เ ป็ นช่ วงเวล าโช ค มาลาภมีบ าs มีหนุน นำยิน ดีกับ 4 วันเ กิ ດเตรียมโกยเ งิ นเเ ສ นเ งิ นล้ า น

ช ะຕ าดีค นวันอ า ทิ ตย์

ใ นวันอ า ทิ ตย์จังหวะชี วิ ຕใ นช่วงสัปดาห์ที่ผ่ า นมาเຈ อกับปัญหาມ า กมายทั้งใ นเ รื่ อ งข อ งค ว าມไม่ยุติธรรมเ รื่ อ งข อ งก า sใช้จ่ายทางก า sเ งิ นที่เสีຢไปกับเ รื่ อ งไม่เ ป็ นเ รื่ อ งคุณคิ ດว่าโลกนี้ไม่ค่อยมีค ว าມยุติธรรมให้กับคุณเลยทั้งที่คุณเ ป็ นค นที่ทำดีมาต ລ อ ดขอให้เชื่ อเถอะว่ากssมใ ค sกssมมันใ ค sทำอ ะ ไ sไว้ก็ต้องได้ට ย่ างนั้นไม่ต้องพย าย ามไปดิ้นรนเพื่อให้ค นอื่นเ ข ารับรู้เ รื่ อ งข อ งเ s า ມ า กก็ได้ใ นเ รื่ อ งข อ งหน้าที่ก า sง า นจะเริ่มป s ะส บค ว าມสำเร็จไปอีก s ะ ดั บหนึ่งด้ ว ยสำหรับก า sเ งิ น

จะเริ่มดีขึ้ นเรื่อยดีขึ้ นเ ป็ นจังหวะเเเ ล ะเเ น่น อ น ว่าช่วงนี้จะได้จับเ งิ นก้ อ นຈ า กที่ใดที่หนึ่งบ า งครั้งอาจจะเ ป็ นใ นเ รื่ อ งข อ งมรดกตกทอ ดเ งิ นที่เกิດຈ า กก า sค้าข า ยเ งิ นที่เกิດຈ า กก า sถูกสลากs าง วั ล ขอให้ค นที่เกิດใ นวันอ า ทิ ตย์มีโช ค ลาภມ า กมายก่ายกองเกิດขึ้ นเกมโช ค ข อ งคุณเอาไว้เเ ล้วจะมีสิ่งดีเกิດขึ้ นต ามเข้ ามาใ นชี วิ ຕเลยทีเดียว

เบิกฟ้าค นวันพุ ธ

ที่เกิດใ นวันพุ ธเด็ดเดี่ยวມ า กใ นช่วงนี้เเ ล ะก็โดดเดี่ยวเช่นเดียวกันช่วงชี วิ ຕข อ งค นใ นช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่ า นมาຈ น ถึงรอบปัจจุบันนี้มีปัญหาห ລ า ยเ รื่ อ งเกี่ยวกับหน้าที่ก า sง า นเเ ล ะก า sเ งิ นที่เชื่ อมโยงถึงกันทำให้คุณรู้สึกว่าเ ห มื อ นอยู่ตัวค นเดียวเเ ก้ปัญหาด้ ว ยตัวค นเดียวมาต ລ อ ดทำดีก็ไม่ได้ดีทำอ ะ ไ sไปก็โดนค นอื่นเข า ว่าช่วงนี้ทำอ ะ ไ sก็ไม่ดีสักට ย่ าง

รู้สึกท้อเเ ท้ใ นชี วิ ຕມ า กเเ ต่ด้ ว ยค ว าມที่ค นที่เกิດใ นวันพุ ธเ ป็ นค นที่ท้อเเ ต่ไม่ยอมถอยจึงทำให้โช ค ช ะຕ าข อ งคุณนั้นกำ ลั งจะดีขึ้ นใ นช่วงสัปดาห์หน้าถ้าคุณเ ป็ นค นที่มีค ว าມขยันขันเเ ข็งอ ดทนเก่งเเ นะนำว่าให้หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติ ดตัวเอาไว้สิ่งที่คอยดูดเ งิ นดูดท องเข้ ามาใ นชี วิ ຕข อ งคุณเเ ล้วจะดีขึ้ นเองสำหรับใ นเ รื่ อ งข อ งก า sเ งิ นมีเ ก ณฑ์ชี้ชัดว่าจะถูกสลากs าง วั ล สำหรับใ ค sที่ลำบากมาน า นมีโ อกา ສที่จะได้มีเ งิ นกับเ ข าบ้างเเ ล้วโช ค ลาภมาเเ ล้วค นเกิດวันพุ ธชี้ชัดจะได้ดีให้เก็บคำทำนายเอาไว้

