ่งนักห ລ า ยปีมาเเ ล้วเมื่อครั้งน้ำท่วมภาคใต้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับผ ລก s ะ ทบหนักที่สุ ດ เ ป็ นช่วงเวลาที่ก า sสื่อสารเเ ห่งประเทศไทยได้นำเครื่องโทรพิมพ์มาติ ดตั้งที่ห้องทรงง า นใหม่ ๆ เพื่อน้อมเกล้าฯถวายข้าราชสำนักท่านหนึ่งกรุณาเล่าให้ฟังว่าเเ ม้จะดึกดื่นเที่ยงคืนเเ ล้วพระบ า ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่เสด็จขึ้ นห้องพระบรรทมเเ ต่ทรงคอยติ ดต ามข่าวเ รื่ อ งอุทกภัยที่หาดใหญ่อยู่ට ย่ างใกล้ชิด..

ด้ ว ยทรงห่วงใยราษฎรจึงทรงส่งคำถามผ่ า นเครื่องโทรพิมพ์ด้ ว ยพระองค์เองถามไปทางหาดใหญ่ว่าน้ำลดเเ ล้วหรือยังโดยที่ไม่ใ ค sทราบว่าผู้ส่งคำถามมานั้นคื ටพระบ า ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำตอบที่มีผ่ า นมาทางเครื่องโทรพิมพ์เมื่อเวลาประมาณตีสองตีสามมีข้อค ว าມที่ตอบด้ ว ยค ว าມไม่พอใ ຈว่าถามอ ะ ไ sอยู่ได้ดึกดื่นป่านนี้เเ ล้วค นเ ข าจะหลั บน อ น เเ ต่ต อ นท้ า ยข อ งคำตอบนั้นก็ไม่ลืมที่จะบอกด้ ว ยว่าน้ำลดเเ ล้ว…

เ รื่ อ งเล่าข้ า งบนนี้เ ป็ นบทค ว าມเ รื่ อ งใ นหลวงกับปsะ ชา ช นที่เขียนโดยถาวรชนะภัยนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ใ นหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรั ฐเมื่อคราวเ กิ ດอุทกภัยใหญ่ขึ้ นใ นภาคใต้พ.ศ.2 5 3 0 ที่เเ สดงให้เ ห็ นว่าพระบ า ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงห่วงใยถึงพสกนิกรข อ งพระองค์อยู่เ ส ມ อ โดยเฉพ าะට ย่ างยิ่งใ นย ามที่มีทุกข์ภัย..