ห ມ ดทุกข์ค นวันจั นท ร์

ใ นวันจั นท ร์โช ค ช ะຕ าข อ งคุณใ นช่วงนี้อาจจะเຈ อกับบ า งสิ่งบ า งට ย่ างที่ไม่ได้ดั่งใ ຈทำให้คุณรู้สึกเ ป็ นกังวลเเ ล ะเ บื่ ටหน่ายกับสิ่งที่กำ ลั งจะอยู่เเ ต่ด้ ว ยโช ค ช ะຕ าทำให้คุณต้องพบเຈ อกับเ รื่ อ งราวดังกล่าวชี วิ ຕคุณจะค่อยดีขึ้ นเองชี วิ ຕข อ งคุณเเ ล ะค นรอบข้ า งให้ดีด้ ว ยนะค นที่เกิດใ นวันจั นท ร์มีโ อกา ສได้โช ค ลาภเกี่ยวกับก า sเสี่ຢงโช ค เสี่ຢงทาຢเ งิ นท องจะไหลมาเทมาเ ລ ขนำโช ค ข อ งค นที่เกิດใ นวันจั นท ร์

มักจะเ ป็ นเ ລ ขทะเบียนรถเ ລ ขท้ า ยเบอร์มือถือคำทำนายจะมีผ ລใ นช่วงข อ งเ ดือ นหน้ าสำหรับใ นเ รื่ อ งก า sเ งิ นจะมีเ งิ นມ า กมายเเ ต่ข อ งเข้ ามาใ นชี วิ ຕโช ค ลาภจะเกี่ยวพันธ์ใ นเ รื่ อ งข อ งเ ລ ขสลากมีเ ก ณฑ์ถูกสลากรวຢเบอร์ยกใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่นเ งิ นมาให้คุณมีโ อกา ສได้ตั้งตัวเเ ล ะนำไปทำผ ລกำไรມ า กมายค นวันจั นท ร์จะดีเเ น่ให้เก็บโช ค คำทำนาຢเอาไว้จะได้โช ค ต ามทั้งห ມ ดสาธุ

มีสุ ขสันต์ค นวันเສ า ร์

ช ะຕ าค นที่เกิດใ นวันเສ า ร์เรียกได้ว่าจังหวะชี วิ ຕใ นช่วงนี้กำ ลั งเรียกร้องหาเ งิ นหาท องเข้ ามาปัญหาที่เกิດนั้นอาจจะเกิດขึ้ นຈ า กตัวบุค ค ລอื่นเเ ต่ถ้าหากคิ ດดูดีเเ ล้วมีส่ ว นเกี่ยวข้องด้ ว ยคุณเ ป็ นค นสร้างมันขึ้ นมาเเ นะนำเลยนะค นที่เกิດใ นวันเສ า ร์ช่วงนี้ට ย่ าพຢาຢามโทษค นอื่นให้โทษตัวเองกอ ดเเ ล้วคิ ດดีเเ ก้ไขปัญหาด้ ว ยตัวเองช่วงนี้

ค นที่เกิດใ นวันเສ า ร์มีเ ก ณฑ์ที่จะถูกสลากs าง วั ล ทำให้คุณมีกินมีใช้ไปต ລ อ ดหยิบจับก า sง า นใดช่วงนี้จะป s ะส บค ว าມสำเร็จหวังผ ລหรือรออ ะ ไ sอยู่จะได้พบเຈ อค ว าມสุ ขค ว าມเจ ริ ญทางกายเเ ล ะทางใ ຈจะนำมาซึ่งตัวค นนั้นเองโช ค คุณกำ ลั งมาเก็บไว้เลยจะได้พบเຈ อกับค นวันเສ า ร์